ปัญหาวังน้ำเขียว ตอน 1
บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ สำนักปลัด อบจ. อบจ.ยุติธรรม โทร.
ที่ - วันที่ เมษายน 2551
เรื่อง การแก้ไขปัญหาการอนุญาตให้ใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำเขียว
เรียน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยุติธรรม

1. เรืองเดิม
1.1 ได้ตรวจสอบจากแผนอัตรากำลัง 3 ปี องค์การบริหารส่วนจังหวัดยุติธรรม สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2549-2551 แล้วปรากฏว่าได้กำหนดตำแหน่งนิติกร ระดับ 3-5/6ว/7ว ไว้จำนวน 1 อัตรา
(เอกสารหมายเลข 1)
1.2 องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำเขียว อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ได้ดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการและแต่งตั้งเป็นพนักงานส่วนตำบล จำนวน 14 ตำแหน่ง โดยได้ประกาศการขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานส่วนตำบลขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ รายละเอียดปรากฏตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำเขียว เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานส่วนตำบล ลงวันที่
21 พฤศจิกายน 2548 (เอกสารหมายเลข 2)
และองค์การบริหารส่วนจังหวัดยุติธรรมได้ขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้สำหรับตำแหน่งนิติกร
ระดับ 3 จำนวน 1 อัตรา รายละเอียดปรากฏตามหนังสือที่ อจ 51001/2076 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2548 เรื่อง ขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ (เอกสารหมายเลข 3)
1.3 องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำเขียว ไม่ขัดข้องที่จะให้ใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ในตำแหน่งนิติกร ระดับ 3 และขอรับรองว่า ...................................................เป็นผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งนิติกร ระดับ 3 ลำดับที่ ........ ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำเขียว เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานส่วนตำบล ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2548 จริง และได้ส่งประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำเขียวและใบสมัครสอบแข่งขัน รายละเอียดปรากฏตามหนังสือที่ นฐ 77401/1337 ลงวันที่ เมษายน 2549 เรื่อง ขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานส่วนตำบล (เอกสารหมายเลข 4)
1.4 องค์การบริหารส่วนจังหวัดยุติธรรม ได้มีคำสั่งบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ คือ
(นางสาว...................) วุฒินิติศาสตรบัณฑิต ผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งนิติกร ระดับ 3 ลำดับที่ ......... ตามประกาศผลการสอบขององค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำเขียว อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2548 ให้ดำรงตำแหน่งนิติกร ระดับ 3 ฝ่ายนิติการและการพาณิชย์ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดยุติธรรม ตำแหน่งที่บรรจุเลขที่ 01-0202-001 ให้ได้รับอัตรา

เงินเดือน 7,630 บาท ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2549 โดยให้ได้รับเงินเดือนในตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง
และคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดยุติธรรม (ก.จ.จ.) ได้มีมติเห็นชอบในการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ในการประชุมครั้งที่ 1/2549 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2549 รายละเอียดปรากฏตามรายงานการประชุม ก.จ.จ.ยุติธรรม ครั้งที่ 1/2549 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2549 และคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดยุติธรรม ที่ 200/2549 เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2549 (เอกสารหมายเลข 5 และ 6)


ปัญหาวังน้ำเขียว ตอน
2

2.
ข้อเท็จจริง
2.1
จังหวัดนครปฐม แจ้งการแก้ไขปัญหาการอนุญาตให้ใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ของ
องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำเขียว อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม เนื่องจาก ก.อบต.ในการประชุม
ครั้งที่ 6/2550 เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2550 และครั้งที่ 7/2550 เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2550 พิจารณาแล้ว
เห็นว่าการอนุญาตให้ใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำเขียว.....(คัดลอกเรื่องเดิมของ ก.อบต.ที่เป็นแนวทางการแก้ปัญหาฯ...)
2.2
ได้รับคำร้องขอให้พิจารณายืนยันคำสั่งบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานส่วนตำบลของนางสาวแสนสวย.....(เอกสารหมายเลข )
3.
ข้อระเบียบ
3.1
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539
(
เอกสารหมายเลข 9)
มาตรา 37 ,42 , 53 วรรคสอง

3.2
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
(
เอกสารหมายเลข 10)
มาตรา 15 การออกคำสั่งเกี่ยวกับการบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน
การเลื่อนระดับ การเลื่อนขั้นเงินเดือน การสอบสวน การลงโทษทางวินัย การให้ออกจากราชการ การอุทธรณ์
และการร้องทุกข์ หรือการอื่นใดที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ให้เป็นอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วน
จังหวัด ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำหนด แต่สำหรับการ ออกคำสั่งแต่งตั้ง และการให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพ้นจากตำแหน่ง ต้องได้รับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดก่อนฯ


3.3
ประกาศ ก.จ.จ.ยุติธรรม เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เพิ่มเติม (ฉบับที่ 20) พ.ศ. 2548 ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2548 (เอกสารหมายเลข 11)
ข้อ 108 การบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เพื่อแต่งตั้ง.....
3.4
ประกาศ ก.จ.จ.ยุติธรรม เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2545 (เอกสารหมายเลข 12)
ข้อ 109 ผู้สอบแข่งขันได้ ซึ่งอยู่ในลำดับที่ที่จะได้รับการบรรจุ และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งใด...
ข้อ 133 ผู้ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดตำแหน่งใดต้องมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งในมาตรฐานกำหนดตำแหน่งที่
ก.จ.กำหนด.
ข้อ 134 ผู้ได้รับบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดและ..
ข้อ 136 การบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด...
ข้อ 137 ผู้ใดได้รับการบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
3.5
หนังสือสำนักงาน ก.จ.ที่ มท 0809.2/262 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2548
(
เอกสารหมายเลข 13)
ข้อ 1. ผู้ที่มีคุณวุฒิปริญญาหรือประกาศนียบัตรการศึกษา หรือวิชาชีพ ที่ ก.พ.,ก.ค.หรือ ก.จ. รับรองว่าปริญญาหรือประกาศนียบัตรการศึกษา หรือวิชาชีพ นั้นเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับ...


ปัญหาวังน้ำเขียว ตอน 3
4.
ข้อพิจารณา
จากการที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดยุติธรรมมีคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดยุติธรรม
ที่ 200/2549 เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2549 ได้ดำเนินการบรรจุและแต่งตั้งนางสาว................... ผู้สอบแข่งขันได้ในลำดับที่ ....... ตามประกาศผลการสอบขององค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำเขียว อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2548 ให้ดำรงตำแหน่งนิติกร ระดับ 3 ฝ่ายนิติการและการพาณิชย์ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดยุติธรรม ตำแหน่งที่บรรจุเลขที่ 01-0202-007 ให้ได้รับอัตราเงินเดือน 7,630 บาท ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2549 โดยให้ได้รับเงินเดือนในตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง เป็นการปฏิบัติตามมาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วน ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ข้อ 108 แห่งประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดยุติธรรม เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เพิ่มเติม (ฉบับที่ 20) พ.ศ. 2548 ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2548 ข้อ 109 ข้อ 133
ข้อ 136 และข้อ 137 แห่งประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดยุติธรรม เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2545 ประกอบกับหนังสือสำนักงาน ก.จ. ที่ มท 0809.2/262 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2548 และมติคณะกรรมการ
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดยุติธรรม (ก.จ.จ.ยุติธรรม) ในการประชุมครั้งที่ 1/2549 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2549 จึงเป็นคำสั่งทางปกครองที่ชอบด้วย กฎหมาย ข้อระเบียบ ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดถูกต้องแล้ว ซึ่งคำสั่งทางปกครองย่อมมีผลตราบเท่าที่ยังไม่มีการเพิกถอนหรือสิ้นผลลงโดยเงื่อนเวลา หรือโดยเหตุอื่นตามมาตรา 42 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาทางปกครอง พ.ศ. 2539 และคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.64 - 79/2551 ซึ่งได้วินิจฉัยไว้เป็นบรรทัดฐาน
อย่างไรก็ตาม ถ้าจะพิจารณาเพิกถอนคำสั่งทางปกครองที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดยุติธรรม
ออกคำสั่งโดยชอบด้วยกฎหมายนั้น ต้องพิจารณาดำเนินการให้เป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมายตามมาตรา 53 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาทางปกครอง พ.ศ. 2539 กล่าวคือการที่จะเพิกถอนคำสั่งทางปกครองที่ชอบด้วยกฎหมายไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วนก็ตาม ต้องให้มีผลในขณะที่เพิกถอนหรือมีผล
ในอนาคต (ต้องไม่มีผลย้อนหลัง) และเพิกถอนได้เฉพาะเมื่อมีกรณีดังต่อไปนี้ (ตามมาตรา 53 วรรคสอง
(1) (5)
เท่านั้น) จากการพิจารณาข้อกฎหมายเพื่อนำมาปรับใช้กับข้อเท็จจริงในกรณีดังกล่าว อาจจะ
เพิกถอนได้ตามมาตรา 53 วรรคสอง (3) แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน กล่าวคือเมื่อปรากฏข้อเท็จจริงและพฤติการณ์เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งหากมีข้อเท็จจริงและพฤติการณ์เช่นนี้ในขณะทำคำสั่งทางปกครองแล้วเจ้าหน้าที่คงจะไม่ทำคำสั่งทางปกครองนั้น และหากไม่เพิกถอนจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อ
ประโยชน์สาธารณะได้ อย่างไรก็ดีการที่จะอาศัยบทบัญญัติตามมาตรา 53 วรรคสอง (3) เพิกถอนคำสั่ง
ทางปกครองจะต้องมีองค์ประกอบครบทุกประการ ซึ่งบัญญัติว่า และหากไม่เพิกถอนจะก่อให้เกิดความ
เสียหายต่อประโยชน์สาธารณะได้ เมื่อพิจารณาแล้วไม่ปรากฏว่า นางสาว........................... ผู้รับคำสั่ง
ทางปกครองจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อประโยชน์สาธารณะและไม่กระทบสิทธิของผู้ถูกข้ามลำดับได้แต่อย่างใด เนื่องจากผู้สอบแข่งขันได้ที่ถูกข้ามลำดับได้บันทึกยินยอมหรือสละสิทธิ์ และได้รับการบรรจุแต่งตั้ง
จนครบทั้งบัญชีแล้ว จึงไม่กระทบต่อประโยชน์สาธารณะตามที่กล่าวถึง
อนึ่ง ตามมติ ก.อบต.ที่กำหนดมาตรการแนะนำเพื่อเยียวยาเป็นเพียงข้อแนะนำแนวทาง
ในการปฏิบัติเท่านั้น ไม่น่าจะมีผลบังคับเช่นกฎหมายทั่ว ๆ ไป แต่หากฟังได้ว่ามติดังกล่าวมีผลบังคับใช้เป็นกฎหมาย ตามมาตรการข้อ 2 ได้รับรองเฉพาะบรรดาเงินเดือน ค่าตอบแทน สวัสดิการ ตลอดจนสิทธิประโยชน์อื่นใดเท่านั้น คำว่า สิทธิประโยชน์อื่นใด น่าจะหมายถึงประโยชน์ที่คำนวณได้เป็นตัวเงินแต่เพียงอย่างเดียว
แต่สถานภาพความเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นก่อนบรรจุและแต่งตั้งในครั้งใหม่นี้ไม่ได้ระบุไว้ให้ถือว่าชอบด้วยกฎหมายอย่างชัดเจน องค์การบริหารส่วนจังหวัดยุติธรรมเห็นว่าหากดำเนินการตามคำแนะนำในการเยียวยาดังกล่าวย่อมส่งผลกระทบต่อประโยชน์สาธารณะอย่างไม่สิ้นสุด อาทิเช่น
จากการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งการเงิน , ธุรการ ระดับ 3 ของนางสาว..................... ได้ดำเนินการต่างๆ เช่น (การประชุม การร่วมเป็นคณะกรรมการต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ หรือประโยชน์ต่อทางราชการ ฯ ล ฯ ) เป็นการกระทำเพื่อประโยชน์สาธารณะ หากไม่มีการรับรองสถานภาพความเป็นข้าราชการให้นางสาว....
อาจจะมีความรับผิดต่อผลของการกระทำนั้นได้


ปัญหาวังน้ำเขียว ตอน 4
และหากองค์การบริหารส่วนจังหวัดยุติธรรมจะบรรจุและแต่งตั้งใหม่ให้เป็นไปตามมติ

ก.อบต. ในการประชุมครั้งที่ 6/2550 เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2550 , ครั้งที่ 7/2550 เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2550 และมติ ก.อบต.จังหวัดนครปฐม ในการประชุมครั้งที่ 3/2551 เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2551 ซึ่งให้กำหนดมาตรการแนะนำเพื่อเยียวยาดังกล่าวแล้ว อาจก่อให้เกิดความเสียหายและเป็นประเด็นนำไปสู่การฟ้องคดีต่อศาลปกครองต่อไปจากจากผู้ได้รับผลกระทบ (นางสาว..................) ได้ เนื่องจากผู้ได้รับผลกระทบคำนึงถึงหลักความเชื่อโดยสุจริตของการได้รับคำสั่งบรรจุและแต่งตั้งให้เป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดยุติธรรม และประโยชน์สาธารณะ อันจะทำให้ผู้ได้รับผลกระทบต้องเสียสิทธิประโยชน์และขาดขวัญกำลังในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ตลอดจนขาดความเชื่อมั่นต่อระบบราชการ ดังนี้
1.)
เรื่องระยะเวลาการดำรงตำแหน่งในสายงานและระดับปัจจุบัน ......(เสียหายอย่างไรระบุ
ให้ชัดเจน...)


5.
ข้อเสนอ
จากการพิจารณาข้อเท็จจริงเป็นสาระสำคัญ ข้อกฎหมายที่ใช้อ้างอิง หลักความเชื่อ
โดยสุจริตของผู้ออกคำสั่งทางปกครอง หลักความเหมาะสมไม่เป็นการสร้างภาระ หรือความเสียหายเกินควร
แก่กรณีและคำนึงถึงความเชื่อโดยสุจริตของผู้รับคำสั่งฯ ประกอบกับประโยชน์สาธารณะ เห็นควรยืนยันคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดยุติธรรม ที่ 200/2549 เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2549 เป็นคำสั่งทางปกครองที่ชอบด้วยกฎหมาย ข้อระเบียบ ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดถูกต้องแล้ว ต่อ ก.จ.จ.ยุติธรรม เพื่อขอความเห็นชอบในการประชุมครั้งต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนามหนังสือที่เสนอมาพร้อมนี้

ลงชื่อ ปลัด อบต.

หมายเหตุ ขั้นตอนการทำเอกสารในการพิจารณา
1.
คำร้องของผู้ได้รับผลกระทบ (ตามแนวทางแก้ไขปัญหาฯ ตอน 1 3 ในกระทู้)
2.
บันทึกข้อความถึงนายก อบต. ตามกระทู้นี้
3.
ทำหนังสือ เรียน ก.อบต. ตามข้อความทำนองเดียวกับบันทึกข้อความเพื่อให้ ก.อบต.พิจารณา
ขอให้ทุกท่านโชคดี....สำหรับผู้ผิดหวังต้องรอผลคำพิพากษาศาลปกครอง


order viagra online