หน้าที่ของข้าราชการคือต้องรับใช้ประชาชน ..........หน้าที่ของข้าราชการคือต้องรับใช้ประชาชน.............หน้าที่ของข้าราชการคือต้องรับใช้ประชาชน............หน้าที่ของข้าราชการคือต้องรับใช้ประชาชน............หน้าที่ของข้าราชการคือต้องรับใช้ประชาชน.................หน้าที่ของข้าราชการคือต้องรับใช้ประชาชน...............หน้าที่ของข้าราชการคือต้องรับใช้ประชาชน................หน้าที่ของข้าราชการคือต้องรับใช้ประชาชน..................หน้าที่ของข้าราชการคือต้องรับใช้ประชาชน..................หน้าที่ของข้าราชการคือต้องรับใช้ประชาชน อัพเดทล่าสุดเมื่อ 13-12-65 11:16

   Welcome to Faculty of Dentistry ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ชมรมนิติกร อปท.  

เมนูหลัก

นายธีรเดช  นรัตถรักษา
ประธานชมรมฯ

ทำเนียบสมาชิกชมรมนิติกร 
อัพเดททำเนียบเฉพาะเว็บฯ
ทำเนียบสมาชิกเว็บไซท์
กลุ่มสมาชิกภาคเหนือ
กลุ่มสมาชิกภาคกลาง
กลุ่มสมาชิกภาคใต้
กลุ่มสมาชิกภาคอีสาน
กลุ่มสมาชิกภาคตะวันออก
กลุ่มสมาชิก อบจ.
กลุ่มสมาชิกแฮมนักวิทยุสมัครเล่น
หลักสูตรนักกฎหมายระดับกลาง
รุ่น๑
รุ่น๒
ชุมนุมรุ่นหลักสูตรนิติกร อปท
ชุมนุมนิติกร อปท.รุ่น๑
ชุมนุมนิติกร อปท.รุ่น๒
ชุมนุมนิติกร อปท.รุ่น๓
ชุมนุมิติกร อปท.รุ่น๔
ชุมนุมนิติกร อปท.รุ่น๕
ชุมนุมนิติกร อปท.รุ่น๖
 
(หมวดหนุ่ม)
ชุมนุมนิติกร อปท.รุ่น๖ 
webmaster
ชุมนุมนิติกร อปท.รุ่น๗
ชุมนุมนิติกร อปท.รุ่น๘
ชุมนุมนิติกร อปท.รุ่น๙
ชุมนุมนิติกร อปท.รุ่น๑๐
ชุมนุมนิติกร อปท.รุ่น๑๑
ชุมนุมนิติกร อปท.รุ่น๑๒
ชุมนุมนิติกร อปท.รุ่น๑๓
ชุมนุมนิติกร อปท.รุ่น๑๔
ชุมนุมนิติกร อปท.รุ่น๑๕
ชุมนุมนิติกร อปท.รุ่น๑๖
ชุมนุมนิติกร อปท.รุ่น๑๗
ชุมนุมนิติกร อปท.รุ่น๑๘
ชุมนุมนิติกร อปท.รุ่น๑๙
ชุมนุมนิติกร อปท.รุ่น๒๐
ชุมนุมนิติกร อปท.รุ่น๒๑
22-23 ไม่มีผู้ติดต่อมา
ชุมนุมนิติกร อปท.รุ่น๒๔

ชุมนุมรุ่นหลักสูตรคณะ
กรรมการสอบสวนทางวินัย
๑๕ วัน

เครือข่าย คกก.สอบสวนทางวินัย
ชุมนุม คกก.ฯ ๑๕ วัน รุ่น ๑
ชุมนุม คกก.ฯ ๑๕ วัน รุ่น ๒
ห้องคุยสดสมาพันธ์นิติกร
ห้องสนทนาอบต.น่ารัก
หน้าส่วนตัวเวบมาสเตอร์
อุปสรรคที่ต้องฝ่าฟัน๑
อุปสรรคที่ต้องฝ่าฟัน๒
เวบเครื่อข่ายวินัย จ.เชียงใหม่
เวบสมาคมพนักงานส่วนตำบล      
       จ.เชียงใหม
มุมคลายเครียด
ผู้ร่วมบริจาคเช็คเมลล์     
    @nitikon.com ที่นี่

ชมรมนิติกรจังหวัดและภาคต่างๆ

ชมรมนิติกรอปท.จ.เชียงใหม่
ชมรมนิติกรอปท.จ.เชียงใหม่
เก็บไว้ก่อน

จำหน่ายหนังสือดีมีคุณภาพ

ดาวน์โหลด

ระเบียบหนังสือสั่งการต่างๆ
พระราชบัญญัติ
พระราชกฤษฎีกา
ประกาศ และระเบียบ
แบบคำร้องขอโอนย้าย
ใบสมัครสมาชิกชมรมนิติกร
ใบสมัครสมาชิกเวบ
ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจงาน
ค่าตอบแทนคกก.ตรวจงานจ้าง
ฉบับใหม่ล่าสุด
มติ ก กลาง 46-47
นังสือกรม 45-48
การจัดซื้อจัดจ้าง อีอ๊อคชั่น
ความก้าวหน้าของพนักงาน

บริหารงานบุคคล

แบบเลื่อนระดับในและนอกระดับควบ
เริ่มจากซี 3
*   
แบบไฟเวิร์ดที่นี่
แบบขอโอนย้าย
ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
ใบลาป่วย-กิจ
ใบอนุญาตลาพักผ่อน*
ใบชี้แจงไม่ส่งใบลา*
แบบสมัครพนักงานจ้าง
สัญญาพนักงานจ้าง
ปรับแผนอัตรากำลัง
แบบการสอบสวนวินัยไม่ร้ายแรง*
แบบขอเครื่องราชย
แบบควบคุมและตรวจสอบวันลา
หนังสือลาออกจากราชการ

งานอำนวยการ

แบบรายงานและขออนุญาต
ใช้รถยนต์ส่วนกลาง
แบบขอใช้สถานที่ราชการ*
แบบขอยืมพัสดุราชการ*
ใบคำร้องทั่วไป*
ใบเบิกวัสดุ*
รับรองบุคคลเลือกตั้งนอกเขต*
แบบแสดงความพึงพอใจ
แบบขอรับรองเงินเดือน,บุคคล*
แบบขอมีบัตรพนักงาน*
แบบขอมีบัตรสมาชิกอบต
หนังสือมอบอำนาจ
ใบนำส่งของทางไปรษณีย
รับรองจ่ายเงินเดือนสุดท้าย
สำรวจนักเรียนฝึกงาน
แบบฟอร์มจัดตั้งเทศบาล
แบบแสดงความคิดเห็น
แบบสำรวจความต้องการ
แผนพัฒนาบุคลากร
หนังสือแจ้งเรื่องการชี้เขตที่ดิน*

งานสวัสดิการ

บริหารงานบุคคล

การสรรหาตำแหน่งผู้บริหาร 1   2
ระเบียบเครื่องราชย์
พนักงานละเมิด
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
เลื่อนระดับ  1     2   (ยังไม่ได้
รายชื่อผู้รับเครื่องราชย์ปี48
คุณสมบัติเฉพาะของพนักงานจ้าง
ถาม-ตอบพนักงานจ้าง1    2
ประกาศบริหารงานบุคคลเพิ่ม
การประเมินผลบุคคล
ร่างบริหารงานบุคคล
สถาบันรับรองคุณวุฒ
การเปลี่ยนสายงาน
ประเมินพนักงานจ้าง
การต่อสัญญา
ช่วยราชการ

งานอำนวยการ

งานสวัสดิการ

ค่าเช่าบ้านเยี่ยมมาก***
ค่าเช่าบ้าน
เบิกค่าเล่าเรียนบุตร
ค่ารักษาพยาบาล  1     2
ทุนการศึกษา
กองทุน กบถ.
อัตราเงินเดือนแรกเข้า
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  1    2   
อัตราเงินเดือน
อัตราค่าตอบแทน  ค่าจ้าง
หารือการเบิกเบี้ยเลี้ยง
เทียบตำแหน่งเบิกเบี้ยเลี้ยง
บำเหน็จบำนาญ48
ท้องที่เบิกค่าเช่าบ้านไม่ได
การจัดหาที่อยู่อาศัย
ค่ารักษานวดไทย
ค่าตอบแทนสมาชิกอบต
ระเบียบค่าเดินทาง48 และ เพิ่มเติม
ค่าครองชีพ48 และค่าตอบแทน
การลาของสมาชิก ปี๔๒
ระเบียบค่าเดินทางปี ๒ ก.ย.๔๘

อื่นๆที่น่าสนใจ

การประชุมสภา 47
การเลือกตั้ง
บัญชีครุภัณฑ์ 48
ราคาคอมพิวเตอร์ 48
ปรับงบประมาณ
ระเบียบพัสดุ 48
ระเบียบประปา 48
พรบ.อบต.ฉ5
ตั้งเทศบาล
การจ่ายเงินสวัสดิการผู้ป่วยเอดส์
การจ่ายขาดเงินสะสม
ศัพท์ท้องถิ่น
ระเบียบผู้สูงอายุ 45  43
การประเมินความพร้อมการศึกษา
ระเบียบคนพิการ 39
แผนพัฒนาพนักงาน
นโยบายมท.1     1   2    3
จ้างเอกชนทำงาน
คู่มือเลือกตั้ง อบต.
สอนเขียนเว๊ป 1  2
คำแนะนำในการเขียนความ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
     ด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
     ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
     ( ฉบับที่ ๖ ) พ.ศ.๒๕๔๘
การเบิกจ่ายค่าเดินทางไปราชการ
    ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
 
แนวทางการปฏิบัติกรณีสรรพากร
ขอ    อายัดตามเรื่องเสร็จที่ 498/2548
แนวทางปฏิบัติในการเร่งรัด
    ภาษีค้างชำระ
การเปรียบเทียบคดีละเมิด
    ข้อบัญญัติท้องถิ่น ๒๕๔๗
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี
    ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็น
    ของประชาชน พ.ศ.
๒๕๔๘
ร่างกฎหมายเกี่ยวกับท้องถิ่น
กฎหมายแนวทางการปฏิบัติงาน
อปท
พรบ.พรก ที่เกี่ยวแก่ อปท.
การเบิกจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรม
     การตรวจการจ้าง
การเปรียบเทียบคดีละเมิด
    ข้อบัญญัติท้องถิ่น ๒๕๔๗

กฏหมายท้องถิ่น

กฏหมายเฉพาะองค์กร

กระทรวงมหาดไทย
สำนักงาน กถ
สนง. กพ.
สนง. ปปช.
สำนักงาน กกถ.
กรมบัญชีกลาง(อีอ๊อคชั่น)
สนง. ท้องถิ่น จ.ปราจีนบุรี  
สนง. ท้องถิ่น จ.อุตรดิตถ์
สนง. ท้องถิ่น จ.ขอนแก่น
สนง. ท้องถิ่น จ.สงขลา
สนง. ท้องถิ่น จ.พิษณุโลก
สนง. ท้องถิ่น จ.อุทัยธานี
สนง. ท้องถิ่น จ.สุรินทร์
สนง. ท้องถิ่น จ.สุรินทร์
สนง. ท้องถิ่น จ.จันทบุรี
สนง. ท้องถิ่น จ.บุรีรัมย์    
สนง. ท้องถิ่น จ.ระยอง
สนง. ท้องถิ่น จ.พะเยา
สนง. ท้องถิ่น จ.นครราชสีมา
สนง.ท้องถิ่น จ.ร้อยเอ็ด
สนง. ท้องถิ่น อ.เมืองอุตรดิตถ์
สนง ท้องถิ่น จ.กาฬสินธุ์
สนง. ท้องถิ่น จ.สิงห์บุรี
สนง ท้องถิ่น จ.หนองคาย
วิทยาลัยการปกครอง
สำนักงานเลขานุการปกครอง
วิทยาลัยการปกครอง
ข้อมูลหอกระจายข่าวเชียงใหม่
อีเลนน่าดอทเนท
เอสเอ็มแอล
ศูนย์ข้อมูลเพื่อการบริการ
รัฐธรรมนูญ ๒๕๔๐
ฐานข้อมูลเศรษฐกิจชุมชน
รัฐบาลไทย
ศาลปกครอง
เพื่อพัฒนากฎหมายไทย
ฐานข้อมูลหน่วยงานรัฐ
ศูนย์บริการข้อมูลอำเภอ
พลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
ข้อมูลภาครัฐ ๑๑๑๑
ศูนย์ประสานงานราชการใสสะอาด
สำนักการรับจ่ายเงินภาครัฐ
ฟรีอีเมลล์ คนไทยดอทคอม
โครงการ sml
ศูนย์บริการกฎหมายสาธารณสุข

อบต.เครือข่ายลิ้

เทศบาลตำบลบ้านทุ่ม
อบต.ห้วยแก้ว
อบต.ศรีถ้อย พะเยา
อบต.ท่าช้าง จันทบุรี
อบต.กุดพิมาน นครราชสีมา
อบต.แม่ไร่ เชียงราย
อบต.แม่ยวม แม่ฮ่องสอน
เทศบาลดงเจน พะเยา
อบต. องครักษ์ นครนายก
อบต.ค้อเขียว สกลนคร
อบต. ดอยงาม เชียงราย
อบต.เมืองแหง เชียงใหม่
อบต.นาตาขวัญ ระยอง
อบต.ปลวกแดง
อบต.แม่สาย เชียงราย
ศบอ.เวียงป่าเป้า เชียงราย
อบต.ตะเคียน นครราชสีมา.
อบต.เชิงดอย เชียงใหม่
อบต.ทีวัง นครศรีธรรมราช
อบต.มะขาม จันทบุรี
อบต.หัวง้ม เชียงราย
อบต.เปียงหลวงใหม่
อบต.เปียงหลวง เชียงใหม่
อบต.เปียงหลวง เชียงใหม่

LINK

ท่านเห็นด้วยหรือไม่ที่อยากจะให้มีการ
แก้ไขระเบียบบริหารงานบุคคล
โดยลดอำนาจของฝ่าบบริหารฯลฯ

เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
ไม่มความเห็น


ผลการ Vote

 
 
 

 เดิมนับจาก๒๒/๔/๔๘-๒๔/๘/๕๐
๕๗๘,๙๕๒ คน

 แสดงความคิดเห็นให้กำลังใจที่นี่
  " นิติกร วอนประชา น่าสงสาร  มุ่งทำงาน ให้คุ้มค่า ภาษีเขา  เงินของท่าน บริการ คืองานเรา  เฝ้าปัดเป่า บำรุงสุข ให้ทุกคน  เรื่องประจบ ซบเท้า เราไม่ชอบ  ทำตามกรอบ กฎเกณฑ์ เช่นทุกหน  สิ่งใดผิด เรายอม พร้อมจะชน  เพราะเป็นคน ขวานผ่าซาก ลำบากใจ  แม้นอยู่ได้ ใคร่อยู่ไป ให้เขารัก  แม้นชนหนัก จนตัวเรา เขาผลักไส  อยู่ไม่ได้ ก็ยอม พร้อมจะไป  ขอเพียงใจ เราสู้ คู่คุณธรรม "  ประพันธ์เมื่อเข้ารับตำแหน่ง นิติกร 1 พ.ย.47
b.gif (45 bytes)

ข่าวเด่นประเด็นร้อนเฉพาะนิติกร อปท โดยเฉพาะ (คอลัมม์ใหม่ล่าสุด ๒๑ มี.ค. ๕๙)

ข่าวจากภาพนอกที่กล่าวถึงชมรม แสดงว่าชมรมเป็นจุดที่น่าสนใจในระดับหนึ่ง

::::หมวดใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งนิติกรโดยเฉพาะ::::


รวมระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
ขั้นตอนการดำเนินการ ทางวินัย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

รวมแนวทางการดำเนินงาน ข้อทักท้วง ข้อเสนอแนะ สตง ทุนการศึกษา
โบนัส รวมหมวดกระทู้ที่สำคัญเกี่ยวกับเรื่อง
เงิน พตก.โดยเฉพาะ
สาร์นจากชมรมนิติกร อปท. 
สาร์นจากชมรมนิติกร อปท. ฉบับที่ ๑
สาร์นจากชมรมนิติกร อปท. ฉบับที่ ๒
สาร์นจากชมรมนิติกร อปท. ฉบับที่  
สาร์นจากชมรมนิติกร อปท. ฉบับที่ ๔ก่อตั้งชมรมฯครบ ๘ ปีมาใหม่อ่านด่วนครับบบบบบบบบบบบบ
แถลงการณ์ชมรมนิติกร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ฉบับที่(เมื่อนิติกรขอเข้าไปมีส่วนร่วมในการปรับโครงสร้างตำรวจ)
ฉบับที่๒ (ขอบคุณกระทรวงมหาดไทยกรณีออกระเบียบว่าด้วยการเบิกเงินอบรมฯ)
ฉบับที่๓ (กรณีนิติกรบางระจัน สิงห์บุรี ถูกผู้บริหารทำร้ายร่างกาย)
ฉบับที่๔ (การเปลี่ยนแปลงผู้ทำหน้าที่ ส.อบจ.)
ฉบับที่๕ (โครงการประชุมสัมมนานิติกร "ทิศทางการพัฒนาตำแหน่งนักกฎหมายภาครัฐ")  
ฉบับที่๖ (การตั้งศูนย์ให้ความช่วยเหลือกรณีวังน้ำเขียว)
ฉบับที่๗ (ปัญหาข้อกฎหมาย"เรื่องเสรีภาพในการชุมนุมตามรัฐธรรมนูญฯ)
ฉบับที่๘ (คัดค้านร่างกฎหมายเพิ่มอำนาจ คตง./สตง.) แสดงความคิดเห็น
ฉบับที่๙ (ขอขอบคุณ  ก.จ., ก.ท.และ ก.อบต. ในการกำหนดให้ตำแหน่งนิติกร อปท.ได้รับเงินเพิ่มเนื่องจากเป็นตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ)แสดงความคิดเห็น
ฉบับที่ ๑๐เรื่องการต่อสู้เพื่อวิชาชีพนิติกรแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมที่นี่
แถลงการณ์ครบรอบ ๘ ปี ชมรมนิติกร อปทฯ จากประธานชมรมฯ
ประกาศชมรมนิติกร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ( โปรดฟังอีกครั้งหนึ่ง )
ประกาศฉบับที่ ๑ (ชมรมได้เกิดขึ้นอย่างเป็นทางการไม่เคว้งคว้างอีกต่อไป
ประกาศฉบับที่ (ใบสมัครสมาชิก,คณะกรรมการของชมรม)
ประกาศฉบับที่ ๒/๑ (การรับสมัครสมาชิกชมรมนิติกร อปท หมายเหตุใบสมัครดูได้ที่ประกาศฉบับที่ ๒ครับ)
**ประกาศาศเปลี่ยนบัญชีชมรมฯ บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย สาขาห้าแยกโคกมะตูม ชื่อนายธีรเดช นรัตถรักษา เลขที่บัญชี 6321549975**
ประกาศฉบับที่๓ (เรื่องประกาศใช้ข้อบังคับชมรม)
ประกาศฉบับที่๔ (เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานศึกษาปัญหาโครงสร้างตำแหน่งนิติกรฯ)
ประกาศฉบับที่๕ (เรื่องขอเชิญผู้ทรงคุณวุฒิเป็นสมาชิกกิตติมศักดิ์)
ประกาศฉบับที่๖ (เรื่องที่ตั้งชมรมรูปแบบและวิธีการประชุมของคณะกรรมการ)
ประกาศฉบับที่๗ (เชิญผู้ทรงคุณวุฒิเป็นที่ปรึกษาชมรม)
ประกาศฉบับที่๘ (เรื่องการแต่งตั้งกรรมการฝ่ายวิชาการ)
ประกาศฉบับที่๙ (เรื่องการแต่งตั้งรองประธานชมรมฯ)
ทั่วไป
ส.ค.ส. ๒๕๕๖  จากพี่ธีรเดช  ประธานชมรม
ส.ค.ส. ๒๕๕๐  จากพี่ธีรเดช  ประธานชมรม
ส.ค.ส. ๒๕๕๑  จากพี่ธีรเดช  ประธานชมรม
ส.ค.ส. ๒๕๕๒ จากพี่ธีรเดช  ประธานชมรม
ส.ค.ส. ๒๕๕๓ จากพี่ธีรเดช  ประธานชมรม
ส.ค.ส. ๒๕๕๔ จากพี่ธีรเดช  ประธานชมรม
หนังสือจากประธานชมรมถึง รมต.กระทรวงมหาดไทยกรณีนิติกรบางระจัน ถูกทำร้าย
เปิดใจประธานชมรม
ประวัติท่านประธานชมรม(อัพเดทล่าสุด ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ )
หนังสือตอบรับการเข้าร่วมเป็นที่ปรึกษาชมรมฯของท่านทวีศักดิ์(ปลัด อบต.อ่าวน้อย จ.ประจวบ)
หนังสือตอบรับการเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการกิติมศักดิ์ของท่านกำชัยอธิการบดีคณะนิติศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ฯ
ทำเนียบรายชื่อสมาชิกชมรมฯขณะนี้และรหัสที่ใช้ในการโพสกระทู้กระดานเฉพาะสมาชิก

ข่าวเฉพาะที่เกี่ยวกับตำแหน่งนิติกร   และภาพกิจกรรมต่างๆของชมรม

ข่าวด่วนมาใหม่
สมาคมอบต.จี้รัฐสานต่อนโยบายกระจายอำนาจเร่งแก้กฎหมายท้องถิ่น  >>>อ่านต่อที่นี่
ยืดอายุความ คดีละเมิด-สัญญาทางปกครอง   >>>>อ่านต่อที่นี่
ตัวอย่างการประกาศใช้กฎหมายควบคุมอาคาร(เป็นพระราชกฤษฎีกา)ของเทศบาลตำบลป่าซาง จ.ลำพูน  ดูตัวอย่างที่นี่>>>>>
ฟ้องคดีใหม่กฎเกณฑ์สร้างภาระแก่นิติกรอปท. >>>อ่านต่อที่นี่ 
โดย ธีรเดช  นรัตถรักษา (ประธานชมรมฯ)
การสำรวจข้อมูลผู้ดำรงตำแหน่งนิติกร เพื่อประกอบการพิจารณาจัดทำร่างระเบียบ การกำหนดเงินเพิ่ม
สำหรับตำแหน่งที่มีเหตุ พิเศษสำหรับนิติกร    อ่านที่นี่ กรอกข้อมูลเตรียมไว้ที่นี่สำหรับนิติกรท้องถิ่นเรา
ร่างคำอุทธรณ์คำพิพากษากรณีเทศบาลเมืองตาก จากประธานชมรม  ดูที่นี่
ตัวอย่างหนังสืออบรมนิติกรอปท.รุ่นต่างๆใบสมัครฯ ดูที่นี่

HOT NEWS ข่าวเด่นประเด็นร้อน
อีกแล้วครับท่านนิติกร เทศบาลตะพานหิน พิจิตร ถูกทำร้ายร่างกายจากฝ่ายการเมือง
   คำพิพากษาคดีแก่งเสี้ยน   ///กระทู้ที่เกี่ยวข้อง ๑ ///กระทู้ที่เกี่ยวข้อง๒ ///เวบไซท์ประสานงานบัญชีแก่งเสี้ยน
  นิติกรเป็นลูกเมียน้อยจริงหรือ สะท้อนปัญหาของเราชาวนิติกร มีปัญหาไม่ได้รับความเป็นธรรม
เขียนจดหมายส่งไปลงมติชนได้อีกหนึ่งช่องทางช่วยกันครับอ่านที่นี่ต่อ พิเศษน่าสนใจใหม่ด่วนที่สุด
  แพ้คดีปกครอง เรื่อง คดีพิพาทเกี่ยวกับความชอบด้วยกฏหมายของกฏที่ออกโดยคณะรัฐมนตรี 
 อ่านรายละเอียดทั้งหมดที่นี่ (โดย ธีรเดช  นรัตถรักษา ประธานชมรมฯ)
  ชนะคดีปกครองประเมินนิติกร ๘ วช แล้ว อ่านที่นี่  และคำคัดค้านคำให้การกรณีดังกล่าว อ่านที่นี่
(โดย ธีรเดช  นรัตถรักษา ประธานชมรมฯ)
   ข่าวสัมนา

รวมบทความของประธานชมรมฯ
บทความจากประธานชมรมฯ เรื่อง การตั้งศาลข้าราชการทุจริต
ศาลปกครองครบรอบ ๙ ปี ก้าวหน้าแค่ไหน / ขอเชิญอ่านบทความนี้และร่วมแสดงความคิดเห็นกันอย่างเต็มที่ครับ
ปฏิรูปประเทศไทย ปฏิวัติกระบวนการยุติธรรม / ขอเชิญอ่านบทความนี้และแสดงความคิดเห็นกันอย่างเต็มที่ครับ
ชีวิตนักปกครอง  (โดย สิทธิเดช นรัตถรักษา)อ่านต่อที่นี่ 
บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน พรบ,ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ,๒๕๕๐
  (โดย ธีรเดช นรัตถรักษา)อ่านต่อที่นี่ 
วิสัยทัศน์การประเมินระดับ ๘ ของท่านประธานชมรมฯ
         แบบแสดงรายละเอียดการเสนอผลงานความชำนาญการ/ความเชี่ยวชาญ ทำ ระดับ ๘

         แสดงความคิดเห็นที่นี่
การชี้ขาดอำนาจหน้าที่ของ อปท. โดยประธานชมรมฯ อ่านที่นี่ 
บทความพิเศษจากท่านที่ส่งมา(บทความจากทางบ้าน)
คำแนะนำเพื่อแนะนำประชาชนไม่ให้บริษัทประกันภัยเอาเปรียบ
การคำนวนราคากลางราคาก่อสร้างของกองทรัพยากร อ่านที่นี่
แนวทางในการแก้ไขปัญหาวังน้ำเขียว 
ปัญหาบัญชีวังน้ำเขียว 
  ขนาดอีกชมรมยังเห็นความสำคัญในปัญหาการรวมตัว
โลกนี้ช่างโหดร้ายจริงหนอจนบัดนี้ยังไม่มีผล

คอลัมน์งานนิติกร ( หนทางการทำงานต่างๆ )

เล่าสู่กันฟัง จากท้องถิ่นสู่ข้าราชการ กพ.และล่าสุดเจ้าหน้าที่ศาล รธน   กระทู้ ๑     กระทู้ ๒

นิติกรที่ได้ทำงานศูนย์ยาเสพติดด้วย

นิติกรที่ได้ทำงาน อปพร.ควบด้วยดูตรงนี้
เกี่ยวกับที่สาธารณประโยชน์ของแผ่นดิน อ่านรายละเอียดแนวทางการปฏิบัติงานที่นี่ และแสดงความคิดเห็น ขอความช่วยเหลือแนวทางการแก้ไข และอื่นๆ
เกี่ยวกับการดำเนินงานด้านเงินกู้เศรษฐกิจชุมชน การประนีประนอม การฟ้องบังคับคดี และอื่นๆ
รวมคำพิพากษาศาลปกครองที่นิติกรต้องสนใจนำไปใช้งานได้
คำพิพากษาศาลปกครองคดีเพิกถอนคำสั่งปลดรองนายกฯแสดงความเห็นที่นี่
และนี่เป็นคำพิพากษาในกรณีเดียวกันข้อเท็จจริงคล้ายกันแต่ผลต่างกัน ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นทางกฎหมายแต่อย่า
ก้าวล่วงอำนาจศาลนะครับผม  อ่านคำพิพากษาที่นี่    แสดงความคิดเห็นที่นี่

****คำสั่งศาลปกครองสูงสุดใหม่ปลดรองนายกฯได้ เมื่อหมดความไว้วางใจ  (ตัวจริงยังหาไม่ได้)
คำพิพากษา กรณีไม่ต่อสัญญาจ้าง อบต.สวายจีกบุรีรัมย์  คลิกที่นี่>>>>>
รวบรวมปัญหาหลักและแนวทางการแก้ไข
วทีท้องถิ่นไม่มีพี่เลี้ยง
แผนป้องกันและปราบปรามทุจริตฯ ส่ง ปปท นี่เป็นตัวอย่าง
สัญญาจ้างควรตัดข้อ ๑๙ เรื่องอนุญาโตตุลาการออก  จากสามารถ ศรีทรง
หนังสือจังหวัดเชียงใหม่ที่บอกว่าครบเกณฑ์เลื่อนระดับให้รีบทำหากช้าต้องรายงานความชักช้า
นิติกรเอาแต่อ่านหนังสือสอบเนติฯ (โดย ป.ชวน อบต. ) อ่านที่นี่
ปัญหากรณี สตง.เรียกเงินคืนพนักงานส่วนตำบล เป็นคกก.ตรวจงานจ้างไม่มีสิทธิ์เบิก
ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจงานนี่คือหนังสือ กรมที่ให้เบิกได้ล่าสุดแต่กรมฯไม่รับผิดชอบบอกพนง.
ไม่มีสิทธิ์เบิกทุกตำแหน่งแต่เราไปดูถ้อยคำในหนังสือกัน แสดงความคิดเห็นที่นี่อ่านเนื้อข่าวที่นี่
โครงการเงินกู้เศรษฐกิจชุมชน  อ่านต่ออัพเดทแล้ว
เปิดอ่านด่วนที่สุดได้ใครที่มีปัญหามาหาทางออกร่วมกัน
โซล่าเซลล์  อ่านต่อ
ถึงเวลาที่เราต้องตื่นตัวเมื่อนิติกร บางระจันสิงห์บุรี โดนฝ่ายบริหารชกใช่หรือไม่  
อ่านทั้งหมดที่น
ี่//  ที่นี่  // และที่นี่

ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการประชุมทางวิชาการ ของ ชมรมนิติกรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านมา
พวกเราเหล่าชาวนิติกรไม่เคยสิ้นธารน้ำใจร่วมเป็นกำลังใจและ
บริจาคเงินช่วยเพื่อนเราที่ประสบอุบัติเหตุ และภาพปัจจุบัน  คลิ๊กที่นี่   //งานศพนิติกรอี๊ด
 
  โครงการประชุมสัมนานิติกร "ทิศทางการพัฒนาตำแหน่งนักกฎหมายภาครัฐ" เร็วๆนี้ >>>อ่านที่นี่ ( ของเดิมไว้ให้ดู)
  อยากเห็นหลักธรรมาภิบาล จากหนังสือพิมพ์มติชน >>>อ่านที่นี่ 
  สรุปผลการดำเนินโครงการสัมมนาเพื่อการจัดตั้งศูนย์เครือข่ายเพื่อแก้ไขปัญหาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนา
ท้องถิ่น(Clinic Center) >>>อ่านที่นี่
 
  ธุรการ ๑ ใจเด็ดฟ้องนายก ผู้ว่าสั่งปลดแถมจำคุกไม่รอลงอาญา  อ่านต่อที่นี่ 
  การออกข้อบัญญัติตำบลต้องประกาศลงราชกิจจาฯหรือไม่ อ่านคำพิพากษาที่นี่   แสดงความคิดเห็นที่นี่กระทู้เดิมที่ปิดบอร์ด  ที่นี่ใช้ได้

ร่างพระราชบัญญัติสภานิติกร โดย มนตรี แดงศรีแสดงความคิดเห็นที่นี่

ภาพกิจกรรมชมรมนิติกรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

10371643_717669614967181_3367600570731398085_n.jpg (37109 bytes)

พี่ธีรเดช ประธานชมรมนิติกร อปท แห่งประเทศไทย
 ต้อนรับคณะเดินทาง รองปลัดกระทรวงยุติธรรม 
มาเยี่ยมศูนย์ยุติธรรมชุมชน
ณ อบจ.พิษณุโลก ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๗ 

โครงการประชุมทางวิชาการ ของ ชมรมนิติกรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๓๐ - ๓๑  กรกฎาคม ๒๕๕๒ ที่ผ่านมา

อ่านต่อและดูภาพกิจกรรมคลิกที่นี่>>>>

โครงการเสวนานิติกรอปท.ในจังหวัดพิษณุโลก โดย อบจ.พิษณุโลก
                                                                                 อ่านต่อและดูภาพกิจกรรม>>>>

งานประชุมสัมมนาทิศทางการทำงานของนักกฎหมายภาครัฐ จัดโดย ชมรมนิติกร อปท. วันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๐  ณ โรงแรมเอเชีย เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร อัพเดทล่าสุดจุใจ ๑๗ หน้าครับใครเป็นใครดูกันเอง
นะครับบรรยากาศที่สุดชื่นมื่นเป็นกันเองได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์และความรู้ร่วมกันความจริงอยากจะบรรยายภาพ
แต่ต้องขออภัยเป็นอย่างสูงไม่รู้ว่าใครเป็
ใครเพราะผมไม่ได้ไป
ระเบียบการเบิกจ่ายค่าเดินทาง  ข้อความคิดเห็นก่อนจัดงานและหลังงานที่นี่
                                                                        อ่านต่อและดูภาพกิจกรรม>>>>

ดูกิจกรรมทั้งหมด>>>>> 

ข่าวสารประจำวันกฎหมายใหม่ที่เกี่ยวข้องและน่าสนใจ/โครงการที่น่าสนใจในการอบรม
สำรวจความต้องการในการฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมการบังคับภาษีค้างชำระของ อปท. ให้แก่บุคลากรของ อปท. ทั่วประเทศ (มท 0808.3/21429)     กระทู้ที่เกี่ยวข้อง

 ข่าวการเปิดสอบงานราชการทั่วไป

กรุณาตั้งกระทู้ให้ถูกที่เพราะตั้งผิดที่จะโดนลบกระทู้ 
จาก WEBMASTER

หนังสือสั่งการกรมส่งเสริมฯ 

อ่านทั้งหมดคลิกที่นี่

เฉพาะท่านประธานชมรมฯและสมาชิกที่มีข่าวด่วนน่าสนใจเท่านั้น ( นอกนั้นชออนุญาตลบนะครับ)

ชมรมนิติกร อปท.จัดโครงการอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายแก่สมาชิกสภาท้องถิ่น   รายละเอียดโครงการและอื่นๆคลิกอ่านที่นี่

  

      โพสข่าวใหม่ /อ่านข่าวทั้งหมด
 

ดูลำดับเลขที่สมาชิกที่นี่ ทำเนียบรายชื่อและรหัสสมาชิกชมรมนิติร อปท. อัพเดทล่าสุด ๕ มกราคม ๕
เรียนแจ้งสมาชิกชมรมฯทุกท่านในการเข้าโพสกระทู้หรืออ่านกระทู้ให้ท่านเข้าล็อกอินก่อน
 หรือคลิกที่นี่ไปอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมก่อนกระดานนี้ขอสงวนสิทธิ์การเข้าถึงสมาชิกชมรมฯ 
บุคคลภายนอกห้ามเข้า จะมีการดำเนินคดีอย่างเด็ดขาดกับผู้ละเมิด จึงขอแจ้งให้ทราบโดยทั่วกันครับผม

  


  ตั้งกระทู้ใหม่ /ดูกระทู้ทั้งหมด
// สมาชิกชมรมฯคลิกที่นี่เพื่อเข้ารหัสตั้งกระทู้และอ่านกระทู้
เฉพาะสมาชิกชมรมนิติกร อปท.เท่านั้นโดยใช้รหัสประจำตัว 
ท่านประธานเพิ่มเติมรายชื่อสมาชิกได้ที่นี่หรือหากข้อมูลผิดพลาดแก้ไขสมาชิกแจ้งได้ที่นี่ครับ

ท่านประสงค์จะประชาสัมพันธ์สิ่งใด ไม่ว่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์ ประกาศขายของ ประกาศหาคน ประกาศ
ต่างๆ แต่ทั้งนี้ขอให้อยู่ภายใต้กฎหมายไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ผิดต่อความมั่นคง ไม่พาดพิงสถาบัน ไม่หลอกลวง
ต้มตุ๋น ฯลฯ  ให้คลิกที่โลโก้ด้านบนได้เลยครับผม

  

ปปท รับโอนย้าย ดูรายละเอียดที่นี่
สตง.เรียกเงินคืนก็มิใช่ว่าจะถูกต้องเสมอไป อ่านคำพิพากษานี้ครับพี่น้อง : โจ๋เรนเจอร
- 05523 - นิติกรใจเด็ดฟ้องนายกจัดซื้อที่ดินแพงเกินจริง 6 เท่า - ประธานชมรมฯ - [16 มิ.ย. 2553]

ดูกระทู้ทั้งหมด :: ตั้งกระทู้ใหม

กระดานสนทนาทั่วไปเดิมคลิกที่นี่

อบจ.จะถูกยุบ ดีหรือไม่

ดูกระทู้ทั้งหมด :: ตั้งกระทู้ใหม
กระดานข่าวสารจาก ป เบญจพล น่าสนใจมากคลิกอ่านด่วนที่สุดเดิม


ไม่จำเป็นต้องเป็นสมาชิกหรือสมัครสมาชิกเว็บบอร์ดก็โพสได้เลยครับ

รายชื่อผู้ที่จะได้รับหนังสืออนุสรณ์ฯ   ลงชื่อที่นี่  และที่นี่ครับ

ชมรมนิติกร อปท.(แห่งประเทศไทย)จัดโครงการอบรมศึกษาปัญหาการบังคับใช้กฎหมาย ของ อปท คลิกอ่านรายละเอียดที่นี่ ด่วนที่สุด!!!(กระทู้เก่าเก็บไว้ก่อน)

เตรียมฟ้องเพิกถอนระเบียบมท.ว่าด้วยรายจ่ายของอปท.เกี่ยวกับค่าบำรุงสมาคม พ.ศ. 2555
บทบาทหน้าที่วิสัยทัศน์ชมรมนิติกรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย
กระดานสนทนากระดานนี้บางท่านกดเข้าอ่านไม่ได้แสดงผลเป็นภาษาต่างดาวให้ท่านกดแถบเครื่องมือด้านบนของเว็บเบาเซอร์ที่ท่านใช้ไม่ว่าจะเป็นเอกเพอเรอ ไฟฟอก โครม เลือกแถบ View จากนั้นเลือกที่แถบที่มีคำว่า Encoding และเลื่อนไปหาแถบที่แสดงเป็นภาษาไทย Thai

ตั้งกระทู้ใหม่ที่นี่    ::::    ดูกระทู้ทั้งหมดที่นี่

ขอแจ้งข่าวก่อนที่ท่านประธานฯจะออกหนังสือแถลงการณ์มา เกี่ยวกับพวกที่มาหากินในการประกาศรับโอน(ย้าย)
ที่เว็บไซท์นิติกรแห่งนี้และเมื่อมีผู้ติดต่อไปจะขอโอนย้ายมีการเรียกรับเงินในหลักแสน จะมีมาตราการแล้วครับ
( ผมไม่ได้หมายถึงทุกท่านที่เข้ามาโพสแจ้งรับโอน(ย้าย)นะครับ แต่มีบุคคลบางคนครับ เนื่องจากได้รับการติดต่อแจ้งเข้ามาพวกนี้เอาไว้ไม่ได้หนักแผ่นดิน ชมรมฯเราจะดำเนินการต่อไป

เวบหน่วยงานราชการที่รับโอน(ย้าย)
.
กระทรวงเกษตร         ๒.กระทรวงยุติธรรม       ๓.กระทรวงสาธารณสุข
 

 ::: รวมลิงค์เอกสารที่น่าสนใจ เฉพาะสมาชิกชมรมเพื่อเข้าถึง :::

รูปแบบและวิธีการเขียนรายงานสอบสวนข้อเท็จจริง มติ ก.อบต.ครั้งล่าสุดเกี่ยวกับเงินเพิ่มพิเศษนิติกร
ระเบียบเกี่ยวกับการเบิกเงินสมนาคุณคกก.วินัยฯ หนังสือเกี่ยวกับเงินเพิ่มนิติกรที่ รมต.ลงนามแล้ว และที่ ผอ.พิษณุ ลงนามแล้ว
รวมกฎหมายและระเบียบเงินเพ่มพิเศษนักกฎหมายภาครัฐ
อาทิเช่น กฤษฎีกา , กพ , พนักงานคดีปกครองปกครอง , อัยการ,
ตุลาการศาลยุติธรรม, สตง. ,สอบสวนคดีพิเศษ,ขรก.รัฐสภา
,ปปช.,และ ขรก.ศาลรัฐธรรมนูญ
(จากพี่เบญจ)
รวมอะไรที่ดีๆหลายอย่างที่นี่ครับระเบียบ
 คำพิพากษาเฉพาะกลุ่มฯลฯ
 เข้าถึงได้เฉพาะสมาชิกชมรมฯเท่านั้น
 โดยสมาชิกชมรมโทรฯมาเอารหัสเข้าดูและโหลด
 ได้ที่ผมโดยแจ้งลำดับสมาชิกท่านมาเพื่อการตรวจสอบก่อน
 เบอร์ผม ๐๘๑ - ๒๘๘๐๘๙๙

 ::: รวมลิงค์เครือข่าย :::

คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย
สมาคม อบต. ชมรมคนเทศบาล
อินเตอร์เน็ตตำบล เครื่อข่ายท้องถิ่น
กลุ่มพัฒนาท้องถิ่น (เก่า) ช่างโยธาไทย
กลุ่มพัฒนาท้องถิ่น (ใหม่) ชมรมปลัด อบต. โคราช
กลุ่มพนักงานส่วนตำบล จ. นพ. สมาคมพนักงานเทศบาล
ศิษย์เก่านิติศาสตร์ มรภ.สารคาม ไทยตำบล
ชมรมช่างโยธา ครูเทศบาล
กลุ่มเพื่อนข้าราชการส่วนท้องถิ่น พัสดุ.คอม 
สมาพันธ์ปลัด อบต. ชมรมนักพัฒนาชุมชน
กลุ่มวิจัยและพัฒนากฎหมายคดีความและนิติกร สพฐ ธนาคารกรุงไทย
ชมรมนิติกรกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ชมรมนักกฎหมายภาครัฐ
กลุ่มเพื่อนพนักงานจัดเก็บรายได้ ชมรมเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในท้องถิ่น
ชมรมเทศกิจ กทม. ชมรมพัสดุ  และนี่ครับมาใหม่เพื่อนพัสดุอปท.
ชมรมธุรการท้องถิ่น ชมรมพัฒนาชุมชนท้องถิ่น
ชมรมจนท/จพงการเงินและบัญชี อปท. สายใยรัก
ชมรมเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน ชมรมเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
เวบอบต.ออนไลน์ รวมหลากหลายข้อมูล สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมฯ
กลุ่มภารกิจงานวินัยและนิติการสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต ๓ 
 เว็บเดิม  ///  เว็บใหม่  
เครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น
และwww.dinla.tk
เว็บข่าวสารประชาสัมพันธ์การรับสมัครข้าราชการพลเรือน คณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม ( ก.พ.ค.)
เว็บชมรมนิติกร ศึกษาธิการ มรมลูกจ้างและพนักงานจ้างท้องถิ่นไทย
รักเธอประเทศไทยดอทคอม

ภาครัฐที่เกี่ยวกับกฎหมายหน่วยงานราชการที่เกี่ยวกับกฏหมายและเวบให้คำแนะนำกฏหมาย 

สนง.กิจการยุติธรรม ผู้ตรวจการ
กฏหมาย สถาบันนิติฯ
รัฐสภา กฏหมายน่ารู้
สนง.ป้องกันยาเสพติด สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตร
กฏหมายรัฐธรรมนูญ ราชบัณฑิตยสถาน
มติ ค.ร.ม กฎหมายเรื่องบ้าน
ข้อมูลทะเบียนราษฎร์มหาดไทย ศาลาว่าการ กทม.
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ กฏหมายอิเล็กทรอ..
กฏหมายไทย สนง.กฤษฏีกา
เงินเดือนและค่าจ้างประจำ สนง.กองทุนวิจัย
ศูนย์ข้อมูลสำนักนายกรัฐมนตรี กฏหมายก่อสร้าง
กฏหมายระเบียบเกษตร สนง.กำกับหลักทรัพย
แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯฉบับที่ 9 สนง.คณะรัฐมนตรี
ทุนบำเหน็จข้าราชการ กฏหมายควบคุมอาคาร
สนง.ตำรวจแห่งชาติ กรมการประกันภัย
การเลือกตั้ง (กกต.) สนง.ตุลาการ
การขอใบขับขี่ สนง.ปราบปราม
คณะรัฐมนตรี การจดจำตำหนิคนร้าย
ค้นหาฏีกา(คำพิพากษา) สนง.ผู้แทนราษฎร..
การประกันตัวผู้ต้องหา ธ.แห่งประเทศไทย
สนง. ฟอกเงิน การละเมิดลิขสิทธิ์
คณะกรรมการเทคโนฯแห่งชาติ สนง. วิจัยแห่งชาต
ข้อมูลความปลอดภัย สนง. ศาลยุติธรรม
เนติบัณฑิตยสภา ชมรมกฏหมายมุสลิม
คณะปรับปรุงกฎหมาย สนง. ศาสนาแห่งชาต
รวมตัวบทกฎหมาย สารบัญภาครัฐ
สนง. อัยการสูงสุด ห้องสมุดกฏหมาย
สำนักงานพระราชวัง สภาทนายความ
ค้นหาคำพิพากษาศาลยุติธรรม สำนักงานกิจการยุติธรรม
เวบราชกิจจานุเบกษา เวบรวมกฏหมายไทย
ของดีสำหรับชาวเนติฯ สำนักงานอัยการสูงสุด
สำนักงาน ปปช. กฏหมายน่ารู้สภาวิศวกร
สำนักงานคกก.กฤษฏีกา กฏหมาย กพ
เวบกฏหมายไทย กฏหมายอิเลคทรอนิคส์
ปรึกษากฏหมาย กฏหมายออนไลน์
กฎหมายหลายกระทรวง รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
กฎหมายควบคุมอาคารฯลฯ กม.ควบคุมอาคารสนง.การโยธา
กองการศึกษาตำรวจ(สอบนายร้อย) กระดานไทยจัสติค
รู้เวบกฏหมายไหนเด็ดๆแจ้งที่นี่

 รวมกฎหมายงานช่างและราคาวัสดุต่างๆ มาตรฐานราคาครุภัณฑ์

Download ทั้งหมด คลิกที่นี่  >>>>> 

มาตรฐานการบริหารและการบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

มาตรฐานถนน ทางเดินและทางเท้า     มาตรฐานการป้องกันอุบัติภัยทางถนน

ท่านใดประสงค์อยากสมัครสมาชิกชมรมฯ อ่านได้ที่ประกาศ ชมรมฯ ฉบับที่ ๒ และ ๒/๑

มีข้อมูลหรือบทความใดจะให้เผยแพร่สิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อตำแหน่งนิติกร
และบุคคลทั่วไปส่งเป็นไฟล์เอกสารที่พิมพ์แล้วมายังที่อยู่ด้านล่าง ย้ำที่พิมพ์ลงแผ่นดิสก์
หรือซีดีแล้วนะครับเพราะถ้าส่งเป็นเอกสารมาไม่มีเวลาพิมพ์

xัญหากฎหมาย ปัญหาการตีความ ปัญหาในการปฏิบัติงาน และการชี้แจงตอบคำถาม สตง.  (มาใหม่)
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เศรษฐกิจชุมชน
งานกีฬา รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ สงกรานต์ ฯลฯ การเบิกจ่ายเงิน
การอุดหนุน ยาเสพติด
  อื่นๆ

รวบรวมหนังสือสั่งการที่น่าสนใจ คอลัมม์ใหม่

- ไปอบรมแม้โรงแรมที่พักจเลี้ยงอาหารเช้าแต่เบิกค่าอาหารเช้าได้    
     
     
หมายเหตุ - ด้วยในขณะนี้มีหลายท่านหลายสายโทรศัพท์มาสอบถามผมเกี่ยวกับการสมัครเป็นสมาชิกชมรมฯ
จึงขอเรียนแจ้งให้ทราบว่า ให้ท่านเปิดอ่านประกาศชมรมฯฉบับ ที่ ๒/๑ และ ใบสมัครจะอยู่ในฉบับที่ ๒ นะครับ
รายละเอียดตามนั้นชัดเจนครับ

ฝากเรื่องถึง คสช.


 
งดรับเงินบริจาคทุกกรณี เงินที่ได้รับี่บริจาคมาก่อนหน้านี้ แจกแจงค่าใช้จ่ายรายปี 
( นับจาก ๘ มกราคม ๒๕๕๓ เป็นต้นไป)
ชมรมนิติกร อปท. จำนวนเงิน ๑๐,๐๐๐.-บาท ( ๒๕๕๓ )
ปี ๒๕๕๔ ขอรับเพียง ๕,๐๐๐.- บาทเพื่อไม่ให้เป็นภาระของท่านประธานชมรมฯจนเกินไปครับผม

 
P&T Hosting Co., Ltd. :: บริการ | จดโดเมนเนม | เว็บโฮสติ้ง | VPS | Co-location |

     สมเกียรติ วรรณสุทธิ์   ๑๐๐ หมู่ ๔  เทศบาลตำบลหนองบัว อ.ไชยปราการ  จ.เชียงใหม่ ๕๐๓๒๐  
      copyright©:2004 All rights reserved by www.nitikon.com : Thailand   E-Mail:  nitikon@hotmail.com