• Welcome to ชมรมนิติกรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น:เว็บไซท์อันดับ๑ของวงการท้องถิ่น.
Main Menu
Menu

Show posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.

Show posts Menu

Messages - กากแมนคุง

#1
 :) :) :) :)กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตำบลบางเสาธง  อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทปราการ  รับโอนย้ายนิติกร ปฏิบัติการ/ชำนาญการ  เนื่องจากนิติกรคนเดิมโอนย้ายไปยุ สำนักงานปปช. สนใจติดต่อ นักวิชาการประชาสัมพันธ์ โทร.087-6904154 หรือ นิติกร 094-9956535
..