• Welcome to ชมรมนิติกรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น:เว็บไซท์อันดับ๑ของวงการท้องถิ่น.
Main Menu

ประกาศแล้ว! รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์สายงานผู้บริหารท้องถิ่น เมื่อวันที่ 1 พฤ

เริ่มโดย admin, 01-05-2018, 06:40:12

หัวข้อก่อนหน้า - หัวข้อถัดไป

admin


ประกาศแล้ว! รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์สายงานผู้บริหารท้องถิ่น

เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2561 นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เปิดเผยว่า คณะอนุกรรมการสรรหาข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารท้องถิ่น ได้ประชุมรับทราบผลการทดสอบภาคความรู้ความสามารถ (สอบข้อเขียน) เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2561 โดยมีผู้สอบผ่านทั้งหมด 1,898 คน จากผู้เข้าสอบ 20,925 คน โดยคิดเป็นร้อยละ 9.07 แบ่งตามประเภทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้ 1. องค์การบริหารส่วนจังหวัด สอบผ่าน 144 คน จากผู้เข้าสอบ 2,339 คน คิดเป็นร้อยละ 6.16 2. เทศบาล สอบผ่าน 1,651 คน จากผู้เข้าสอบ 11,883 คน คิดเป็นร้อยละ 13.89 3. องค์การบริหารส่วนตำบล สอบผ่าน 91 คน จากผู้เข้าสอบ 6,620 คน  คิดเป็นร้อยละ 1.37 และ 4. เมืองพัทยา สอบผ่าน 12 คน จากผู้เข้าสอบ 83 คน คิดเป็นร้อยละ 14.46

นายสุทธิพงษ์กล่าวต่อว่า ได้กำหนดให้มีการสรรหาภาคความเหมาะสม (สอบสัมภาษณ์) ในระหว่างวันที่ 28 - 31พฤษภาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต จังหวัดปทุมธานี  โดยผู้ที่เข้ารับการสรรหาภาคความเหมาะสมจะต้องส่งผลงานที่ประสบความสำเร็จและวิสัยทัศน์ ตามรูปแบบที่คณะกรรมการสรรหาฯ กำหนด และให้รวมเอกสารเข้าเป็นเล่มเดียวกัน จำนวน ๔ ชุด จัดส่งที่สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของผู้เข้ารับการสรรหาตั้งอยู่ ภายในวันที่ 12 พฤษภาคม 2561 นี้ และให้ผู้เข้ารับการสรรหาแต่งเครื่องแบบสีกากี คอพับ ไม่ต้องสวมหมวก นำบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือบัตรประจำตัวประชาชนไม่หมดอายุ หรือหากหมดอายุจะต้องไม่เกิน ๖๐ วันนับถึงวันสอบ ซึ่งปรากฏรูปถ่ายและเลขประจำตัวประชาชน ๑๓ หลักที่ชัดเจน มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่เพื่อเข้ารับการสรรหา หากไม่นำมาแสดงเจ้าหน้าที่จะไม่อนุญาตให้เข้ารับการสรรหาโดยเด็ดขาด

ขอให้ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นมั่นใจว่า การดำเนินการสรรหาในครั้งนี้จะเป็นไปอย่างโปร่งใส ยุติธรรม ผู้ที่มีความรู้ความสามารถย่อมได้รับการแต่งตั้งตามหลักความรู้ความสามารถ และขอให้ติดตามข่าวสารข้อมูลเกี่ยวกับการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาภาคความเหมาะสมเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร และกำหนดวัน เวลา สถานที่สรรหา และระเบียบเกี่ยวกับการสรรหาได้ทางเว็บไซต์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น www.dla.go.th หัวข้อ "การสรรหาตำแหน่งสายงานผู้บริหารท้องถิ่น" หรือ facebook fanpage : สำนักงาน ก_กลาง ได้อีกทางหนึ่งด้วย นายสุทธิพงษ์กล่าวในตอนท้าย
จาก https://gnews.apps.go.th/news?news=18352
อยากให้ชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายของเรา