• Welcome to ชมรมนิติกรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น:เว็บไซท์อันดับ๑ของวงการท้องถิ่น.
Main Menu

การเบิกค่าเช่าซื้อต่างท้องที่รับราชการไม่อนุมัติเบิกค่าเช่าซื้อชอบด้วยกฎหมายแล้ว

เริ่มโดย นายพรนรินทร์ ภูครองหิน, 14-11-2023, 22:57:54

หัวข้อก่อนหน้า - หัวข้อถัดไป

นายพรนรินทร์ ภูครองหิน

กรณีศึกษาการที่ข้าราชการพลเรือนรับราชการที่กรุงเทพมหานครขออนุมัติเบิกค่าเช่าซื้อต่างท้องที่ที่จังหวัดนนทบุรี แต่หน่วยงานได้ขอหารือก่อนเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติราชการประกอบการอนุมัติเบิกค่าเช่าซื้อต่างท้องที่ที่จังหวัดนนทบุรี กล่าวคือ ท้องที่ตามคำนิยาม คือท้องที่ที่รับราชการ คือ กรุงเทพมหานคร เมื่อเช่าชื้อบ้านที่จังหวัดนนทบุรี จึงไม่อนุมัติให้ข้าราชการเบิกค่าเช่าซื้อต่างท้องที่ที่จังหวัดนนทบุรีได้ การให้แก้ไขกฎหมายให้เบิกค่าเช่าซื้อต่างท้องที่ได้เป็นอำนาจของฝ่ายบริหารศาลปกครองมิอาจก้าวล่วงอำนาจดังกล่าวได้ ดังนั้น คำสั่งของหน่วยงานที่ไม่อนุมัติเบิกจ่ายค่าเช่าซื้อต่างท้องที่ที่จังหวัดนนทบุรี จึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว มีผู้ขอมาครับท่าน คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.724/2565 ไฟล์ PDF (ค้นโดยนิติกรพร)
<a href="https://www.nitikon.com/document/doc_16755521320231115_055259.pdf" target="_blank">https://www.nitikon.com/document/doc_16755521320231115_055259.pdf</a>
เพื่อพี่น้องท้องถิ่นและประชาชน