• Welcome to ชมรมนิติกรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น:เว็บไซท์อันดับ๑ของวงการท้องถิ่น.
Main Menu

หนังสือตอบรับการเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการกิติมศักดิ์ของท่านกำชัยอธิการบดีคณะนิติศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ฯ

เริ่มโดย admin, 24-04-2018, 13:47:23

หัวข้อก่อนหน้า - หัวข้อถัดไป

admin

หนังสือตอบรับการเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการกิติมศักดิ์ของท่านกำชัยอธิการบดีคณะนิติศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ฯ
อยากให้ชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายของเรา