• Welcome to ชมรมนิติกรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น:เว็บไซท์อันดับ๑ของวงการท้องถิ่น.
Main Menu

กรณีศึกษาการที่ข้าราชการมีชู้ครูตำรวจและพนักงานเทศบาลปลดออกชอบแล้ว

เริ่มโดย นายพรนรินทร์ ภูครองหิน, 02-11-2023, 22:04:20

หัวข้อก่อนหน้า - หัวข้อถัดไป

นายพรนรินทร์ ภูครองหิน

1.นิติกรพรขอนำเรียนการที่พันตำรวจโท ม.ฟ้องผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด พ. มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง ฐานกระทำการอันได้เชื่อว่าเป็นผู้ประพฤชั่วอย่างร้ายแรง เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ต่อมาได้มีคำสั่งลงโทษปลดออกจากราชการ กรณีถูกกล่าหาว่ามีพฤติกรรมไม่เหมาะสมไปมีความสัมพันธ์ฉันชู้สาวกับหญิงอื่น คือ อาจารย์ฝ่ายปกครองของโรงเรียน ส.ซึ่งมิใช่ภรรยาของตนจนเป็นเหตุให้ต้องหย่าขาดกับสามี กล่าวคือ การที่ข้าราชการมีพฤติกรรมไม่เหมาะสมไปมีความสัมพันธ์ฉันชู้สาวกับหญิงอื่นซึ่งมีคู่สมรสตามกฎหมายแล้ว จึงเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ฐานกระทำการอันได้เชื่อว่าเป็นผู้ประพฤชั่วอย่างร้ายแรง ดังนั้น การลงโทษปลดออกจากราชการ จึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว "คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด คดีหมายเลขดำที่ อ. 1372/2556 คดีหมายเลขแดงที่ อ. 359/2563 (ค้นโดยนิติกรพร)

 คดีหมายเลขดำที่ อ. 1372/2556 คดีหมายเลขแดงที่ อ. 359/2563 (ค้นโดยนิติกรพร)

https://www.admincourt.go.th/admincourt/Casefile/admcase/document/signed/pdf/2556/01012-561372-1f-630724-0000661653.pdf

เอกสารคำแถลงการณ์ คดีหมายเลขดำที่ อ. 1372/2556 คดีหมายเลขแดงที่ อ. 359/2563 (ค้นโดยนิติกรพร)

https://www.admincourt.go.th/admincourt/Casefile/admcase/document/signed/pdf/2556/01012-561372-4f-630724-0000661655.pdf

2.นิติกรพรขอนำเรียนการที่ข้าราชการหญิงมีพฤติการณ์อยู่อาศัยในบ้านร่วมกันสองต่อสองกับนาย...จนตลอดข้ามคืน ย่อม อนุมานได้ว่ามีความสัมพันธ์พิเศษต่อกันการที่ข้าราชการหญิงประพฤติตนไม่เหมาะสมเป็นเหตุให้บุคคลอื่นติฉินว่ามีความสัมพันธ์ฉันชู้สาวกับสามีของผู้อื่นจึงเป็นการไม่รักษาชื่อเสียงและเกียรติศักดิ์ของหน้าที่ราชการและผิด ศีลธรรม อันถือว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงตามมาตรา 94 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 (เทียบเคียงได้กับมาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551) ดังนั้น คำสั่ลงโทษปลดออกจากราชการจึงเหมาะสมกับความผิดแล้ว คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดคดีหมายเลขดำที่ อ. 1700/2556 คดีหมายเลขแดงที่ อ. 546/2560  มีผู้ขอมาครับท่าน (ค้นโดยนิติกรพร)

คดีหมายเลขดำที่ อ. 1700/2556 คดีหมายเลขแดงที่ อ. 546/2560 (ค้นโดยนิติกรพร)

https://www.admincourt.go.th/admincourt/Casefile/admcase/document/signed/pdf/2556/01012-561700-1f-600803-0000603587.pdf

เอกสารคำแถลงการณ์ คดีหมายเลขดำที่ อ. 1700/2556 คดีหมายเลขแดงที่ อ. 546/2560 (ค้นโดยนิติกรพร)

https://www.admincourt.go.th/admincourt/Casefile/admcase/document/signed/pdf/2556/01012-561700-4f-590803-0000603588.pdf

3.นิติกรพรขอนำเรียนการที่ปลัดเทศบาลมีพฤติกรรมฉันชู้สาวกับหญิง ซึ่งเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาที่มีคู่สมรสตามกฎหมายอยู่แล้ว แม้จะไม่มีพยานหลักฐานชัดเจนว่ามีความสัมพันธ์ทางเพศก็ตาม แต่การดำเนินการทางวินัยไม่จำเป็นต้องพิสูจน์โดย ปราศจากข้อสงสัยถึงการกระทำความผิดดังเช่นในคดีอาญาจึงจะถือว่าเป็นความผิดวินัย ดังนั้น จึงเป็นผู้กระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง การลงโทษปลดออกจากราชการจึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด คดีหมายเลขดำที่ อบ. 63/2559 คดีหมายเลขแดงที่ อบ. 41/2561 มีผู้ขอมาครับท่าน (ค้นโดยนิติกรพร)

คดีหมายเลขดำที่ อบ. 63/2559 คดีหมายเลขแดงที่ อบ. 41/2561 (ค้นโดยนิติกรพร)

https://www.admincourt.go.th/admincourt/Casefile/admcase/document/signed/pdf/2559/03012-590063-1f-610821-0000626611.pdf

เอกสารคำแถลงการณ์ คดีหมายเลขดำที่ อบ. 63/2559 คดีหมายเลขแดงที่ อบ. 41/2561 (ค้นโดยนิติกรพร)

https://www.admincourt.go.th/admincourt/Casefile/admcase/document/signed/pdf/2559/03012-590063-4f-610821-0000626612.pdf
เพื่อพี่น้องท้องถิ่นและประชาชน