• Welcome to ชมรมนิติกรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น:เว็บไซท์อันดับ๑ของวงการท้องถิ่น.
Main Menu

ความเป็นกลางในการสอบสวนทางวินัย กรณีกรรมการสอบสวนถูกฟ้องคดี

เริ่มโดย admin, 28-02-2020, 04:36:37

หัวข้อก่อนหน้า - หัวข้อถัดไป

admin

***#ความเป็นกลางในการสอบสวนทางวินัย กรณีกรรมการสอบสวนถูกฟ้องคดี***
"การที่จะพิจารณาว่า กก. ซึ่งถูก ผถห. ฟ้องต่อศาลและอยู่ระหว่างพิจารณา จะเป็นเหตุอันอาจทำให้การสอบสวนไม่เป็นกลางหรือไม่ จำเป็นต้องพิจารณาจากข้อเท็จจริงเป็นกรณีๆไป โดยเบื้องต้นต้องคำนึงถึงการใช้ดุลพินิจซึ่งต้องอยู่ภายในขอบเขตของหลักความชอบด้วยกฎหมายและหลัก good governance หากรัฐมุ่งคุ้มครองสิทธิของ ผถห. ผถห.อาจใช้การฟ้อง กก. เพื่อประวิงการสอบสวน หากมุ่งคุ้มครอง กก. โดยถือว่ากรณีดังกล่าวไม่เป็นเหตุที่ทำให้การสอบสวนไม่เป็นกลางหรือเสียความเป็นธรรม กก. อาจมีความเห็นไปในลักษณะที่ทำให้ ผถห. ได้รับความเสียหายโดยไม่เป็นธรรมได้ ดังนั้น จึงต้องพิจารณาถึงข้อเท็จจริงของข้อพิพาทในแต่ละเรื่อง เพื่อพิจารณาว่าจะมีแนวโน้มในการก่อให้เกิดอคติหรือความโกรธเคืองกันอย่างรุนแรงจนอาจทำให้การสอบสวนไม่เป็นกลางหรือเสียความเป็นธรรมได้มากน้อยเพียงใด?" –เรื่องเสร็จที่ ๓๓๕/๒๕๔๖ และที่ ๑๖๕/๒๕๔๗- #ด้วยจิตคารวะ #เศรษฐพงศฯ
อยากให้ชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายของเรา