ชมรมนิติกร อปท. ๗,๕๐๐ บาท ต่อปี ถึงปี ๕๒
ชุมนุมนิติกรรุ่น ๑๓ จำนวน ๔,๐๐๐ บาท ( ในปี ๕๑ )
 ชุมนุมนิติกรรุ่น ๑๒ จำนวน ๕,๓๐๐ บาท ( ในปี ๕๑ ) 
พี่มนตรี จากการจัดประชุมสัมมนาชมรมนิติกร จำนวน ๒,๐๐๐ บาท ( ในปี ๕๑ )
 ชุมนุมนิติกรรุ่น ๑๙ จำนวน ๒,๖๑๙ บาท ( ในปี ๕๒ ) 

ชื่อ : นายภาณุพงศ์ ผิวพิมพ์ดี ตำแหน่ง : นิติกร   3  ที่ทำงาน :  องค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13160
 เบอร์ : 
0-9156-1273  0-3523-6352 โทรสาร. 0-3523-6352   อีเมลล์ : nu8084@hotmail.com บริจาค  150  บาท
อีเมลล์สมนาคุณ    panupong@nitikon.com  

ชื่อ : นายสมชาติ      เจริญผล
ตำแหน่ง : นิติกร   3                
ที่ทำงาน : 
อบต.ดอนกำยาน อ.เมืองฯ  
จ.สุพรรณบุรี รหัสไปรษณีย์   72000

 เบอร์ : 0-6707-3872
0-3555-5130
.......................         
อีเมลล์ :
legalofficer@thaimail.com

บริจาค  200  บาท
อีเมลล์สมนาคุณ 
somchat@nitikon.com

ชื่อ : สิรปภา
ตำแหน่ง :
หัวหน้าส่วนการคลัง              
ที่ทำงาน :  
อบต.เกาะพระทอง 
อำเภอคุระบุร ี จังหวัดพังงา 

 เบอร์ : 04-9937498
0-3555-5130
.......................         
อีเมลล์ :
sirapapha.2549@hotmail.com
  
       
บริจาค  150  บาท
อีเมลล์สมนาคุณ
  sirapapha@nitikon.com

ชื่อ : ส.อ. พนม  สุราษฎร์
ตำแหน่ง : นิติกร                   
ที่ทำงาน :  อบต.บ้านเล่า 80/1 หมู่ 2 
ตำบลบ้านเล่าอำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ
 เบอร์ : 09-0790056
044-883203
044-833628
อีเมลล์ : 

บริจาค  200  บาท
อีเมลล์สมนาคุณ  panom@nitikon.com

ชื่อ : นางกรศมน ทุ่งฝนภูมิ
ตำแหน่ง : นิติกร 3          
ที่ทำงาน : อบต.บึงงาม กิ่งอ.ทุ่งเขาหลวง
 จ.ร้อยเอ็ด 45170
 เบอร์ : (สวงน)
0-4351-8261
.......................         
อีเมลล์ : .................

บริจาค  200  บาท
อีเมลล์สมนาคุณ   konsamon@nitikon.com

 
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามยังไม่แจ้งเข้ามา
บริจาค 200 บาท

 
ชื่อ :  พวงเพ็ช  ศรีจุลโพธิ์
ตำแหน่ง : นิติกร                   
ที่ทำงาน : อบต.บ้านหม้อ ต.บ้านหม้อ
อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย 43130
 เบอร์ : -
042-451516 ต่อ 22
.......................         
อีเมลล์ :
บริจาค 400 บาท

 
ชื่อ : นางสาว สุภาวดี  กล่อมอยู่เกตุ  (เปิ้ล) ตำแหน่ง : นิติกร 3
ที่ทำงาน : อบต.ดอยแก้ว 
.................................
เบอร์ : 053-375462 
 053-267265 ต่อ 108
อีเมลล์ :  tonapple_81@hotmail.com
.......................         
อีเมลล์ :apple@nitikon.com

บริจาค 150 บาท
 
ชื่อ : นายบุญเรือง  หนูซึม
ตำแหน่ง : นิติกร                   
ที่ทำงาน :  อบต.แม่สาย  อำเภอแม่สาย 
 จังหวัด เชียงราย  57130
 เบอร์ : 01-961-1660
053-644-529
.......................         
อีเมลล์ : pai_maesai@hotmail.com

บริจาค  200  บาท
อีเมลล์สมนาคุณ  boonruang@nitikon.com

 


 
ชื่อ : นายศิริวัฒน์ ราชสีห์
ตำแหน่ง : นิติกร 4                
ที่ทำงาน : สังกัดกองตรวจและคุ้มครองคนหางาน กรมการจัดหางาน กระทรวง
 เบอร์ : 01 - 2902144
038 -659314 ต่อ 103
โทรสาร 038-659314 ต่อ 107      
อีเมลล์ :siriwat2519@chaiyo.com             siriwat2519@yahoo.co.th

บริจาค  500  บาท
อีเมลล์