• Welcome to ชมรมนิติกรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น:เว็บไซท์อันดับ๑ของวงการท้องถิ่น.
Main Menu

การอุทธรณ์ชำระเงินค่าสินไหมทดแทนภายใน 15 วัน และการหารือเรื่องอื่น ๆ

เริ่มโดย นายพรนรินทร์ ภูครองหิน, 23-07-2020, 21:46:52

หัวข้อก่อนหน้า - หัวข้อถัดไป

นายพรนรินทร์ ภูครองหิน

นิติกรพรขินำเรียนการอุทธรณ์ชำระเงินค่าสินไหมทดแทนตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 ภายใน 15 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่ง (ค้นโดยนิติกรพร)
http://www.cgd.go.th/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1438164774015&ssbinary=true

กรณีการมีคำสั่งตามความเห็นของกระทรวงการคลังให้เจ้าหน้าที่รับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทน (ค้นโดยนิติกรพร)
http://wops.moph.go.th/ops/opct/content/content_1/UTON.PDF

การแจ้งสิทธิอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์คำสั่งเรียกให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนกรณีที่การประปานครหลวงออกคำสั่งตามความเห็นของกระทรวงการคลัง (ค้นโดยนิติกรพร)

http://web.krisdika.go.th/data/outsitedata/outsite16/pdfs/722_2562.pdf

หารือมาตรการทางปกครองการออกคำสั่งเรียกให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนและการพิจารณาอุทธรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์ (ค้นโดยนิติกรพร)  http://www.dla.go.th/upload/ebook/column/2011/10/1111_4398.pdf

อายุความเรียกให้เจ้าหน้าที่ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน (ค้นโดยนิติกรพร)
https://www.parliament.go.th/ewtadmin/ewt/parliament_parcy/download/admincourt_journal/everyorganization/13-2.pdf

การอุทธรณ์การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของเทศบาลส่องดาวเกี่ยวกับการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด (ค้นโดยนิติกรพร)
http://www.oic.go.th/FILEWEB/CABIWEBSITE/DRAWER01/GENERAL/DATA0006/00006578.PDF

การประมาทเลินเล่ออย่างไม่ร้ายแรงไม่ต้องรับผิดทางละเมิด (ค้นโดยนิติกรพร)

https://www.parliament.go.th/ewtadmin/ewt/parliament_parcy/download/admincourt_journal/everyorganization/30.pdf

การพิจารณาอุทธรณ์คำสั่งเรียกให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจังหวัดพิษณุโลก (ค้นโดยนิติกรพร) "ค้นข้อมูลเมื่อ 24 กรกฎาคม 2563"

http://www.dla.go.th/upload/ebook/column/2011/10/1111_4405.pdf
เพื่อพี่น้องท้องถิ่นและประชาชน