ภาพ โครงการประชุมทางวิชาการ ของ ชมรมนิติกรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เรื่อง ปัญหาทางปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิด
ของเจ้าหน้าที่และการปฏิบัติตาม
ข้อสังเกตของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.)

แสดงความคิดเห็นความรู้สึก ความประทับใจและอื่นๆเกี่ยวกับโครงการที่นี่

 

ท่านประธานธีรเดชพูดคุยกับวิทยากร

ผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาลงทะเบียน

ผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาตั้งอกตั้งใจฟังการบรรยาย

คณะวิทยากรที่มาให้ความรู้

ตั้งใจฟังเพื่อนำความรู้ที่ได้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์

หน้าต่อไป>>>>>