• Welcome to ชมรมนิติกรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น:เว็บไซท์อันดับ๑ของวงการท้องถิ่น.
Main Menu

สมาคมข้าราชการท้องถิ่นฯ ร้องผู้ตรวจฯ สอบเทียบโอน ขรก.ไม่เท่าเทียม

เริ่มโดย admin, 19-07-2019, 03:05:33

หัวข้อก่อนหน้า - หัวข้อถัดไป

admin


สมาคมข้าราชการท้องถิ่นฯ ร้องผู้ตรวจการฯ สอบการเทียบโอนข้าราชการไม่เท่าเทียม เสนอทำบัญชีเทียบตำแหน่งข้าราชการท้องถิ่น ยึดหลักความเสมอภาค

เมื่อวันที่ 25 ต.ค. 59 ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน นายพิพัฒน์ วรสิทธิดำรง นายกสมาคมข้าราชการส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ยื่นหนังสือร้องเรียนต่อผู้ตรวจการแผ่นดิน ขอให้ตรวจสอบการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย กรณีการเทียบตำแหน่งข้าราชการพลเรือนกับข้าราชการส่วนท้องถิ่น ไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยมี นายวทัญญู ทิพยมณฑา ผู้อำนวยการสำนักสอบสวน 1 เป็นผู้รับเรื่อง
         
นายพิพัฒน์ กล่าวว่า กรณี คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) ได้มีมติเห็นชอบให้เทียบตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญในตำแหน่ง ท้องถิ่นจังหวัด (อำนวยการสูง) สามารถเทียบเท่ากับตำแหน่ง ปลัดเทศบาล (บริหารงานท้องถิ่น ระดับสูง) จากนั้นคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล จ.นครปฐม และคณะกรรมการพนักงานเทศบาล จ.สงขลา ได้มีมติรับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญสายวิชาการและสายงานอำนวยการ มาดำรงตำแหน่งสายงานบริหารนั้น ข้าราชการท้องถิ่นทั่วประเทศได้ร้องขอให้ตรวจสอบการพิจารณาของสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.), ก.ท. และ อ.ก.พ.กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ว่าเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เพราะการเทียบตำแหน่งอำนวยการสูงไปสู่หน่วยงาน ซึ่งเป็นราชการส่วนกลางหรือราชการส่วนภูมิภา คก็ย่อมเทียบได้ในระดับผู้อำนวยการสูงเท่ากัน แต่เมื่อมาเทียบโอนไปราชการส่วนท้องถิ่น กลับเทียบได้ในระดับบริหารงานท้องถิ่น ระดับสูง เป็นการปฏิบัติที่ไม่เท่าเทียมกัน ทั้งที่เป็นเจ้าหน้าที่รัฐเหมือนกัน
         
นายพิพัฒน์ กล่าวต่อว่า สมาคมฯ จึงร้องต่อผู้ตรวจการฯ พิจารณาดำเนินการขอให้ยกเลิกมติการเทียบตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญในตำแหน่งอำนวยการสูงกับบริหารงานท้องถิ่น ระดับสูง ยกเลิกมติการรับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญของคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล จ.นครปฐม และเทศบาล จ.สงขลา พร้อมทั้งให้ ก.พ. ยกเลิกหนังสือการเทียบตำแหน่งระหว่างข้าราชการพลเรือนสามัญกับข้าราชการส่วนท้องถิ่น และยกเลิกหนังสือการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นคนพิจารณาการเทียบตำแหน่ง โดยเสนอให้ ก.ท. คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ก.ถ.) สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย คณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.จ.) และคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ร่วมกันดำเนินการจัดทำบัญชีเทียบตำแหน่งระหว่างข้าราชการส่วนท้องถิ่นทุกประเภท กับข้าราชการประเภทอื่น โดยให้ยึดหลักความเสมอภาค หลักธรรมาภิบาล พร้อมทั้งระงับการโอนข้าราชการประเภทอื่น เพื่อมาแต่งตั้งเป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่นประเภทบริหารและอำนวยการไว้ก่อน

https://www.thairath.co.th/content/763826?fbclid=IwAR1LmZteYxIbhGNqiUPRZYck0b_pf5dN8wv4ef0KD5TNfZxhA8aWz4VHuT8
อยากให้ชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายของเรา