• Welcome to ชมรมนิติกรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น:เว็บไซท์อันดับ๑ของวงการท้องถิ่น.
Main Menu

การเบิกค่าเช่าบ้านเป็นค่าผ่อนเงินกู้เกินสิทธิ์ต้องรับผิดทางวินัยและละเมิด

เริ่มโดย นายพรนรินทร์ ภูครองหิน, 17-09-2019, 23:46:31

หัวข้อก่อนหน้า - หัวข้อถัดไป

นายพรนรินทร์ ภูครองหิน

นิติกรพรขอนำเรียนการที่ข้าราชการเบิกค่าเช่าบ้านเป็นค่าผ่อนเงินกู้เกินสิทธิ์ต้องรับผิดทางวินัยและละเมิด (ค้นโดยนิติกรพร 445/2562)

http://www.admincourt.go.th/admincourt/upload/admcase/Document/judgement/PDF/2555/01012-550701-1F-620730-0000643362.pdf
เพื่อพี่น้องท้องถิ่นและประชาชน


admin

อยากให้ชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายของเรา