กระดานข่าวสารของท่านประธานชมรม นายธีรเดช นรัตถรักษากระดานข่าวสารของท่านประธานชมรม นายธีรเดช นรัตถรักษา