โครงการประชุมทางวิชาการ ของ ชมรมนิติกรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เรื่อง ปัญหาทางปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิด
ของเจ้าหน้าที่และการปฏิบัติตาม
ข้อสังเกตของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.)

รายละเอียดคลิกที่นี่ 

หากท่านใดมีความประสงค์ที่จะไปให้แจ้งความประสงค์ที่กระทู้ได้
หรือโทรฯหาฝ่ายวิชาการ
เพื่อออกหนังสือเชิญไปยังหน่วยงานของท่านเพื่อเสนอผู้บังคับบัญชาได้เลยครับ

แสดงความคิดเห็นหรือลงขอหนังสือเชิญประชุมที่นี่