• Welcome to ชมรมนิติกรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น:เว็บไซท์อันดับ๑ของวงการท้องถิ่น.
Main Menu

เคยมีผู้ตั้งกระทู้ไว้นานมาแล้ว - จากที่ผม ได้ดูหลายๆ ความเห็น ผมขอสรุปว่า เงินประจำตำแหน่ง ไม่ต้องจบ

เริ่มโดย admin, 16-05-2018, 15:15:28

หัวข้อก่อนหน้า - หัวข้อถัดไป

adminจากที่ผม ได้ดูหลายๆ ความเห็น ผมขอสรุปว่า เงินประจำตำแหน่ง ไม่ต้องจบเนติ

ยืม ข้อสรุป ของนิติกร BG มาครับ
สรุป คือ เบิกเงิน ปจต นิติกร ได้ โดยไม่ต้องจบเนติ
จบ ครับ

ตามประกาศของ ก.กลาง เมื่อเข้าสู่ระดับชำนาญการแล้ว กำหนดให้สายงานวิชาชีพเฉพาะวิทยาการคอมพิวเตอร์ เช่น ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ และสายงานวิชาชีพเฉพาะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เช่น ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ ( ฟิสิก เคมี ชีวะ ) นักเทคโนโลยีสารสนเทศ นักเทคนิคการแพทย์ นักวิชาการแผนที่ภาพถ่าย นักวิชาการสถิติ ชำนาญการ และตำแหน่งอื่นๆอีกมากมายในสายงานดังกล่าว ได้รับเงินประจำตำแหน่ง ซึ่งตำแหน่งดังกล่าวมานี้ ในคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งในระบบซีไม่ได้กำหนดว่าต้องมีใบประกอบวิชาชีพแต่อย่างใด ซึ่งขอแยกอธิบายดังนี้
1.ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 7 ในระบบซีเดิม ( ก็คือตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการในระบบแท่งปัจจุบัน ) ซึ่งคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งไม่ได้กำหนดว่าต้องมีใบประกอบวิชาชีพ และในระบบซีกำหนดให้เป็นตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ ซึ่งมีความแตกต่างจากตำแหน่ง นิติกร 7 ว ที่กำหนดให้เป็นตำแหน่งประเภททั่วไป และต้องจบเนติฯถึงจะเป็นตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ ทั้งๆที่ทั้ง 2 ตำแหน่งนี้ก็ไม่ได้มีใบประกอบวิชาชีพเหมือนกัน และเป็นตำแหน่งประเภทวิชาชีพที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถอย่างสูงเฉพาะทาง ซึ่งมีผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่และทรัพย์สินของประชาชน และไม่อาจมอบหมายให้ผู้อื่นกระทำการแทนได้ เหมือนกัน ดังนั้นในอดีตที่ผ่านมาควรกำหนดให้ตำแหน่งนิติกร 7 ว เป็นตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะเช่นเดียวกันกับตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 7 ตรงนี้จึงเห็นว่าไม่เป็นธรรมสำหรับตำแหน่งนิติกร 7 ว ที่อยู่ในระบบซีเดิม
2. ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ 7 ( ฟิสิก เคมี ชีวะ ), นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ 7 ในระบบซีเดิม ( ก็คือตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการในระบบแท่งปัจจุบัน ) ซึ่งคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งไม่ได้กำหนดว่าต้องมีใบประกอบวิชาชีพ และในระบบซีกำหนดให้เป็นตำแหน่งประเภททั่วไปเหมือนกันกับนิติกร 7 ว ซึ่งถ้าหากนักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ ,นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการ ถูกกำหนดให้อยู่ในสายงานวิชาชีพเฉพาะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแล้ว จะทำให้ตำแหน่งดังกล่าวมีสิทธิได้รับเงินประจำตำแหน่งตามที่ ก. กลาง ประกาศกำหนด
สรุป ดังนั้น เมื่อ ก.กลาง มีประกาศกำหนดว่าให้สายงานวิชาชีพเฉพาะวิทยาการคอมพิวเตอร์ ,สายงานวิชาชีพเฉพาะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสายงานวิชาชีพเฉพาะนิติการ ได้รับเงินประจำตำแหน่งแล้ว ตำแหน่งนิติกรชำนาญการที่ไม่จบเนติบัญฑิตจึงต้องถูกกำหนดให้อยู่ในสายงานวิชาชีพเฉพาะนิติการ ทีมีสิทธิได้รับเงินประจำตำแหน่ง เช่นเดียวกันกับตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ ในสายงานวิชาชีพเฉพาะวิทยาการคอมพิวเตอร์ และตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ ,นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการ ในสายงานวิชาชีพเฉพาะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพราะตำแหน่งที่อยู่ใน 3 สายงานดังกล่าว ไม่มีใบประกอบวิชาชีพเหมือนกัน

โดยคุณ นิติกร BG 118.172.211.* [ วันอังคาร ที่ 5 เมษายน 2559 เวลา 12:56 น. ] ผู้ตอบคนที่ 2นิติกร 182.52.163.* [ วันพฤหัสบดี ที่ 7 เมษายน 2559 เวลา 09:37 น. ]

เป็นความเห็นที่ดีน่าสนใจ
โดยคุณ นิติกรชล 118.172.22.* [ วันพฤหัสบดี ที่ 7 เมษายน 2559 เวลา 10:05 น. ] ผู้ตอบคนที่ 1
[ ลบคำตอบที่ 1 ]

เป็นอีกความเห็นประเด็นหนึ่งครับ เราอาจใช้สำหรับยื่นฟ้องศาลปกครองต่อไปครับ หากปรากฏว่านิติกรต้องจบเนติฯ
โดยคุณ นิติกมด 110.77.194.* [ วันพฤหัสบดี ที่ 7 เมษายน 2559 เวลา 11:54 น. ] ผู้ตอบคนที่ 2
[ ลบคำตอบที่ 2 ]

เปรียบเทียบได้ชัดเจน เห็นภาพ ขอบคุณครับ นิติกร บีจี
โดยคุณ นิติกรตลอดชีพ 14.207.36.* [ วันพฤหัสบดี ที่ 7 เมษายน 2559 เวลา 12:45 น. ] ผู้ตอบคนที่ 3
[ ลบคำตอบที่ 3 ]

เปรียบเทียบได้ชัดเจน เห็นภาพ ขอบคุณครับ นิติกร บีจี
โดยคุณ นิติกรตลอดชีพ 14.207.36.* [ วันพฤหัสบดี ที่ 7 เมษายน 2559 เวลา 12:45 น. ] ผู้ตอบคนที่ 4
[ ลบคำตอบที่ 4 ]

หากทำเบิกแล้วหน่วยงานไม่ไให้เบิก หากฟ้องศาลปกครอง
ยกประเด็นนี้ขึ้นสู้
ชนะแน่นอน 100 เปอร์เซ็นต์
โดยคุณ นิติกร 182.52.164.* [ วันศุกร์ ที่ 8 เมษายน 2559 เวลา 12:02 น. ] ผู้ตอบคนที่ 5
[ ลบคำตอบที่ 5 ]

มีใครเบิกไปบ้างหรือยังครับเงินประจำตำแหน่ง
โดยคุณ อดีต 223.25.193.* [ วันจันทร์ ที่ 11 เมษายน 2559 เวลา 09:22 น. ] ผู้ตอบคนที่ 6
[ ลบคำตอบที่ 6 ]

ไม่จบเนติ เบิกไม่ได้ครับ
โดยคุณ นิติ 113.53.169.* [ วันจันทร์ ที่ 11 เมษายน 2559 เวลา 11:23 น. ] ผู้ตอบคนที่ 7
[ ลบคำตอบที่ 7 ]

จบเนติเบิกได้ครับ ตามหลัเกณ์ หนส.ว25 แต่เมื่อมาตราฐานกำหนดตำแหน่งคณุสมบัติชำนาญการไม่มีคุณสมับติที่จบเน ถือว่าแนวทางปฏิบัติไม่สอดคลอ้งองกับประกาศมาตรฐานซึ่งถือว่าว่ามีศักใหญ่หว่าหนังสือสั่งการที่สั่งผิดผิดแปลกออกไปจากระเบียบ หนังสือดังกล่าวจึงถือว่าขัดกับมาตรากำหนดตำแหน่งจึงต้องถือมาตราฐานกำหนดตำแหน่ง (อย่ายึดติดเรื่องเก่าเพราะเรื่องเก่าถูกยกเลิกไปหมดแล้วหากนำมาใช้บังคับอีกถือว่าไม่เป็นผลต่อการปฏิบััติ)
โดยคุณ หลักการที่ถูกต้อง 182.232.86.* [ วันจันทร์ ที่ 11 เมษายน 2559 เวลา 14:29 น. ] ผู้ตอบคนที่ 8
[ ลบคำตอบที่ 8 ]

ความเห็นผมต้องจบเนติคับ
โดยคุณ หนุ่ม อบต 61.19.155.* [ วันพุธ ที่ 20 เมษายน 2559 เวลา 09:06 น. ] ผู้ตอบคนที่ 9
[ ลบคำตอบที่ 9 ]

รอ ประกาศ ก.จังหวัดกันครับ ถ้าออกมาตาม ก.กลาง ไม่มีเพิ่มเติมอะไร(เนติ)....ก็ไม่ต้องจบเนครับ ฟันธง ครอง ชำนาญการครบ 2 ปี ก็ได้เลยครับ
โดยคุณ นิติกรรมกร 118.174.136.* [ วันพุธ ที่ 20 เมษายน 2559 เวลา 11:06 น. ] ผู้ตอบคนที่ 10
[ ลบคำตอบที่ 10 ]

คำว่า วิชาชีพเดิม ไม่ได้เขียนขยายหมายความว่า จะต้องจบเนนี่หว่า ดังนั้น ไม่จบเน จึงเบิกได้ แล้วถ้าจะไม่ให้เบิก ทำไมไม่ให้ความหมายว่าไปชัด ๆไปเลยว่า วิชาชีพของนิติกร คือ ต้องจบเนสถานเดียวเท่านั้น ถึงเป็นวิชาชีพจะมาให้นิติกรถกเถียงกันทำไม งงจริง ๆ อำนาจในการออกกฎหมายเป็นของพวกท่าน ๆ ที่เกี่ยวข้องแล้ว เขียนไปเลยซิว่า วิชาชีพคือจบเนหรือไม่จบเนดี จะมาเขียนกึ่ง ๆ กำกวมให้ตีความจนปวดประสาททำไม ตอนนี้รอความชัดเจนอยู่ว่าจะเป็นอย่างไรต่อไปเกี่ยวกับความหมายคำว่า วิชาชีพ
โดยคุณ เอายังไงกันแน่ 113.53.249.* [ วันพุธ ที่ 20 เมษายน 2559 เวลา 11:21 น. ] ผู้ตอบคนที่ 11
[ ลบคำตอบที่ 11 ]

ขอบคุณครับ
โดยคุณ นิติกร BG 101.109.51.* [ วันพฤหัสบดี ที่ 21 เมษายน 2559 เวลา 14:58 น. ] ผู้ตอบคนที่ 12
[ ลบคำตอบที่ 12 ]
อยากให้ชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายของเรา