• Welcome to ชมรมนิติกรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น:เว็บไซท์อันดับ๑ของวงการท้องถิ่น.
Main Menu

น้ำท่วมหนักถนนขาดประกาศเป็นเขตภัยพิบัติเป็นเหตุสุดวิสัยขอขยายเวลาตามสัญญาจ้างได้

เริ่มโดย นายพรนรินทร์ ภูครองหิน, 07-10-2022, 22:11:23

หัวข้อก่อนหน้า - หัวข้อถัดไป

นายพรนรินทร์ ภูครองหิน

นิติกรรพขอนำเรียนกรณีศึกษาการที่น้ำท่วมหนักเกิดอุทกภัยถนนขาดประกาศเป็นเขตภัยพิบัติเป็นเหตุสุดวิสัยที่ผู้รับจ้างขอขยายเวลาตามสัญญาจ้างได้ มีผู้ขอมาครับท่าน 💥(ค้นโดยนิติกรพร)💥 

https://www.parliament.go.th/ewtadmin/ewt/parliament_parcy/download/admincourt_journal/everyorganization/12-2.pdf

นิติกรพรขอนำเรียน กรณีศึกษาการเกิดอทุกภัยน้ำท่วมขอขยายเวลาได้การปรับผู้รับจ้างจึงไม่ชอบ ด้วยกฎหมาย ดังนั้นให้คืนค่าปรับพร้อมดอกเบี้ยให้กับผู้รับจ้าง มีผู้ขอมาครับท่าน คดีหมายเลขดำที่ อ. 959/2551 คดีหมายเลขแดงที่ อ. 452/2557 (ค้นโดยนิติกรพร)

คดีหมายเลขดำที่ อ. 959/2551 คดีหมายเลขแดงที่ อ. 452/2557
https://www.admincourt.go.th/admincourt/Casefile/admcase/document/signed/pdf/2551/01012-510959-1f-570829-0000136640.pdf

เอกสารคำแถลงการณ์ คดีหมายเลขดำที่ อ. 959/2551 คดีหมายเลขแดงที่ อ. 452/2557 https://www.admincourt.go.th/admincourt/Casefile/admcase/document/signed/pdf/2551/01012-510959-4f-541228-0000136641.pdf
เพื่อพี่น้องท้องถิ่นและประชาชน