• Welcome to ชมรมนิติกรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น:เว็บไซท์อันดับ๑ของวงการท้องถิ่น.
Main Menu

ลงโทษปลดออก ภายหลังไม่มีความผิด จึงเพิกถอนคำสั่ง ใช้ระเบียบตัวไหนเยียวยา?

เริ่มโดย admin, 27-02-2020, 07:36:53

หัวข้อก่อนหน้า - หัวข้อถัดไป

admin


คำถาม  ๑๔/๒/๖๓
การเยียวยาผู้ถูกสั่งลงโทษปลอดออก แต่ภายหลังปรากฏว่าไม่มีความผิด จึงเพิกถอนคำสั่งดังกล่าว สามารถใช้ระเบียบกฎหมายตัวไหนในการเยียวยาได้ครับ

ตอบ

          ถามสั้น..แต่ตอบยาก เพราะข้อมูลน้อยไป..ตอบตามหลักการ..!!

          แยกเป็น ๒ กรณี ได้แก่
          ๑. การยื่นอุทธรณ์ต่อ ก.จังหวัด
          ๒. การฟ้องคดีต่อศาลปกครอง

          อธิบาย

          ๑. ข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้ถูกสั่งลงโทษทางวินัย สถานปลดออกจากราชการ มีสิทธิยื่นอุทธรณ์คำสั่งลงโทษนั้นต่อ ก.จังหวัด ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันรับทราบคำสั่งลงโทษ (ข้อ ๕ ว ๒ และข้อ ๙)
               หาก ก.จังหวัด พิจารณาอุทธรณ์แล้วมีมติให้ยกเลิกคำสั่งลงโทษปลดออกจากราชการ [ข้อ ๒๑ ก. (๕) (๙)] นั้นเสีย เนื่องจากมิได้กระทำความผิด นายกฯ ต้องสั่งหรือปฏิบัติให้เป็นตามมตินั้น (ข้อ ๒๓) เป็นเหตุผู้นั้นต้องกลับเข้ารับราชการ และให้
               (๑) มีสภาพความเป็นข้าราชการต่อเนื่อง
               (๒) ได้รับเงินเดือนระหว่างถูกปลดออกจากราชการ เต็มจำนวน [ข้อ ๔ (๒)]
               (๓) ได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือน เลื่อนระดับ และสวัสดิการอื่น ระหว่างถูกสั่งลงโทษปลดออกจากราชการ ตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น (ได้รับบางอย่าง ต้องศึกษาหลักเกณฑ์เป็นเรื่อง ๆ ไป) หรือ
               (๔) กรณี ก.จังหวัด มีมติเกี่ยวกับการเยียวยาอื่นใด ให้นายกฯ สั่งหรือปฏิบัติให้เป็นไปตามนั้น

          ๒. กรณีศาลปกครองมีคำพิพากษาถึงที่สุด ให้นายกฯ สั่งหรือปฏิบัติให้เป็นไปตามคำพิพากษาถึงทึ่สุด (ม.๗๐ ว ๑) นั้น
               แต่หากมีคำพิพากษาให้ยกเลิกเพิกถอนคำสั่งลงโทษปลดออกจากราชการ โดยมิได้กล่าวถึงการเยียวยาใด ๆ ย่อมเป็นกรณีต้องปฏิบัติ ตามข้อ ๑.

          อ้างอิง :

          ๑. หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ (พ.ศ.๒๕๕๘/๒๕๕๙)
               ข้อ ๕ วรรคสอง
               ข้อ ๙
               ข้อ ๒๑ ก. (๕) และ (๙)
               ข้อ ๒๓
          ๒. หลักเกณฑ์วิธีการจ่ายเงินเดือนข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้ถูกสั่งพักราชการ ผู้ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน ผู้ร้องทุกข์คำสั่งให้ออกจากราชการ ผู้อุทธรณ์คำสั่งลงโทษปลดออกหรือไล่ออกจากราชการ พ.ศ.๒๕๔๖
               ข้อ ๔ (๒)
          ๓. พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.๒๕๔๒
               มาตรา ๗๐ วรรคหนึ่ง

          ขอบคุณทุกความเห็น ครับ
อยากให้ชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายของเรา