• Welcome to ชมรมนิติกรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น:เว็บไซท์อันดับ๑ของวงการท้องถิ่น.
Main Menu
Menu

Show posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.

Show posts Menu

Messages - admin

#1
นั่นสิ ผมเองก็ยัง งงๆ  นาน มาทำทีนึง   น่าจะมี  ในโพส  ในหมวดทำเว็บนี่แหละ
#2
เราก็มืดตึ้บครับ  ที่ทำมาทุกวันนี้ ก็มั่วๆๆงูๆปลาๆมา  ที่ทำได้ดีสุดก็ พยายาม โหลดฐานข้อมูลไว้  เผื่อวันไหน เกิดแอคซิเดน ก็ลง smf  ใหม่และเชื่อมฐานข้อมูลเดิมลง  บางที่ ตาราง ฐานข้อมูล เวอชั่นก็ไม่ตรงกั้นอีก
#3


สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขต 3
1 มิถุนายน 2021  ·
╔═══════════╗
คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 4436/2562
╚═══════════╝
จำเลยเป็นผู้บังคับบัญชามีอำนาจจะอนุญาตให้โจทก์ลาหรือไม่ก็ได้ แต่การใช้ดุลยพินิจต้องอยู่บนรากฐานของความสมเหตุสมผลที่วิญญูชนทั่วไปยอมรับได้ว่ามิใช่เป็นการใช้ดุลยพินิจตามอำเภอใจ เมื่อปรากฏว่าจำเลยเคยมีปัญหาไม่พอใจกับโจทก์มาก่อน และเมื่อโจทก์ยื่นใบลากิจล่วงหน้าตามระเบียบ และภายหลังโจทก์ก็ได้ยื่นใบลาป่วยแทนใบลากิจที่จำเลยมีคำสั่งไม่อนุญาตไปก่อนแล้ว จำเลยจึงเกษียณคำสั่งคาดโทษโจทก์ว่า เป็นการลาเท็จ เพื่อหาเหตุตั้งคณะกรรมการสอบสวนการลาของโจทก์อันเป็นการหาเหตุลงโทษทางวินัยโจทก์ แม้ภายหลัง อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา เขต 8 จะพิจารณายกเลิกคำสั่งดังกล่าว แต่โจทก์ก็ยังมิได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือนปกติ การกระทำของจำเลยจึงเป็นการก่อความเสียหายแก่โจทก์และเป็นการใช้ดุลยพินิจที่ไม่อยู่บนรากฐานของความสมเหตุสมผล เป็นการใช้ดุลยพินิจตามอำเภอใจ ถือได้ว่าจำเลยปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่โจทก์ อันเป็นความผิดตาม ป.อ. มาตรา 157

━━━━━━━━━━━━━━━━━━

นางสาว ก.โจทก์
นาย ร.จำเลย

โจทก์ฟ้องและแก้ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91, 157

ศาลชั้นต้นไต่สวนมูลฟ้องแล้ว เห็นว่าคดีมีมูลเฉพาะข้อหาความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 ให้ประทับฟ้องในข้อหาดังกล่าว ส่วนข้อหาอื่นให้ยกฟ้อง

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 จำคุก 1 ปี โทษจำคุกให้รอการลงโทษไว้มีกำหนด 1 ปี ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 56

โจทก์และจำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 7 พิพากษากลับให้ยกฟ้อง

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงในเบื้องต้นฟังได้ว่า ขณะเกิดเหตุโจทก์รับราชการตำแหน่งครูวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ จำเลยรับราชการตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเดียวกัน โจทก์ยื่นใบลากิจต่อจำเลยในฐานะผู้บังคับบัญชา ระบุว่า ขอลากิจส่วนตัววันที่ 4 สิงหาคม 2558 เนื่องจากจะเดินทางไปสถานทูต จำเลยมีคำสั่งวันที่ 3 สิงหาคม 2558 ไม่อนุญาตว่า การไปสถานทูตมิได้เป็นภารกิจที่จำเป็นและสำคัญยิ่งถึงกับต้องขอลากิจและโรงเรียนไม่ทราบว่าไปทำไม จำเป็นอย่างไร วันที่ 4 สิงหาคม 2558 โจทก์เดินทางไปกรุงเทพฯ เพื่อทำวีซ่า วันที่ 5 สิงหาคม 2558 โจทก์ไปปฏิบัติราชการตามปกติ เมื่อทราบว่าจำเลยไม่อนุญาตให้ลากิจ โจทก์ยื่นใบลาป่วยวันที่ 4 สิงหาคม 2558 แทนใบลากิจอ้างว่าเป็นโรคเครียด ปวดศีรษะ จำเลยเกษียนสั่งโดยเว้นทำเครื่องหมายว่าอนุญาตหรือไม่อนุญาต อ้างว่าโรงเรียนไม่ทราบข้อมูลที่แท้จริงว่าลากิจหรือลาป่วย จึงไม่สามารถพิจารณาได้ และเกษียนสั่งเพิ่มเติมว่า หากข้อเท็จจริงปรากฏภายหลังว่าลาไปสถานทูตก็จะสุ่มเสี่ยงต่อการเป็นการลาเท็จหรือให้ข้อมูลเท็จ วันที่ 13 สิงหาคม 2558 จำเลยแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนหาข้อเท็จจริงในเรื่องการที่โจทก์ยื่นใบลากิจแล้วหยุดราชการก่อนที่จะได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชา เมื่อผู้บังคับบัญชาไม่อนุญาตให้ลากิจ โจทก์ยื่นใบลาป่วยแทน คณะกรรมการที่จำเลยแต่งตั้งสรุปความเห็นว่า โจทก์เป็นผู้ละทิ้งหน้าที่ราชการโดยไม่มีเหตุผลอันสมควรและทำให้ราชการเกิดความเสียหาย เสนอให้หักเงินเดือนในวันที่ขาดราชการและให้งดเลื่อนขั้นเงินเดือนโจทก์ จำเลยเกษียนสั่งให้หักเงินเดือนในวันที่ขาดราชการและให้งดเลื่อนขั้นเงินเดือนโจทก์ วันที่ 10 กันยายน 2558 จำเลยมีคำสั่งว่าโจทก์ยื่นใบลาป่วยโดยไม่ได้ป่วยจริง แต่เดินทางไปกิจธุระที่สถานทูตเพื่อขอวีซ่า เป็นการรายงานเท็จ ให้โจทก์เป็นผู้ขาดราชการในวันที่ 4 สิงหาคม 2558 จำเลยมีคำสั่งให้รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงบประมาณหักเงินเดือนในวันที่ขาดราชการส่งคืนคลังและงดเลื่อนขั้นเงินเดือนในครั้งที่ 2 (รอบวันที่ 1 ตุลาคม 2558) วันที่ 23 ธันวาคม 2558 จำเลยมีคำสั่งให้หักเงินเดือนโจทก์เป็นเงิน 1,341.29 บาท โดยให้หักเงินเดือนในเดือนธันวาคม 2558 โจทก์ร้องทุกข์ต่อประธานคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำ (อ.ก.ค.ศ.) เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 เรื่องผู้บังคับบัญชากลั่นแกล้งสั่งลงโทษโดยมิชอบ ไม่ให้เลื่อนขั้นเงินเดือนและหักเงินเดือน 1 วัน โดยมิชอบ วันที่ 22 เมษายน 2559 อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 เห็นว่า การที่โจทก์ยื่นขอลากิจเมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2558 และได้หยุดไปก่อนโดยยังไม่ได้รับอนุญาตการลานั้น เป็นการไม่ปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลา พ.ศ.2555 แต่ยังไม่เป็นเหตุอันควรที่จะถือว่าเป็นการขาดราชการ ให้ยกเลิกคำสั่งพิพาทที่ 189/2558 ให้พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนโจทก์ตามผลการประเมินต่อไปตามหนังสือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 วันที่ 5 มกราคม 2559 จำเลยแจ้งเรื่องการเบิกจ่ายเงินเดือนโจทก์เดือนธันวาคม 2558 ที่ขาดไปเป็นเงิน 1,341.29 บาท ขอนำส่งเงินเดือนที่ขาดคืนโจทก์
━━━━━━━━━━━━━━━━━━
คดีมีปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาโจทก์ว่า จำเลยกระทำความผิดตามคำพิพากษาศาลชั้นต้นหรือไม่

เห็นว่า ตามระเบียบการลาที่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาถือเป็นแนวปฏิบัติให้ใช้บังคับตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ.2555 ซึ่งข้าราชการครูมีสิทธิลาป่วยไม่เกิน 60 วัน ลากิจไม่เกิน 30 วัน โดยผู้อำนวยการสถานศึกษาเป็นผู้มีอำนาจพิจารณาหรืออนุญาต ทั้งนี้ อำนาจของจำเลยในฐานะผู้อำนวยการศึกษาผู้มีอำนาจพิจารณาหรืออนุญาตจะเป็นการใช้อำนาจตามเจตนารมณ์ของระเบียบการลาหรือไม่ ต้องพิจารณาว่าการใช้อำนาจนั้นต้องมิใช่เป็นการใช้ดุลพินิจตามอำเภอใจหรือเป็นการเลือกปฏิบัติ

สำหรับคดีนี้ได้ความว่า โจทก์กับนางสาวมาลัยต่างยื่นใบลากิจขอลาหยุดปฏิบัติหน้าที่ในวันที่ 4 สิงหาคม 2558 เพื่อทำวีซ่าเดินทางไปประเทศอังกฤษ โดยโจทก์ยื่นใบลากิจลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2558 อ้างเหตุเดินทางไปสถานทูต มีนางจุฑารัตน์ ทำความเห็นเบื้องต้นวันที่ 3 สิงหาคม 2558 ว่าเห็นสมควร แต่จำเลยมีคำสั่งวันที่ 3 สิงหาคม 2558 ว่าไม่อนุญาต ให้เหตุผลว่ามิได้เป็นภารกิจที่จำเป็นและสำคัญยิ่งถึงกับต้องขอลากิจ

ส่วนนางสาวมาลัยยื่นใบลากิจลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2558 อ้างเหตุไปทำธุระส่วนตัวที่กรุงเทพฯ มีผู้ทำความเห็นเบื้องต้นเห็นควรพิจารณา จำเลยกลับมีคำสั่งอนุญาตทันทีในวันเดียวกัน เมื่อพิจารณาใบลากิจของโจทก์มีตราประทับรับใบลาวันที่ 29 กรกฎาคม 2558

จึงน่าเชื่อว่าโจทก์ยื่นใบลากิจล่วงหน้าตามระเบียบ เมื่อพิจารณาใบลากิจของโจทก์และนางสาวมาลัยซึ่งมิได้ระบุเหตุผลในการลากิจเป็นพิเศษอย่างไร แต่จำเลยกลับอนุญาตให้นางสาวมาลัยลากิจได้ทันที

แสดงว่าจำเลยไม่ใช้หลักเกณฑ์ในการพิจารณาการอนุญาตให้นางสาวมาลัยลากิจเช่นเดียวกับที่ใช้กับโจทก์ จึงเป็นการเลือกปฏิบัติ ซึ่งเมื่อโจทก์กลับมาปฏิบัติราชการวันที่ 5 สิงหาคม 2558 ทราบว่าจำเลยไม่อนุญาตให้โจทก์ลากิจ โจทก์ยื่นใบลาป่วย แต่จำเลยไม่มีคำสั่งว่าอนุญาตหรือไม่ เพียงแต่มีคำสั่งคาดโทษโจทก์ว่า เป็นการลาเท็จหรือให้ข้อมูลเท็จ แล้วมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนโจทก์ในเรื่องการลาราชการ จนนำไปสู่การที่จำเลยมีคำสั่งว่า โจทก์เป็นผู้ขาดราชการตามคำสั่งพิพาทที่ 189/2558

ซึ่งจากข้อพิจารณาที่ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 มีความเห็นว่า คำสั่งจำเลยที่สั่งให้โจทก์เป็นผู้ขาดราชการไม่เลื่อนขั้นเงินเดือนและตัดเงินเดือน 1 วัน เป็นคำสั่งที่ไม่เหมาะสม ประกอบกับการให้ความเห็นของนายสมพงษ์หนึ่งใน อ.ก.ค.ศ.ว่า การขาดราชการหมายความว่าการไม่มาปฏิบัติราชการโดยไม่มีเหตุผล แสดงว่าการที่โจทก์ยื่นใบลากิจวันที่ 4 สิงหาคม 2558 โดยที่โจทก์ไม่ทราบคำสั่งจำเลยว่าจำเลยจะอนุญาตหรือไม่ แล้วโจทก์ไม่ไปทำงานวันที่ 4 สิงหาคม 2558 ต่อมาเมื่อโจทก์ทราบว่าจำเลยไม่อนุญาตให้ลากิจ โจทก์ยื่นใบลาป่วยแทน ไม่ถือว่าโจทก์จงใจขาดราชการ

ดังนั้น คดีรับฟังได้ว่าโจทก์ยื่นใบลากิจล่วงหน้าตามระเบียบและภายหลังเมื่อโจทก์ยื่นใบลาป่วยแทนใบลากิจที่จำเลยมีคำสั่งไม่อนุญาตไปก่อนแล้ว จำเลยจึงเกษียนคำสั่งคาดโทษโจทก์ว่า เป็นการลาเท็จเพื่อหาเหตุตั้งคณะกรรมการสอบสวนการลาของโจทก์ อันเป็นการดำเนินการหาเหตุลงโทษทางวินัยโจทก์ แม้ภายหลัง อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 จะพิจารณาให้ยกเลิกคำสั่งพิพาทที่ 189/2558 แต่โจทก์ก็ยังไม่ได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือนตามปกติ

จึงเป็นการก่อให้เกิดความเสียหายแก่โจทก์และเป็นการใช้ดุลพินิจที่มิได้อยู่บนรากฐานของความสมเหตุสมผล เป็นการใช้ดุลพินิจตามอำเภอใจ ถือได้ว่าจำเลยปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่โจทก์อันเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 แล้ว ที่ศาลอุทธรณ์ภาค 7 พิพากษามานั้น ไม่ต้องด้วยความเห็นของศาลฎีกา ฎีกาโจทก์ข้อนี้ฟังขึ้น

พิพากษากลับ ให้บังคับคดีไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

(อาคม รุ่งแจ้ง-วีรวิทย์ สายสมบัติ-กษิดิศ มงคลศิริภัทรา)

ศาลจังหวัดราชบุรี - นายวิริยะ ภูมิจำนง
ศาลอุทธรณ์ภาค 7 - นายไชยวัฒน์ ไกรวิชญพงศ์
━━━━━━━━━━━━━━━━━━

แหล่งที่มากองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
แผนก
หมายเลขคดีดำศาลฎีกา อ.2071/2561
หมายเลขคดีดำศาลชั้นต้น อ99/2559
หมายเลขคดีแดงศาลชั้นต้น อ794/2560

(ระบบสืบค้นคำพิพากษา คำสั่งคำร้องและคำวินิจฉัยศาลฎีกา)

━━━━━━━━━━━━━━━━━━
#อุทาหรณ์คดีทุจริต ดูน้อยลง

https://www.nitikon.com/157.htm
#9
[SMF]เพิ่มขนาดอักษรทั้งหน้า
เพิ่มขนาดอักษรทั้งหน้า

style.css ของThemesที่ใช้

หา
/* By default (td, body..) use verdana in black. */
body, td, th , tr
{
  color: #000000;
  font-size: แก้ตรงนี้ครับเป็น12pt ;
  font-family: verdana, sans-serif;

แก้ตรงนั้นใหญ่แต่ตัวอักษร ตรงส่วนเมนูไม่ใหญ่ตาม

ถ้าจะแก้แถวเมนูให้ใหญ่ด้วยก็หา
.maintab_back, .maintab_active_back
{
  color: #FFFAFA;
  text-decoration: none;
  font-size: แก้ตรงนี้เป็น12pt;

และ
.mirrortab_back, .mirrortab_active_back
{
  color: white;
  text-decoration: none;
  font-size: แก้ตรงนี้12pt;
#10
https://download.simplemachines.org/?languages;lang=thai
https://vir9.com/thai-lang-smf2-manual/

วิธีการก็เพียงแค่ดาวน์โหลดไฟล์ภาษาไทยจาก http://download.simplemachines.org/?languages;lang=thai
1.จากนั้นเมื่อดาวน์โหลดเสร็จแตกไฟล์ออกมา
2.เข้าไปที่ Themes\default\languages อัปโหลดทุกไฟล์ทั้งหมดในนั้น(ทั้งหมด 32 ไฟล์)ยกเว้น index.php ขึ้นไปไว้ที่โฮสต์ของคุณที่ <ตำแหน่งไซต์ของคุณ>/Themes/default/languages
3.จากนั้นภาษาไทยก็จะถูกตรวจพบและเพิ่มเข้าไปโดยอัตโนมัติ
4.เว็บไซต์จะยังไม่เปลี่ยนภาษาให้ วิธีเปลี่ยนภาษาก็ไปที่ ศูนย์ดำเนินการระบบ » Languages » Edit Languages เลือกภาษาไทยแล้วคลิกที่ปุ่มบันทึกก็เป็นอันเรียบร้อยครับ

หรือถ้าคุณต้องการเพิ่มภาษาไทยตั้งแต่ตอนก่อนจะติดตั้งบอร์ด ก็ให้คัดลอกไฟล์ภาษาไทยจากใน Themes\default\languages (เหมือนกับข้อ 2) แต่คราวนี้ให้คัดลอกไฟล์ทั้งหมดในนั้นไปวางไว้ใน <ตำแหน่งของไฟล์ติดตั้ง>\Themes\default\languages จะมีหน้าต่างแจ้งเตือนว่ามีไฟล์ index.php อยู่แล้วแล้วก็ให้คลิก Replace ไป  เอาไฟล์ติดตั้งทั้งหมดอัปโหลดขึ้นโฮสต์ จากนั้นตอนติดตั้งก็จะมีภาษาไทยแล้ว

ส่วนวิธีลบภาษาไทยก็ให้เปลี่ยนภาษาของเว็บไซต์ให้เป็นภาษาอังกฤษเสียก่อน จากนั้นก็ลบไฟล์ทั้ง 32 ไฟล์ที่เราได้อัปโหลดขึ้นไปไว้ในตอนแรก เท่านี้เองครับ -ภาษาของสมาชิกก็จะถูกเปลี่ยนกลับเป็นภาษาดั้งเดิมซึ่งก็คือภาษาอังกฤษโดยอัตโนมัติ

อีกวิธี คือ เข้าไปที่ CP เเล้ว search ภาษา เจอเเล้วก็กด install
#12
https://www.blognone.com/node/127154
ถ้าถามเว็บมาสเตอร์ในยุคก่อนว่า รู้จักระบบเว็บบอร์ดหรือกระดานสนทนาที่เบาและแรงไหม หนึ่งในตัวเลือกแรก ๆ ที่จะตอบเกือบพร้อมเพรียงกัน คงหนีไม่พ้น "SMF" เป็นแน่แท้ (แม้ในยุคปัจจุบันนี้ จะมีผู้ใช้งานส่วนใหญ่หนีไปใช้โซเชียลมีเดียแทนการใช้ระบบเว็บบอร์ดแล้วก็ตาม)

SMF (หรือคำเต็มคือ Simple Machines Forum) เป็นระบบกระดานสนทนาโอเพนซอร์ส ที่เขียนมาจากภาษา PHP ใช้ฐานข้อมูล MySQL พัฒนาโดย Simple Machines ตั้งแต่ปี 2001 ถ้านับถึงตอนนี้ อายุปาไป 21 ปีแล้ว เป้าหมายแรกเริ่มของการพัฒนาคือ เน้นระบบที่เรียบง่าย ใช้งานง่ายและที่สำคัญต้องเบา ไม่กินทรัพยากรของเซิร์ฟเวอร์ด้วย

อัพเดตล่าสุดเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมา Simple Machines ประกาศปล่อย SMF 2.1 อย่างเป็นทางการเรียบร้อยแล้ว หลังจากที่ปล่อยเบต้าตัวแรกเมื่อ 8 ปีก่อน (ฟังไม่ผิด 8 ปีจริง ๆ) มีคุณสมบัติที่โดดเด่นและเห็นความต่างจากรุ่น SMF 2.0 ได้แก่

    รองรับทุกหน้าจอ (Responsive Web Design)
    ปรับปรุงระบบภายในต่าง ๆ ให้รองรับ PHP 7 ถึง PHP 8.1
    ปรับปรุงการอัปโหลดไฟล์แนบแบบ HTML5 (อัปโหลดโดยการลากวาง)
    ปรับปรุงข้อความส่วนตัวและการร่างโพสต์ต่าง ๆ
    การกดถูกใจโพสต์และการเมนชัน (Mentions)
    และอื่น ๆ อีกมากมาย ดูได้จากที่มาของข่าว

ในด้านของการอัพเกรดระบบ SMF ตัวเดิมไปเป็น SMF 2.1 ทางผู้พัฒนาแนะนำว่าธีมเดิมที่เคยใช้จะไม่สามารถใช้กับตัวใหม่ได้ ฉะนั้นก่อนการอัพเกรดให้จัดเตรียมและทดสอบก่อนดำเนินการกับเว็บไซต์จริง (เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วในการเปลี่ยนผ่านระบบใหม่ที่ธีมเดิมจะไม่สามารถใช้งานได้)