ราคาวัสดุก่อสร้างและการประมาณราคา และเรื่องพัสดุ

กฎหมาย/การขออนุญาต เกี่ยวกับงานด้านช่าง ครับ
พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร และกฏกระทรวง หรือจะ Download  ทั้งหมด
พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518  
พระราชบัญญัติขุดดินถมดิน พ.ศ. 2543  
กฎหมายว่าด้วยการชลประทาน จากกรมชลฯ
พระราชบัญญัติทางหลวง
แหล่งรวมกฏหมายก่อสร้าง จาก thaiengineering.com ครับ มีครบทุกอย่าง
หรือไปที่ สนง.คณะกรรมการกฤษฎีกา มีให้ครบอย่างใจต้องการ
ความรู้งานก่อสร้างครับ
มาตรฐานอาคารที่ทำการของราชการ
มาตรฐานงานช่าง ด้านต่างๆ ของกรมโยธาธิการและผังเมือง
การออกแบบและก่อสร้างฝายขนาดเล็ก จากกรมชลฯ น่าสนใจครับสำหรับ อบต.
ฝายในพื้นที่ต้นน้ำลำธาร  
แผ่นดินไหวและการออกแบบโครงสร้างเพื่อการป้องกันแผ่นดินไหว จากกรมโยธาฯครับ
ออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก
การออกแบบโครงสร้าง คสล.โดยวิธีหน่วยแรงใช้งาน แบบออนไลน์ของ ม.สุรนารี
การออกแบบโครงสร้าง คสล.โดยวิธีกำลังประลัย แบบออนไลน์ของม.สุรนารีครับ
ข้อกำหนดในการออกแบบโครงสร้าง คสล.  
ภูมิศาสตร์/แผนที่ครับ ครับ!
ลมและพายุที่ทำให้ฝนตกเมื่อพัดผ่านประเทศไทย ภาพแผนที่จากกรมชลฯครับ
แผนที่ลุ่มน้ำในประเทศไทย
สารสนเทศภูมิศาสตร์บนอินเตอร์เน็ต กรมชลประทาน
โครงการชลประทานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
แผนที่ทางหลวง ของกรมทางหลวง มีถนนทางหลวงทุกสายทั่วประเทศ
แผนที่แสดงปริมาณจราจรเฉลี่ยต่อวัน ทั่วไทย ประยุกต์ใช้กับงานอื่นได้ครับ
สิ่งแวดล้อม
น้ำเสียและการบำบัดน้ำเสีย
มาตรฐานน้ำทิ้ง
100 คำถามสิ่งแวดล้อม
ทั่วไป
ผลิตภัณฑ์ที่ต้องได้ มอก. รายชื่อผลิตภัณฑ์และมีรายละเอียดให้ Download
มาตรการการจัดเก็บรายได้ของ อบต.
ศัพท์ช่าง
การประหยัดพลังงานระบบแสงสว่างในอาคาร
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการบริหารงานพัสดุ พ.ศ. 2535
บัญชีเงินเดือนและอัตราค่าจ้างของส่วนราชการ
ตำราสร้างบ้าน ตามคติความเชื่อของคนไทยสมัยก่อนครับ ลองศึกษาดูครับ
IT/การสื่อสาร
E-book รวมตำราด้านวิศวกรรม จากโปรแกรมวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมก่อสร้าง
มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี 
โทรราคาประหยัด Y-tel1234
ต่อเน็ตฟรี TOTonline บริการดีดีจาก บริษัท.ทศท.คอปอร์เรชั่น
คลีนเน็ต เน็ตสะอาด ชั่วโมงละบาท เพื่อเยาวชนไทย บริการดีๆจาก กสท.
สินสมุทร Call Center สำหรับผู้ที่ใช้คอมพิวเตอร์ ICT(คอมพิวเตอร์เอื้ออาทร)

ดาวน์โหลดล่าสุด
PDFCreator โปรแกรมช่วยสร้าง PDF
โปรแกรม อ่านไฟล์ PDF ขนาดเล็กประสิทธภาพสูง Foxit PDF Reader
โปรแกรมประมาณราคางานพัฒนาแหล่งน้ำ ของกรมทรัพยากรน้ำ
ตารางคำนวณค่างานผิวจราจร AC และ RC ตามเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานทาง
ราคาวัสดุก่อสร้างและค่าแรงปี 2549 ของกลุ่มออกแบบและก่อสร้าง สพฐ.
โปรแกรมประมาณราคารางระบายน้ำ -->โดย ปกาสิต ภาคพรหม วิศวกรโยธา อบต.นาอาน อ.เมือง จ.เลย โทร.0918763
ตารางคำนวณค่าขนส่งและค่าเสื่อมงานทาง
ตารางคำนวณค่าวัสดุและค่าแรงตะแกรงเหล็ก Wire Mesh
โปรแกรมวิเคราะห์โครงสร้าง SUTStructor ของ ม.สุรนารี
แบบมาตรฐานระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก
แบบมาตรฐานระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่
แบบมาตรฐานระบบประปาหมู่บ้าน บาดาลขนาดใหญ่มาก
แบบมาตรฐานระบบประปาหมู่บ้าน บาดาลขนาดใหญ่
แบบมาตรฐานระบบประปาหมู่บ้าน บาดาลขนาดกลาง
แบบถังเก็บน้ำ ฝ.99
โปรแกรมออกแบบฐานรากคอนกรีตเสริมเหล็ก LFOOT(ลาดกระบัง)
โปรแกรมออกแบบส่วนผสมคอนกรีต mixdesign ของกรมชลประทาน
รวมกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับงานด้านช่าง
แบบมาตรฐานพร้อมโปรแกรมประมาณราคางานซ่อมสร้างผิวทางคอนกรีต
แบบมาตรฐานพร้อมโปรแกรมประมาณราคางานซ่อมสร้างผิวทางเคพซีล

Download ทั้งหมด คลิกที่นี่  >>>>>

มาตรฐานการบริหารและการบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

มาตรฐานถนน ทางเดินและทางเท้า มาตรฐานการป้องกันอุบัติภัยทางถนน
มาตรฐานไฟฟ้าสาธารณะ มาตรฐานอ่างเก็บน้ำและเขื่อนขนาดเล็ก
มาตรฐานทางระบายน้ำ มาตรฐานการป้องกันและระงับอัคคีภัย
มาตรฐานการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง มาตรฐานการกำกับดูแลโรงงาน
มาตรฐานการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล มาตรฐานการบำบัดน้ำเสีย
มาตรฐานระบบน้ำสะอาด มาตรฐานการควบคุมอาคาร
มาตรฐานการก่อสร้าง บูรณะ และการบำรุงรักษาแหล่งน้ำ มาตรฐานการวางผังเมือง
มาตรฐานการสงเคราะห์ผู้สูงอายุ มาตรฐานสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
ที่มาข้อมูล http://www.thailocaladmin.go.th/e_book/eb1/eb1.htm
มีข้อมูลหรือบทความใดจะให้เผยแพร่สิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อตำแหน่งนิติกรและบุคคลทั่วไปส่งเป็นไฟล์เอกสาร
ที่พิมพ์แล้วมายังที่อยู่ด้านล่าง(ย้ำที่พิมพ์ลงแผ่นดิสหรือซีดีแล้วนะครับเพราะถ้าส่งเป็นเอกสารมาไม่มีเวลาพิมพ์)


ซีดีรวมกฏหมาย อปท.สำหรับท่านที่สนใจ ไว้ใช้ในการปฏิบัติงาน มีจำหน่าย สามชุด  ชุด 1  ชุด 2   ชุด 3
หนังสือคู่มือเตรียมสอบพนักงานส่วนตำบล คลิ๊กที่นี่


cigarettes cheap