หน้าอัพโหลดไฟล์เฉพาะแอดมินร่วมฝ่ายวิชาการ www.nitikon.com


*อัพโหลดได้เฉพาะ .pdf เท่านั้น

รายการเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร เปิดดู
4 ทดสอบ เปิดดู
5 นิติกรพร ((คำสั่ง) (อด.) 166-66 ป.ป.ช.ชี้มูลฟ้องพ้นระยะเวลา เปิดดู
6 นิติกรพร. 34-66 ป.ป.ช.ไต่สวนเกินให้พ้นตำแหน่งไมชอบ เปิดดู
7 นิติกรพร อร.108-66 อบต.ไม่อนุมัติเช่าเช่าซื้อต่างท้องที่ชอบแล้ว เปิดดู
8 นิติกรพร สรพ.24-56 จ่ายเงินตามคำพิพากษาไม่ผิดละเมิด เปิดดู
9 นิติกรพร อร.152-66 นายก อบต.จ่ายน้ำมันใส่รถส่วนตัวพ้นตำแหน่ง เปิดดู
10 นิติกรพร อผ.152-66 กรรมการกำนดราคากลางสูงต้องรับผิดทางละเมิด เปิดดู
11 นิติกรพร อบ.152-66 ป.ป.ช.ชี้มูลทุจริตกรรมการงดลดค่าปรับไล่ออกชอบแล้ว เปิดดู
12 2.นิติกรพร (อด) 133-66 อบต.กำหนดราคากลางสูงคลังรับผิดละเมิด เปิดดู
13 1.นิติกรพรหนังสือยาเสพติด ว733 ลว.12 พค.46 (1) เปิดดู
14 3.นิติกรพร (อด) บ.38-66 ป.ป.ท.ชี้มูลละเว้นลงโทษซ้ำปลดออกไม่ชอบ เปิดดู
15 4.นิติกรพร (อบ) บ.49-66 ป.ป.ช.ชี้มูลทุจริตปลดออกไม่ชอบด้วยกฎหมาย เปิดดู
16 1.ประมวลกฎหมายอาญาใหม่ เปิดดู
17 2.ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ใหม่ เปิดดู
18 นิติกรพร อ.641-65 อบต.ก่อสร้างทาง ไฟฟ้า โคมไฟ รุกล้ำที่เอกชน (1) เปิดดู
19 5.นิติกรพร อร.163-66 สภาแปรตัดงบสั่งยุบสภา ทม.ชอบแล้ว เปิดดู
20 6.นิติกรพร อบ.163-66 รองปลัดไม่อยู่ปฏิบัติงานลงโทษภาคทัณฑ์ชอบแล้ว เปิดดู
21 8.นิติกรพร อร.211-66 ให้นายกหยุดปฏิบัติหน้าที่ไม่ชอบ เปิดดู
22 7.นิติกรพร (อด) 146-77 อบต.ไม่ดูแลถนนรถตกหลุมต้องรับผิดละเมิด เปิดดู
23 8.นิติกรพร อ.635-65 อบต.ให้ปลัดรับผิดละเมิดเกิน 10 ปี ขาดอายุุความแล้ว เปิดดู
24 นิติกรพร อบ.290-65 สตง.ชี้มูล อบต.ไล่ออกช่างคุมงานไม่ชอบ เปิดดู
25 นิติกรพร อ.584-66 ป.ป.ช.ชี้มูลทุจริตปลอมเอกสารกรรมการตรวจการจ้างไล่ออกชอบแล้ว เปิดดู
26 10.นิติกรพร อ.651-66 ออก นส.3 ทับที่สาธารณะครอบครองมานานเท่านก็ไม่ได้กรรมสิทธิเพิกถอนชอบแล้ว เปิดดู
27 12.นิติกรพร (คำสั่ง) 643-66 ฟ้องเงินประจำตำแหน่งนิติกรไม่รับฟ้อง เปิดดู
28 13.นิติกรพร อ.13.652-66 คำสั่งย้ายข้าราชการย้ายชอบแล้ว เปิดดู
29 1.นิติกรพร (คำสั่ง)(อด) 473-66 นิติกรฟ้อง กถ.เงินประจำตำแหน่งศาลไม่รับฟ้อง เปิดดู
30 2.นิติกรพร (คำสั่ง)(ลบ) 613-66 นิติกรฟ้อง กถ.เงินประจำตำแหน่งศาลไม่รับฟ้อง เปิดดู
31 4.นิติกรพร (คำสั่ง) (สป) 901-66 ฟ้อง กถ.เงินประจำตำแหน่งนิติกรไม่รับฟ้อง เปิดดู
32 นิติกรพร บ.9-66 อบต.ไม่เลื่อนขั้นเงินเดือนให้วิเคราะห์ชอบแล้ว เปิดดู
33 1.นิติกรพร บ.45-66 อบต.ไม่จ่ายเงินโบนัสให้ครูไม่ชอบ เปิดดู
34 2.นิติกรพร บ.26-66 อบต.ไม่จ่ายเงินโบนัสให้ป้องกันไม่ชอบ เปิดดู
35 นิติกรพร 1013-66 หารือกฤษฎีกาซ่อมถนนในเขตป่าไม้ เปิดดู
36 คู่มือแนวทางการลงโทษวินัยของ กพ. เปิดดู
37 นิติกรพร อ.709-60 นายกเทศมนตรีและนายอำเภอไม่ดำเนินคดีกับผู้บุกรุกที่สาธารณะจึงละเลยต่อหน้าที่ เปิดดู
38 ข้าราชการอ้างไม่รู้กฎหมายและระเบียบแบบแผนในหน้าที่ เปิดดู
39 นิติกรพร อ.1117-58 ให้นายกพ้นตำแหน่งไม่ชอบให้เพิกถอนคำสั่งดังกล่าว เปิดดู
40 นิติกรพร อ.119-58 นายกเมืองระนองขอให้ศาลมีคำสั่งทุเลาการบังคับคดี เปิดดู
41 นิติกรพร อบ.246-66 ให้หัวหน้าสำนักปลัดไปช่วยราฃการไม่ฃอบเจ้าตัวไม่ยินยอม เปิดดู
42 2.แบบประเมิน พ.ต.ก.นิติกรพร 55 เสร็จแล้ว เปิดดู
43 นิติกรพร (คำสั่ง) (ภก)1094-66 ฟ้อง กถ.เงินประจำตำแหน่งนิติกรไม่รับฟ้อง เปิดดู
44 นิติกรพร อ.668-66 อบต.ริบประกันสัญญาเสนอราคาต่ำชอบแล้ว เปิดดู
45 นิติกรพร อ.696-66 อบต.ไม่จ่ายค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างไม่ชอบ เปิดดู
46 นิติกรพร อผ.181-66 อบจ.อบรมกล่มแม่บ้านแจกเสื้อต้องรับผิดละเมิด เปิดดู
47 นิติกรพร อ.181-66 อบต.บอกเลิกสัญญาและริบหลักประกันสัญญาไม่ชอบ เปิดดู
48 นิติกรพร อบ.181-66 ราชทัณฑ์ย้ายเพราะมีพฤติกรรมรับฝากของต้องห้ามชอบแล้ว เปิดดู
49 นิติกรพร (ยล) บ.5-66 อบจ.ให้ช่างหยุดปฏิบัติหน้าที่ย้อนหลังไม่ชอบ เปิดดู
50 นิติกรพร อ.675-66 เทศบาลให้รื้อถอนรั้ว คสค.ออกจากที่สาธารณะชอบแล้ว เปิดดู
51 นิติกรพร อ.614-66 อบต.ให้รื้อถอนรั้วคอนกรีตก่อสร้างทับคลองชอบแล้ว เปิดดู
52 นิติกรพร อบ.127-66 ก.อบต.ให้ปลัด อบต.ไปช่วยราชการยังไม่เดือดร้อนหรือเสียหายยกฟ้อง เปิดดู
53 นิติกรพร 366-57 ศาลปกครองกลางพจารณาคดีใหม่คดีโฮปเวลล์ เปิดดู
54 นิติกรพร (อด) 165 -66 อบต.ไม่จ่ายเงินโบนัสให้หัวหน้า สป.ไม่ชอบ เปิดดู
55 นิติกรพร อ.699-66 กทม.จ่ายค่าเวนคืนน้อยจึงฟ้องเงินเพิ่มศาลสั่งให้ กทมจ่ายเพิ่ม เปิดดู
56 นิติกรพร เรื่องเสร็จที่ 1079-66 หารือการถือยึดอายัดทรัพย์ทางปกครอง เปิดดู
57 นิติกรพร (อด) 169 -66 ทต.ไม่จ่ายเงินโบนัสให้แก่รองปลัดเทศบาลไม่ชอบ เปิดดู
58 นิติกรพร อบ.295-66 ป.ป.ช.ชี้มูลความผิดขยายเวลาให้ผู้รับจ้างปลดออกไม่ชอบ เปิดดู
59 นิติกรพร (คำสั่ง) 1293-66 การไม่ฟ้องภายในกำหนดหมดสิทธิพิจารณาทางปกครอง เปิดดู
60 นิติกรพร ฟบ.37-65 ป.ป.ช.ชี้มูลความผิดไล่ออกลดปลดออกไม่ชอบให้เพิกถอนคำสั่งดังกล่าว (1) เปิดดู
61 นิติกรพร อร.226-66 ให้ อบจ.ยกเลิกบริษัทยางพาราไม่ชอบด้วยกฎหมาย เปิดดู
62 นิติกรพร อบ.226-66 ผอ.คลังทุจริตเบิกจ่ายผ้าห่มไล่อออกลดปลดออกชอบแล้ว เปิดดู
63 นิติกรพร อ.1062-59 ครูเปิดเทอมไม่มาทำงานถือว่าขาดราชการ เปิดดู
64 นิติกรพร อบ.262-66 อบต.เลิกจ้างพนักงานจ้างครบสัญญาชอบแล้ว เปิดดู
65 นิติกรพร อบ.292-66 ป.ป.ช.ชี้มูลอื่นปลัดสอบราชการไล่ออกไม่ชอบ เปิดดู
66 นิติกรพร (ก) 1855-63 (66) ตร.ออกกฎประกาศปรับไม่ชอบให้เพิกถอนประกาศดังกล่าว เปิดดู
67 นิติกรพร (คำสั่ง) คผ.14-63 ขับ จยย.ชนรถขยะตายผู้เสียหายฟ้องศาลยุติธรรม เปิดดู
68 นิติกรพร อส.224-66 เทศบาลถมที่สาธารณไม่ขออนุญาตตามระเบียบไม่ชอบ เปิดดู
69 รวมคำวินิจฉัยศาลปกครองที่ประชุมใหญ่ปี 2544-2562 เปิดดู
70 นิติกรพร อ.776-66 ป.ป.ช.ชี้มูลความผิดฐานอื่นปลัด อบต.ปลดออกไม่ชอบ เปิดดู
71 นิติกรพร อ.785-66 ผู้ใหญ่ไม่โปร่งใสให้พ้นตำแหน่งชอบแล้ว เปิดดู
72 การออกบัตรประจำตัวเจ้าพนักงานบังคับทางปกครอง เปิดดู
73 ระเบียบ ว่าด้วยการออกบัตรเจ้าพนักงานบังคับทางปกครอง เปิดดู
74 นิติกรพร ฟบ.39-66 ป.ป.ช.ชี้มูลไล่ออกอธิบดีกรมการปกครองชอบแล้ว เปิดดู
75 นิติกรพร (อด) 170-66 ลูกน้องทุจริตนายกรับผิดละเมิดตามส่วนของตน เปิดดู
76 นิติกรพร (อด) 171-66 ลูกน้องทุจริตปลัดรับผิดละเมิดตามส่วนของตน เปิดดู
77 นิติกรพร (พล) 160-66 ฟ้องเงินบำนาญผู้สูงอายุยกฟ้อง เปิดดู
78 นิติกรพร (อด) 77-66 คลังไม่นำเงินค่าประปาเข้าบัญชีผิดละเมิดชอบแล้ว เปิดดู
79 นิติกรพร อบ.293-66 คลังเบิกจ่ายเงินค่าจ้างไม่ตามกฎหมายไล่ออกแต่ลดปลดออกชอบแล้ว เปิดดู
80 1.บัญชีเงินเดือนท้องถิ่น 5 เปิดดู
81 นิติกรพร อบ 2-66 คดีข่มขื่นโรงจำนำไล่ออกไม่ชอบให้สอบวินัยใหม่ เปิดดู
82 ประกาศอธิบดีกรมสรพากร (ฉบับที่ 37) ปี 2538) เปิดดู
83 นิติกรพร ฟบ.39-66 ป.ป.ช.ชี้มูลอธิบดีกรมการปกครองไล่ออก เปิดดู
84 ประกาศ ก.ท.จ.สกลนครหลักเกณฑ์ประเมินชำนาญพิเศษ 2561-2562 เปิดดู
85 หนังสือหารืออำนาจดูแลหนองหาร จ.สกลนคร 2533 เปิดดู
86 5.นิติกรพร (ขก) อ.733-66 ทต.ไม่จ่ายเงินโบนัสให้แก่หัวหน้าฝ่ายฯไม่ชอบ เปิดดู
87 นิติกรพรเรื่องเสร็จที่ 777-48 หารือเรียกเงินคืนรับไปโดยไม่มีสิทธิตามกฎหมายการขากราชการแต่ขาดอายุความ เปิดดู
88 3.นิติกรพร ประกาศเงิน พ.ต.ก.) ก.สกลนคร(ฉบับที่ 3) 2558 เปิดดู
89 3.ประกาศเงินเพิ่มพิเศษฯ พ.ต.ก.ของ ก.ท.จ.สกลนคร (นิติกรพร) ฉบับที่ 3 ปี 2558 วันที่ 6 ก.พ.2558 เปิดดู
90 1.นิติกรพรประกาศ ก.อบต.จ.สน.วินัย 58 (1) (ฉบับแก้ไขใหม่) เปิดดู
91 นิติกรพร (อด) 177-66 นายก อบต.ตัดไม้ยูคาไม่ปรับผู้รับจ้างผู้ว่าให้พ้นตำแหน่งชอบแล้ว เปิดดู
92 นิติกรพร อ.877-878 สตง.ให้ชดใช้เงินก่อสร้างตลาดไม่ชอบด้วยกฎหมายให้เพิกถอนคำสั่งดังกล่าว (1) เปิดดู
93 นิติกรพร อ.738-66 ป.ช.ช.ชี้มูลตรวจการจ้างไม่ถูกต้องให้เพิกถอนคำสั่งให้สอบสวนวินัยให้ให้ถูกต้อง เปิดดู
94 นิติกรพร อ.739-66 ป.ช.ช.ชี้มูลช่างโยธาตรวจการจ้างไม่ถูกต้องให้เพิกถอนคำสั่งให้สอบสวนวินัยให้ให้ถูกต้อง (2) เปิดดู
95 นิติกรพร (คำสั่ง) การอุทธรณืคำสั่งทางละเมิดภายใน 15 วัน นับแต่วันรับทราบคำสั่ง เปิดดู
96 นิติกรพร อ.454-63 นาย ทม.เรียกรับเงินกับผู้รับจ้างให้พ้นตำแหน่งชอบแล้ว เปิดดู
97 แนวทางการลงโทษวินัย กพ พ.ร.บ. 2551 เปิดดู
98 1.นิติกรพรหนังสือ ว733 ยาเสพติด เปิดดู
99 2.นิติกรพรหารือยาเสพติดจังหวัดกาฬสินธุ์ เปิดดู
100 นิติกรพร (อด) อร.209-66 รับเงินค่าเช่าซื้อบ้านต่างท้องที่สุจริตใช้หมดแล้วไม่ต้องคืน (1) เปิดดู
101 นิติกรพรข้อหารือวิธีการคำนวณค่าปรับการประปา เปิดดู
102 นิติกรพร อ.724-65 ขออนุมัติเบิกค่าเช่าซื้อต่างท้องที่นไม่อนุมัติชอบแล้ว เปิดดู
103 นิติกรพร อ.806-66 อบต.ต้องจ่ายค่าจ้างตามค่าการงานให้แก่ผู้รับจ้าง เปิดดู
104 นิติกรพร อ.804-66 การกำหนดราคากลางสูงเกินจริงต้องรับผิดละเมิด เปิดดู
105 นิติกรพร (อบ) 805 เทศบาลฟ้องค่าปรับกับผู้รับจ้างประกอบอาหารกลางวันยกฟ้อง เปิดดู
106 1.แบบประเมิน พ.ต.ก.นิติกรพร 55 เสร็จแล้ว เปิดดู
107 ประกาศ ก.กลางเงินพิเศษนิติกร (นิติกรพร) เงินที่ได้รับกี่บาท ปี 2553 เปิดดู
108 6.นิติกรพร อ.742-55 นายก ทต.จ้างลูกหลานเป็นพนักงานจ้างได้ เปิดดู
109 นิติกรพร อ.814-66 ป.ป.ช.ชี้มูลนายก อบต.ขยายเวลาเจาะบาดาลพ้นตำแหน่งชอบแล้ว เปิดดู
110 นิติกรพรหนังสือกรมบัญชีกลาง กวจ 0405-ว108 การจ่ายเงินตามค่างาน เปิดดู
111 นิติกรพร อ.815-66 อบต.ไม่จ่ายค่าจ้าอ้างไม่ถูกแบบ อบต.ต้องจ่ายตามค่าการงาน เปิดดู
112 นิติกรพร อ.838-66 ป.ป.ช.ชี้มูลจัดซื้อมาตรวัดน้ำเป็นเท็จปลดออกไม่ชอบ เปิดดู
113 นิติกรพร (คำสั่ง) 1694-66 ป.ป.ช.ชี้มูลให้นายก อบต.พ้นตำหน่งศาลคุมครองชั่วคราว (1) เปิดดู
114 นิติกรพร ค. 329-65 ผู้ว่าให้นายก อบต.พ้นตำแหน่งขอคุ้มครองชั่วคราว เปิดดู
115 นิติกรพร อ.839-66 ทต.ให้รื้อถอนรั้วคอนกรีตก่อสร้างปิดทางสาธารณะชอบแล้ว เปิดดู
116 นิติกรพร อ.990-65 ชาวบ้านฟ้องนายกเทศมนตรีละเลยต่อหน้าที่ เปิดดู
117 นิติกรพร อ.986-65 ทต.ฟ้องเรียกค่าปรับผู้รับจ้างไม่เข้าทำงานตามสัญญาจ้างศาลยกฟ้อง เปิดดู
118 นิติกรพรอ.817-66 เทศบาลฟ้องละเมิดซื้อรถบรรทุกน้ำแต่ขาดอายุความแล้ว เปิดดู
119 นิติกรพร อ.853-66 เทศบาลไม่ต่อสัญญาจ้างอ้างค่าใช้จ่ายเกินร้อยละ 40 ไม่ชอบต้องรับผิดทางละเมิด (1) เปิดดู
120 นิติกรพร ฟบ.50-65 ข้าราชการเอาคอมหลวงออกไปไม่รับอนุญญาตปลดออกชอบแล้ว (2) เปิดดู
121 นิติกรพร (อด) 205 -66 ทต.ให้ ผอ.กองคลังรับผิดทางละเมิดชอบแล้ว เปิดดู
122 1.นิติกรพร ที่ สรพ.24-56 จ่ายตามคำพิพากษาไม่มีผิดทางละเมิด เปิดดู
123 นิติกรพร อ.865-66 เทศบาลออกแบบรุกที่ดินชาวบ้านไม่จ่ายค่าจ้างให้ผู้รับจ้างไม่ชอบ เปิดดู
124 ปลัด อบต.บิกค่าตอบแทนปลัดปฏิบัติหน้าที่นาย อบต.ให้ตนเองไล่ออก เปิดดู
125 1.นิติกรพรคำถาม-ตอบ อ.ประวิทย์ 61 เปิดดู
126 2.นิติกรพรคำถาม-ตอบ อ.ประวิทย์ 62 เปิดดู
127 3.นิติกรพรคำถาม-ตอบ อ.ประวิทย์ 63 เปิดดู
128 4.นิติกรพรคำถาม-ตอบ อ.ประวิทย์ 64 เปิดดู
129 5.นิติกรพรคำถาม-ตอบ อ.ประวิทย์ 65 เปิดดู
130 นิติกรพร (อด) 213-66 รองการไฟฟ้าถูกปลดออกศาลไม่รับฟ้องเป็นอำนาจของศาลแรงงาน เปิดดู
131 นิติกรพร อ.1061-66 ฟ้องปรับปรุงประกาศ ก.จ.นิติกร ชช.9 ยกฟ้อง เปิดดู
132 นิติกรพร อบ.365-66 การไม่คัดเลือกระดับชำการพิเศษตามคะแนนประเมินไม่ชอบ เปิดดู
133 6.คำถามอาจารย์ประวิทย์ เปรื่องการ ปี 2566 เปิดดู
134 0.นิติกรพร ถาม-ตอบ พ.ร.บ.ปรับเป็นพินัยฯ 2565 เปิดดู
135 นิติกรพร (อด) อบ.393 -66 ปลัด อบต.สร้างความแตกแยกในชุมชนปลดออกชอบแล้ว เปิดดู
136 นิติกรพร (อด) อ1062-66 การมาสายเกินกำหนดอดเลื่อนขั้นเงินเดือน เปิดดู
137 นิติกรพร อ.1063-66 ก่อสร้างอาคารในที่สาธารณะไม่ขออนุญาตห้ามใช้อาคารชอบแล้ว เปิดดู
138 นิติกรพร (อด) อบ.127 -66 ปลัด อบต.สร้างความแตกแยก.สนง.เลขานุการ ก.อบต.ชอบแล้ว เปิดดู
139 นิติกรพร อ.1063-66 ก่อสร้างอาคารในที่สาธารณะไม่ขออนุญาตห้ามใช้อาคารชอบแล้ว เปิดดู
140 นิติกรพร อ.1067-66 ก่อสร้างอาคารในที่สาธารณะเทศบาลให้รื้อถอนอาคารชอบแล้ว เปิดดู
141 นิติกรพร อ.1070-66 ก่อสร้างอาคารในที่สาธารณะเทศบาลให้รื้อถอนอาคารชอบแล้ว เปิดดู
142 นิติกรพร อ.1071-66 ก่อสร้างอาคารในที่สาธารณะเทศบาลให้รื้อถอนอาคารชอบแล้ว เปิดดู
143 นิติกรพร อ.1011-66 ก่อสร้างอาคารในที่สาธารณะอำเภอให้รื้อถอนอาคารชอบแล้ว เปิดดู
144 นิติกรพร อ.1072-66 ก่อสร้างอาคารในที่สาธารณะให้ร้อถอนชอบแล้ว เปิดดู
145 นิติกรพร อ.1074-66 ฟ้อง กทม.เงินเพิ่มร้อยละ 25 ยกฟ้อง เปิดดู
146 นิติกรพร อ.611-65 ฟ้อง อบต.ก่อสร้างถนนลุกล้ำที่ดินแต่เป็นทางสาธารณะจึงไม่ละเมิด เปิดดู
147 นิติกรพร (ตก) อ.1064-66 อบต.สั่งระงับการก่อสร้างให้รื้อถอนอาคารชอบแล้ว เปิดดู
148 นิติกรพร อบ.361-65 สมัครรับราชการมียาเสพติดไว้ในครอบครองจึงขาดคุณสมบัติรับราชการ เปิดดู
149 แนวทางปฏิบัติการดำเนินการทางวินัยข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 2563 เปิดดู
150 3.หารือบันทึกแทนคำสั่ง(3) เปิดดู
151 นิติกรพร อบ.383-66 ช่างคุบงานประปาแจ้งว่างานแล้วเสร็จแต่ยังไม่เสร็จไล่ออก เปิดดู
152 นิติกรพร อบ.385-66 เทศบาลประเมินคะแนนผลงานและโบนัสไม่ชอบต้องชดใช้ค่าเสียหาย เปิดดู
153 นิติกรพร อ.1076-66 ชาวบ้าฟ้อง อบต.ถมคลองทำถนนชอบแล้ว เปิดดู
154 นิติกรพร อบ.387-66 ข้าราชการละเว้นและกรรโชกทรัพย์ไล่ออกชอบแล้ว เปิดดู
155 นิติกรพร อบ 277-65 คลัง อบต.ปลอมแปลงเอกสารไปดูงานไล่ออกชอบแล้ว เปิดดู
156 นิติกรพร อ.1088-66 การก่อสร้างอาคารไม่ขออนุญาต ทต.ให้รื้อถอนอาคารชอบแล้ว เปิดดู
157 นิติกรพร อบ.345-65 ป.ป.ช.ชี้มูลช่างควบงานฐานไม่ปฏิบัติตากฎหมายไล่ออกไม่ชอบ เปิดดู
158 นิติกรพร อบ.55-60 ให้ออกจากราชการไม่สอบข้อเท็จจริงก่อนไม่ชอบ เปิดดู
159 นิติกรพร อร.94-65 อบต.ไม่เบิกค่าเช่าบ้านไม่สั่งการใดจึงเป็นการละเลยต่อหน้าที่ เปิดดู
160 นิติกรพร อร.227-65 การสอบสวนล่าช้าต้อรับผิดทางละเมิดให้ผู้เสียหาย เปิดดู
161 นิติกพร ฟบ.15-65 ท้องถิ่นอำเภอดื่มสุราเรียกรับโบนัสตัดเงินเดือนชอบแล้ว เปิดดู
162 01.นิติกรพรการให้ออกจากราชการล้มละลาย เปิดดู
163 นิติกรพร อ.1078-66 การกำหนดราคากลางสูงนิติกรผู้ค้ำประกันรับผิดละเมิดด้วย เปิดดู
164 นิติกรพร (อด) อบ.403-66 ป.ป.ช.ชี้มูลความผิดรองปลัด ทต.สามัคีพัฒนาปลดออก เปิดดู
165 นิติกรพร อ.228-65 ข้าราชการมียาบ้า 1 เม็ดไว้ในครอบครองปลดออกชอบแล้ว (1) เปิดดู
166 นิติกรพร อ.729-59 นายก อบต.ซื้อรถดับเพลิงต้องพ้นจากตำแหน่ง เปิดดู
167 นิติกรพร ฟ.2-66 ป.ป.ช.ชี้มูลการแก้ไขสอบราคาจ้างไล่ออกชอบแล้ว (1) เปิดดู
168 นิติกรพร อบ.571-65 ป.ป.ช.ชี้มูลอื่นจัดเก็บไม่ปรับผู้รับจ้างไล่ออกไม่ชอบ เปิดดู
169 ข้อพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกรอง เปิดดู
170 คดีพิพาทเกี่ยวกับการพัสดุ จัดซื้อจัดจ้าง(2) เปิดดู
171 หลักความเป็นกลางในการพิจารณาทางปกครอง เปิดดู
172 นิติกรพร อ.1190-66 อบจ.อุดหนุนกีฬา ผอ.กองแผนต้องรับผิดทางละเมิด เปิดดู
173 นิติกรพร อ.1193-66 เทศบาลไม่ต่อสัญญาจ้างอ้างงานบุคคลเกินร้อยละ 40 ไม่ชอบ เปิดดู
174 นิติกรพร อร.311-66 นิติกร อบจ.ฟ้องเงินประจำตำแหน่งศาลยกฟ้อง เปิดดู
175 นิติกรพร อ.404-66 ผอ.กองช่างกำหนดราคากลางอาคารสูงต้องรับผิดทางละเมิด เปิดดู
176 16.นิติกรพร (อด) 14 -67 ทต.ไม่ตรวจงานไม่จ่ายเงินอ้างผิดสัญญาต้องจ่ายตามค่างาน เปิดดู
177 นิติกรพร อ.26-66 อบจ.ปรับผู้รับจ้างไม่ชอบต้องคืนค่าปรับให้ผู้รับจ้าง เปิดดู
178 นิติกรพร อบ.20-66 ไม่เลือนขั้นเงินเดือนช่างสั่งสอบวินัยช่างชอบแล้ว เปิดดู
179 นิติกรพร อ.407-65 การเช่าซื้อบ้านต่างท้องที่เบิกไม่ได้ เปิดดู
180 นิติกรพร (อด) 98-66 เทศบาลไม่เบิกค่าซื้อต่างท้องที่ชอบแล้ว เปิดดู
181 นิติกรพร อ.554-65 นิติกร อบจ.ขอเบิกค่าเช่าซื้อต่างท้องที่ เปิดดู
182 นิติกรพร อบ.19-66 ลงชื่อปฏบัติงานล่วงหน้า 5 วัน ตัดเงินเดือนชอบแล้ว (1) เปิดดู
183 นิติกพร กทม.รื้อถอนอาคารล่าช้าต้องรับผิดค่าเสียหายทางจิตใจ เปิดดู
184 พ.ร.บ.สาธารณสุข 2535 เปิดดู
185 พรบ. การสาธารณสุข 2535 ถึง ฉ3 2560 เปิดดู
186 นิติกรพร อ.3-67 เทศบาลเลิกจ้างไม่ชอบต้องรับผิดทางละเมิด เปิดดู
187 นิติกรพร อ.61-67 เทศบาลไม่ต่อสัญญาจ้างให้พนักงานจ้างอ้างค่าใช้จ่ายเกิน 40 ไม่ชอบ เปิดดู
188 นิติกรพร (อด) อ.1062-66 การเงินมาสายเกินเทศบาลกำหนดอดเลื่อนเงินเดือน เปิดดู
189 นิติกรพร อบ.9-67 กรมสอบสวนคดีพิเศษไม่เลื่อนเงินเดือนตามคะแนนไม่ชอบ เปิดดู
190 1.นิติกรพร อ.853-66 เทศบาลไม่ต่อสัญญาจ้างอ้างเกิน 40 ไม่ชอบต้องชดใช้ค่าเสียหาย (1) เปิดดู
191 2.นิติกรพร อ.1193-66 เทศบาลไม่ต่อสัญญาจ้างอ้างเกิน 40 ไม่ชอบต้องชดใช้ค่าเสียหาย (2) เปิดดู
192 3.นิติกรพร อ.3-67 เทศบาลไม่ต่อสัญญาจ้างอ้างเกิน 40 ไม่ชอบต้องชดใช้ค่าเสียหาย (3) เปิดดู
193 4.นิติกรพร อ.19-67 เทศบาลไม่ต่อสัญญาจ้างอ้างเกิน 40 ไม่ชอบต้องชดใช้ค่าเสียหาย (4) เปิดดู
194 5.นิติกรพร อ.52-67 เทศบาลไม่ต่อสัญญาจ้างอ้างเกิน 40 ไม่ชอบต้องชดใช้ค่าเสียหาย (5) เปิดดู
195 6.นิติกรพร อ.59-67 เทศบาลไม่ต่อสัญญาจ้างอ้างเกิน 40 ไม่ชอบต้องชดใช้ค่าเสียหาย (6) เปิดดู
196 7.นิติกรพร อ.60-67 เทศบาลไม่ต่อสัญญาจ้างอ้างเกิน 40 ไม่ชอบต้องชดใช้ค่าเสียหาย (7) เปิดดู
197 8.นิติกรพร อ.61-67 เทศบาลไม่ต่อสัญญาจ้างอ้างเกิน 40 ไม่ชอบต้องชดใช้ค่าเสียหาย (8) เปิดดู
198 9.นิติกรพร อ.66-67 เทศบาลไม่ต่อสัญญาจ้างอ้างเกิน 40 ไม่ชอบต้องชดใช้ค่าเสียหาย (9) เปิดดู
199 นิติกรพร อ.63-67 บิดาอุทิศที่ดินให้พอบิดาตายลูกฟ้อง อบต.ให้รื้อถอนทางสาธารณะไม่ได้ยกฟ้อง เปิดดู
200 นิติกรพร อ.53-67 การเงินโอนค่ารักษาพยาบาลค่าศึกษาบุตรเข้าบัญชีตนเองเอาเงินมาคืนก็ตามหาลบล้างความผิดไม่ไล่ออกชอบแล้ว เปิดดู
201 นิติกรพร อ.67- 67 ผู้รับจ้างฟ้อง ทต.ก่อสร้างศูนย์เด็ก ทต.ต้องจ่าตามค่าแห่งการงาน เปิดดู
202 นิติกรพร อ.88-53 ป.ป.ช.ชี้ทุจริตไล่ออกลดปลดออกชอบแล้ว เปิดดู
203 นิติกรพร อ.334-57 การเงินโอนเงินเข้าบัญชีตนเองไล่ออกชอบแล้ว เปิดดู
204 นิติกรพร ฟ.5-61 เบียดบังเงินไปใช้ประโยชน์ของตน เปิดดู
205 นิติกรพร ฟบ.21-65 ทุจริตอบรมเท็จเอาเงินมาคืนหารลบล้างความผิดไม่ไล่ออกชอบแล้ว เปิดดู
206 นิติกรพร อ.595-61 ลูกน้องทุจริตลูกพี่หาพ้นผิดไม่ปลดออก เปิดดู
207 นิติกรพร อ.316-51 ลูกน้องทุจริตลูกพี่มีความผิดปลดออกชอบแล้ว เปิดดู
208 17.นิติกรพร อบ.41-61 ปลัด ทต.เป็นชู้กับผู้ใต้บังคับบัญชาปลดออกชอบแล้ว เปิดดู
209 นิติกรพร อ.71-67 เทศบาลฟ้องเรียกค่าปรับกับผู้รับจ้างตามสัญญาจ้าง เปิดดู
210 5.นิติกรพร (อด) อร.209-66 รับเงินค่าเช่าซื้อบ้านสุจริตใช้หมดแล้วไม่ต้องคืน เปิดดู
211 1.นิติกรพร อร.1-62 อบต.ไม่เบิกค่าเช่าบ้านค่าเช่าซื้อต่างท้องที่ต่างอำเภอให้ชอบแล้ว เปิดดู
212 2.นิติกรพร อ.407-65 การเช่าซื้อบ้านต่างท้องที่เบิกไม่ได้ เปิดดู
213 นิติกรพร อ.85-67 (กทม) ให้รับผิดละเมิดรถดับเพลิงเกิ่นส่วนไม่ชอบให้เพิกถอนคำสั่งดังกล่าว เปิดดู
214 นิติกรพร อ.7-57 ป.ป.ช.ชี้มูลความผิดลงโทษซ้ำไม่ชอบให้เพิกถอนคำสั่งดังกล่าว เปิดดู
215 นิติกรพร การออกคำสั่งลงโทษวินัยภายใน 5 วัน เปิดดู
216 นิติกรพร อร.1-67 นิติกรฟ้องเงินตำแหน่งนิติกรศาลยกฟ้อง เปิดดู
217 นิติกรพร (ตก) อ.นายกฯ เอาที่ดินหลวงออกโฉนดและไม่เปลี่ยนแปลงคำชี้แจงเงินสะสม เปิดดู
218 กทม.หารือปรับเป็นพินัย ที่ นร 0902-11 ลว.16 ม.ค. 67 เปิดดู
219 นร 0902-727 ลว.7ธ.ค66 เปิดดู
220 นิติกรพร อ.67- 67 ผู้รับจ้างฟ้อง ทต.ก่อสร้างศูนย์เด็ก ทต.ต้องจ่าตามค่าแห่งการงาน เปิดดู
221 นิติกรพร อ.86-67 เทศบาลไม่จ่ายค่าปรับค่าจ้างไม่ชอบ (ย้ายเสาไฟฟ้า) เปิดดู
222 นิติกรพร อ.86-67 เทศบาลไม่จ่ายค่าปรับค่าจ้างไม่ชอบ (ย้ายเสาไฟฟ้า) เปิดดู
223 นิติกรพร อ.42-67 อบต.ฟ้องเพิกถอนคำวินิจฉัยอนุญาโตตุลาการไม่รับคำร้อง เปิดดู
224 16.นิติกรพร (อด) 14 -67 ทต.ไม่ตรวจงานไม่จ่ายเงินไม่ชอบต้องจ่ายตามค่างาน เปิดดู
225 2.นิติกรพร อ.291-65 ทต.ไม่จ่ายเงินค่ากล้อง cctv (1) เปิดดู
226 1.นิติกรพร อ.258-65 อบต.ต้องจ่ายค่าจ้าตามค่างาน เปิดดู
227 10.นิติกรพร อ.806-66 อบต.ต้องจ่ายค่าจ้างตามค่าการงาน เปิดดู
228 8.นิติกรพร อ.544-65 เทศบาลจ่ายเงินตามค่างานชอบแ เปิดดู
229 9.นิติกรพร อ.779-65 ทต.ส.ต้องจ่ายเงินค่าจ้างตามค เปิดดู
230 นิติกรพร อบ 277-65 ป.ป.ช.ชี้มูล ผอ.คลังลงนามเอกสารเท็จไล่ออกชอบแล้ว เปิดดู
231 นิติกรพร 277-65 นายอำเภอให้นายก อบต.พ้นตำแหน่งไม่สอบสวนไม่ชอบ เปิดดู
232 นิติกรพร อ.58-67 ปล่อยน้ำเสียลงท่อระบายน้ำ กทม.ให้แก้ไขปรับปรุง เปิดดู
233 นิติกรพร 0 81-67 ผู้ว่าฯให้นายก ทต.รับผิดทางละเมิดจ่ายเงินสะสมไม่ชอบ เปิดดู
234 ITA guide oit 67 เปิดดู
235 นิติกรพร อบ.21-67 อธิการบดีเอื้ประโยชน์ผู้รับจ้างไล่ออกชอบแล้ว ม.ราม เปิดดู
236 นิติกกรพร (อด) อ.112-67 ทำกินที่ดินสาธารณะนำรถมาไถสวนต้องรับผิดละเมิด เปิดดู
237 นิติกรพร อ.50-67 ย้ายนักทรัพย์ ชพ.ชอบแล้วยกฟ้อง เปิดดู
238 นิติกรพร อ.135-67 เทศบาลไม่จ่ายเงินโบนัสให้ ผอ.กองสาธารณสุขไม่ชอบต้องจ่ายพร้อดอกเยี้ย เปิดดู
239 นิติกรพร อผ.26-67 เทศบาลให้พัสดุรับผิดทางละเมิดการกำหนดราคากลางสูงไม่ชอบ เปิดดู
240 นิติกรพร อร.10-67 เทศบาลไม่อนุมัติเช่าซื้อบ้านต่างท้องที่ที่รับราชการชอบแล้วยกฟ้อง เปิดดู
241 ประกาศ มท.(ผู้มีอำนาจปรับเป็นพินัยตาม พ.ร.บ.ขุดดินถมดิน เปิดดู
242 ประกาศ มท.(ผู้มีอำนาจปรับเป็นพินัยตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร เปิดดู
243 นิติกรพร อ.167-67 อบต.ฟ้อง กรมที่ดินออกโฉนดทับที่สาธารณะไม่ชอบให้เพิกถอน เปิดดู
244 นิติกรพร อผ.1-67 หลักประกันสัญญาปลอมให้รับผิดละเมิดไม่ชอบ เปิดดู
245 นิติกรพร อ.135-67 ทต.ไม่จ่ายเงินโบนัสให้ ผอ.กองสาธารณสุขไม่ชอบ เปิดดู
246 นิติกรพร อร.1-65 อบต.ไม่จ่ายเงินโบนัสไม่ชอบ เปิดดู
247 นิติกรพร อร.2-65 อบต.ไม่จ่ายเงินโบนัสไม่ชอบ เปิดดู
248 นิติกรพร อท.16-60 นายกรองปลัดคลังหักเงินโบนัส เปิดดู
249 นิติกรพร อท.62-61 นายก คลัง หักเงินโบนัสจำคุกแ เปิดดู
250 นิติกรพร อท.202-62 นายก อบต.หักโบนัสร้อยละ 20 ผิด เปิดดู
251 ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดการมูลปอย พ.ศ.2567 เปิดดู
252 นิติกรพร อ.188-67 เทศบาลก่อสร้างอาคารร้าค้าชุมชนบนทางสาธารณะโดยไม่ขออนุยาตจึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย เปิดดู
253 นิติกรพร อ.172-67 ก่อสร้างอาคารรุกล้ำที่ดินสาธารณะเทศบาลให้รื้อถอนอาคารชอบแล้วยกฟ้อง เปิดดู
254 นิติกรพร อ.104-67 ผอ.เขตให้รื้อถอนอาคารออกจากที่ดินสาธารธชอบแล้วยกฟ้อง เปิดดู
255 นิติกรพร อ.150-67 ผอ.เขตให้รื้อถอนอาคารออกจากที่ดินสาธารธชอบแล้วยกฟ้อง เปิดดู
256 นิติกรพร อ.140-67 ผอ.เขตให้รื้อถอนอาคารออกจากที่ดินสาธารธชอบแล้วยกฟ้อง เปิดดู
257 7.นิติกรพรคำภีร์วินัยมืออาชีพ 2559 เปิดดู
258 8.นิติกรพรคำภีร์วินัยมืออาชีพ 2560 เปิดดู
259 นิติกรพร อ.184-67 ถูกดำเนินคดีอาญามีอาวุธปืนโดยไม่ได้รับอนุญาตจึงขาดคุณสมบัติรับราชการ (1) เปิดดู
260 นิติกรพร อ.197-67 กทม.ไม่มีคำสั่งรื้อถอนกันสาดผนังกันตกจึงละเลยล่าช้า เปิดดู
261 นิติกรพร อ.191-67 รุกล้ำชายหาดเทศบาลมีคำสั่งร้อถอนอาคารชอบแล้ว เปิดดู
262 นิติกรพร อ.146-67 ฟ้องเทศบาลมีคำสั่งให้รื้อถอนอาคารไม่ถูกต้องตามแบบทั้งหมดไม่ชอบ เปิดดู
263 นิติกพร กทม.รื้อถอนอาคารล่าช้าต้องรับผิดค่าเสียหายทางจิตใจ เปิดดู
264 นิติกรพร คำสั่ง 373-66 ป.ป.ช.ชี้มูลปลดอก ผอ.ขอคุ้มครองชั่วคราว เปิดดู
265 นิติกรพร 196-66 ตร.มีอาวุธปืนไม่ได้รับอนุญาตคดีอาญาแยกกันไล่ออกชอบแล้ว เปิดดู
266 นิติกรพร อบ.6-67 มีรอยสักยันต์สอบไม่ผ่านรอบสุดท้ายชอบแล้ว เปิดดู
267 นิติกรพร อบ.4-67 บังคับคดีไม่รับสมัครวุฒิไม่ตรงชอบแล้ว เปิดดู
268 นิติกรพร อบ.184-67 มีอาวุธปืนไว้ในครอบครองจึงขาดคุณสมบัติรับราชการ เปิดดู
269 นิติกรพร บ.12-67 ป.ป.ช.มูลร้ายแรงศาลวินิจฉัยว่าไม่ร้ายแรงเพิกถอนคำสั่งลงโทษไล่ออก เปิดดู
270 นิติกรพร อ.173-67 เอารถไปราชการทานอาหารถหายต้องรับผิดทางละเมิด เปิดดู
271 นิติกรพร อ.96-55 นายอำเภอ อบต.อนุญาตให้ใช้ที่สาธารณะจึงละเลยต่อหน้าที่ เปิดดู
272 นิติกรพ อ. 24-67 การเบิกค่าเช่าซื้อบ้านมีบ้าพักให้ไม่เบิกให้ชอบแล้ว เปิดดู
273 นิติกรพร (อด) 32-67 นาย อบต.ฟ้องนายอำเภอให้นายก อบต.หยุดปฏิบัติหน้าที่ไม่รับฟ้อง เปิดดู
274 นิติกรพร อ.213-67 ฝาตะแกรงไม่ต้องขาดหายไป อบต.ต้องจ่ายตามค่างานที่ทำไป เปิดดู
275 นิติกรพร (คำสั่ง) 254-67 ฟ้องหักเงินบำนาญชำระสหการณ์ร้อย 30 ไม่รับฟ้อง เปิดดู
276 นิติกรพร อ.210-67 กทม.ให้รื้อถอนอาคารออกจากคลองสาธารณะชอบแล้ว เปิดดู
277 1.ความเห็นเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติกรณีการหยุดปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารท้องถิ่น 1 เปิดดู
278 2.ความเห็นเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติกรณีการหยุดปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารท้องถิ่น 2 เปิดดู
279 1.นิติกรพร อร.64-65 ผู้ว่าฯ ให้นายก อบต.พ้นตำแหน่งชอบแล้ว เปิดดู
280 2.นิติกรพร อร.83-65 นายนก ทม.ไปดูงานต้องพ้นจากตำแหน่งชอบแล้ว เปิดดู
281 3..นิติกรพร 277-65 นายอำเภอให้นายก อบต.พ้นตำแหน่งไม่สอบสวนไม่ชอบ เปิดดู
282 4.นิติกรพร ค. 329-65 ผู้ว่าให้นายก อบต.พ้นตำแหน่งขอคุ้มครองชั่วคราว เปิดดู
283 5.นิติกรพร อร.152-66 นายก อบต.จ่ายน้ำมันใส่รถส่วนตัวพ้นตำแหน่ง เปิดดู
284 5.นิติกรพร อร.152-66 นายก อบต.จ่ายน้ำมันใส่รถส่วนตัวพ้นตำแหน่ง เปิดดู
285 6.นิติกรพร อร.163-66 สภาแปรตัดงบสั่งยุบสภา ทม.ชอบแล้ว เปิดดู
286 7.นิติกรพร อร.211-66 ให้นายกหยุดปฏิบัติหน้าที่ไม่ชอบ เปิดดู
287 8.นิติกรพร 814-66 ป.ป.ช.ชี้มูลความผิดนายกขยายเวลาให้ผู้รับจ้างพ้นตำแหน่ง เปิดดู
288 9.นิติกรพร (คำสั่ง) 1694-66 ป.ป.ช.ชี้มูลให้นายก อบต.พ้นตำหน่งศาลคุมครองชั่วคราว เปิดดู
289 นิติกรพร อ.288-67 ป.ป.ช.ชี้มูลมิได้มีการตอกเสาเข็มจริงไล่ออกแต่อุทธรณ์เกิน 30 วันไม่รับอุทธรณ์ชอบแล้ว เปิดดู
290 นิติกรพร อ.251-67 เทศบาลฟ้องทุนการศึกษาแต่ฟ้องเกิน 5 ปี จึงขาดอายุความยกฟ้อง เปิดดู
291 นิติกรพร อ.22-67 อบต.ฟ้องเงินทุนการศึกษาและเบี้ยปรับยกฟ้อง เปิดดู
292 นิติกรพร อ.84-67 มหาลัยฟ้องคืนเงินทุนคืนยกฟ้อง เปิดดู
293 นิติกรพร อ.131-67 ลาคลอดขาดรราชการต่อไล่ออกมหาลัยฟ้องเงินทุนคืนและเบี้ยปรับ เปิดดู
294 นิติกรพ อ. 24-67 การเบิกค่าเช่าซื้อบ้านมีบ้าพักให้ไม่เบิกให้ชอบแล้ว เปิดดู
295 นิติกรพร อร.10-67 เทศบาลไม่อนุมัติเช่าซื้อบ้านต่างท้องที่ที่รับราชการชอบแล้วยกฟ้อง เปิดดู
296 5.นิติกรพร (อด) อร.209-66 รับเงินค่าเช่าซื้อบ้านสุจริตใช้หมดแล้วไม่ต้องคืน เปิดดู
297 4.นิติกรพร อ.724-65 ขออนุมัติเบิกค่าเช่าซื้อต่างท้องที่นนทบุรีไม่อนุมัติชอบแล้ว เปิดดู
298 3.นิติกรพร อ.554-65 นิติกร อบจ.ขอเบิกค่าเช่าซื้อต่างท้องที่ อบจ.ไม่เบิกให้ชอบแล้ว เปิดดู
299 2.นิติกรพร อ.407-65 การเช่าซื้อบ้านต่างท้องที่เบิกไม่ได้ เปิดดู
300 1.นิติกรพร อร.1-62 อบต.ไม่เบิกค่าเช่าบ้านค่าเช่าซื้อต่างท้องที่ต่างอำเภอให้ชอบแล้ว เปิดดู
301 นิติกรพร ฟ..68-65 เจ้าหน้าที่ดินออก น.ส.3ให้ชอบบ้านทุจริตไล่ออกชอบแล้ว (1) เปิดดู
302 นิติกรพร ฟ..68-65 เจ้าหน้าที่ดินออก น.ส.3ให้ชอบบ้านทุจริตไล่ออกชอบแล้ว (1) เปิดดู
303 นิติกรพร ฟบ.13-66 ผิดระเบียบประพฤติชั่วไล่ออกไม่ชอบ 10 ปี ยังไม่สาย (3) เปิดดู
304 นิติกรพร อ.55-65 นายก อบต.ซื้อผ้าห่มไม่ถูกระบียบต้องรับผิดทางละเมิดไม่มีประกาศภัยพิบัติ เปิดดู
305 นิติกรพร ที่ 150-67การพิจารณาอุทธรณ์คำสั่งทางปกครองแทนนายกเทศมนตรี เปิดดู
306 นิติกรพร อบ.9-67 ไม่เลื่อนเงินเดือนตามคำแนนดีเด่นไม่ชอบ เปิดดู
307 นิติกรพร อ.251-67 เทศบาลฟ้องทุนการศึกษาแต่ฟ้องเกิน 5 ปี จึงขาดอายุความยกฟ้อง เปิดดู
308 นิติกรพร อบ.25-67 ป.ป.ช.ชี้มูลทุจริตไม่ปฏิบัติตามระเบียบการจัดซื้อพัสดุไล่ออกไม่ชอบให้เพิกถอนคำสั่งดังกล่าว เปิดดู
309 นิติกรพ อบ.15-65 ป.ปช.ชี้มูลอื่นคลังไม่แต่งตั้งกรรมการสอบสวนไม่ชอบ (1) เปิดดู
310 นิติกรพร (คำสั่งที่ 316-67) ฟ้องเพิกถอนมติและหนังสือส่ง ป.ป.ท.จึงไม่ใช่คำสั่งทางปกครองยังไม่เดือดร้อนหรือเสียหาย เปิดดู
311 นิติกรพร (คำสั่งที่ 305-67) ฟ้องเทศบาลไม่อนุญาตประกอบอาหารแต่ฟ้องเกินกำหนดจึงหมดสิทธิฟ้อง เปิดดู
312 นิติกรพร อ.255-67 การครอบครองปลูกบ้านในริมคลองมานาน 70 ปี ก็ไม่มีสิทธฺิ กทม.มีคำสั่งให้รื้อถอนอคารจึงชอบแล้ว เปิดดู
313 1.นิติกรพร การจำหน่ายมูลดินที่ได้จากที่ราชพัสดุ เปิดดู
314 2.นิติกรพรซักซ้อมเกี่ยวกับการขุดลอกนำดินไปใช้ประโยชน์ 12 กันยายน 2565 เปิดดู
315 3.นิติกรพรร้องเรียนผู้ตรวการแผ่นดินการขุดดินถมดิน 2564 เปิดดู
316 นิติกรพร คำสั่ง 373-66 ป.ป.ช.ชี้มูลปลดอก ผอ.ขอคุ้มครองชั่วคราว เปิดดู
317 ประกาศเงินเพิ่มพิเศษฯ พ.ต.ก.) นิติกร ฉบับที่ 3 ปี 2558 เปิดดู
318 นิติกรพร (คำสั่ง 287-67) ป.ป.ช.ชี้มูลจัดซื้อที่ดินปลดออกขอคุ้มครองคำสั่งปลดออกชอบแล้ว เปิดดู
319 นิติกรพร อ.246-67 เทศบาลมีคำสั่งให้รือถอนเรือสร้างในคลองชอบแล้ว เปิดดู
320 นิติกรพร อ.374-67 ผอ.เขต.ให้รื้อถอนอาคารบุกรุกคลองชอบแล้วยกฟ้อง เปิดดู
321 นิติกรพร อ.205-67 เทศบาล บ.ฟ้องผู้รับจ้างกล้อง CCTV เปิดดู
322 นิติกรพร 34-66 ป.ป.ช.ไต่สวนเกินผู้ว่าให้พ้นตำแหน่งไม่ชอบ เปิดดู
323 นติกรพร อบ.226-64 ถูกจับเล่นการพนันขาดคุณสมรับราชการ เปิดดู

เครดิต CODE โดย devbanban
|| สถานที่ฝากไฟล์เพื่อท่านเสียค่าโฮสรายปีนะครับ ||
จากใจแอดมิน โจ๋ เรนเจอร์