• Welcome to ชมรมนิติกรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น:เว็บไซท์อันดับ๑ของวงการท้องถิ่น.
Main Menu

ซักซ้อมความเข้าใจกรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐถูกกล่าวหาร้องเรียนต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช.

เริ่มโดย admin, 28-02-2020, 06:26:48

หัวข้อก่อนหน้า - หัวข้อถัดไป

admin


***ซักซ้อมความเข้าใจกรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐถูกกล่าวหาร้องเรียนต่อคณะกรรมการ  ป.ป.ช.***
"กรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐมีเรื่องถูกกล่าวหาร้องเรียนอยู่ในระหว่างการไต่สวนข้อเท็จจริงของคณะกรรมการ  ป.ป.ช. ไม่ว่าจะอยู่ในขั้นตอนใด หากคณะกรรมการ ป.ป.ช. ยังมิได้พิจารณามีมติวินิจฉัยว่ามีมูลความผิด ย่อมถือไม่ได้ว่าผู้นั้นมีความผิดในเรื่องที่ถูกกล่าวหาร้องเรียน ผู้บังคับบัญชาจึงไม่ควรนำเหตุนี้ไปเป็นเหตุผลในการพิจารณาปรับย้าย การเลื่อนเงินเดือน การเลื่อนระดับ หรือตำแหน่ง หรือการให้สิทธิประโยชน์อื่นๆ ในทางที่เป็นโทษแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ถูกกล่าวหา" -หนังสือสำนักงาน ป.ป.ช. ที่ปช ๐๐๑๙/ว ๐๐๑ ลว. ๑๐ ก.พ. ๒๕๕๓- #ด้วยจิตคารวะ #เศรษฐพงศ์ฯ
อยากให้ชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายของเรา