• Welcome to ชมรมนิติกรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น:เว็บไซท์อันดับ๑ของวงการท้องถิ่น.
Main Menu

อบต.จ้างผู้รับจ้างก่อสร้างประปาแต่ อบต.ไม่จ่ายเงินให้แก่ผู้รับจ้างจึงไม่ชอบ

เริ่มโดย นายพรนรินทร์ ภูครองหิน, 19-09-2023, 10:01:44

หัวข้อก่อนหน้า - หัวข้อถัดไป

นายพรนรินทร์ ภูครองหิน

กรณีศึกษาการที่ อบต.จ้างผู้รับจ้างก่อสร้างประปา ต่อมาไม่จ่ายเงินให้ผู้รับจ้าง ต่อมาผู้รับจัางจึงฟ้องต่อศาลปกครอง กล่วคือ อบต.ต้องจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาจ้าง คดีหมายเลขแดง อ.696/2566 (ค้นโดยนิติกรพร)
<a href="https://www.nitikon.com/document/doc_144511259020230913_070108.pdf" target="_blank">https://www.nitikon.com/document/doc_144511259020230913_070108.pdf</a>
เพื่อพี่น้องท้องถิ่นและประชาชน