เงิน พตก นำไปรวมกับเงินเดือนเพื่อเบิกค่าเช่าบ้านได้หรือไม่ ตามระเบียบ เราสามารถนำเงิน พตก เพื่อมารว

  • 0 ตอบ
  • 1013 อ่าน
*

admin

  • *****
  • 505
    • ดูรายละเอียด
    • www.nitikon.com


เงิน พตก นำไปรวมกับเงินเดือนเพื่อเบิกค่าเช่าบ้านได้หรือไม่

ตามระเบียบ เราสามารถนำเงิน พตก เพื่อมารวมกับเงินเดือนเพื่อมาเป็นอัตรา ในการเบิกเงินค่าเช่าบ้านได้หรือไม่ครับ

๙๙๙ 182.53.50.* [ วันจันทร์ ที่ 6 มีนาคม 2560 เวลา 14:41 น. ]

น่าคิด "ค่าวิชา"
โดยคุณ อบต 119.76.73.* [ วันจันทร์ ที่ 6 มีนาคม 2560 เวลา 19:50 น. ] ผู้ตอบคนที่ 1
[ ลบคำตอบที่ 1 ]

ไม่ได้ครับ
โดยคุณ นตก. 101.51.129.* [ วันอังคาร ที่ 7 มีนาคม 2560 เวลา 09:19 น. ] ผู้ตอบคนที่ 2
[ ลบคำตอบที่ 2 ]

ตามหนังสือ ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๕๘๖๒ ลงวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๕๙ หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๙ ข้อ ๒๐ ข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้มีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้าน ซึ่งมีเงินเพิ่มพิเศษรายเดือนสำหรับค่าวิชาหรือเงินเพิ่มการเลื่อนฐานะหรือสำหรับประจำตำแหน่งที่ต้องฝ่าอันตรายเป็นปกติสำหรับการสู้รบให้นำเงินเพิ่มดังกล่าวมารวมกับเงินเดือนสุทธิที่ได้รับ แล้วเทียบกับอัตราเงินเดือนตามขั้นเงินเดือนในระดับที่ได้รับในปัจจุบันหรือขั้นเงินเดือนใกล้เคียงในระดับเดียวกันหรือระดับถัดไปตามลำดับแล้วให้ได้รับค่าเช่าบ้านตามขั้นเงินเดือนนั้น "เงิน พตก.เป็นค่าวิชาชีพหรือไม่หากเป็นก็สามารถนำมารวมกับเงินเดือนได้"
โดยคุณ นิติ 1.179.184.* [ วันอังคาร ที่ 7 มีนาคม 2560 เวลา 10:42 น. ] ผู้ตอบคนที่ 3
[ ลบคำตอบที่ 3 ]

ไม่ได้ครับ
โดยคุณ นตก.ชก 119.46.126.* [ วันพฤหัสบดี ที่ 16 มีนาคม 2560 เวลา 16:06 น. ] ผู้ตอบคนที่ 4
[ ลบคำตอบที่ 4 ]
อยากให้ชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายของเรา