• Welcome to ชมรมนิติกรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น:เว็บไซท์อันดับ๑ของวงการท้องถิ่น.
Main Menu

ขอถามเรื่อง การลาออกจากราชการ 1. การลาออกจากการเป็นข้าราชการ อบต. เมื่อนายก อบต. เซ็นต์คำสั่งอนุญาต

เริ่มโดย admin, 15-05-2018, 03:37:13

หัวข้อก่อนหน้า - หัวข้อถัดไป

admin

ขอถามเรื่อง การลาออกจากราชการ

1. การลาออกจากการเป็นข้าราชการ อบต. เมื่อนายก อบต. เซ็นต์คำสั่งอนุญาตแล้ว ต้องรอมติ ก.อบต.จังหวัดอีกหรือไม่
2. การลาออกนั้นจำเป็นต้องระบุเหตุผลจริงๆแห่งการลาออกหรือไม่ เช่น ลาออกเพื่อจะไปบรรจุเป็นข้าราชการพลเรือน แต่ในหนังสือลาออกระบุว่าไปประกอบอาชีพอื่น ไม่ทราบว่าจะทำได้หรือไม่ ถ้าทำแล้วถือว่ามีความผิดฐานแจ้งเท็จหรือไม่

คน อบต. ส่งเมล์ถึง คน อบต. 49.230.182.* [ วันพุธ ที่ 4 มีนาคม 2558 เวลา 19:33 น. ]
อยากให้ชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายของเรา

admin

1.ต้องรอครับ
2.ควรแจ้งความจริง เพราะขณะนั้นเรายังรับราชการอยูุ่จึงตัองรักษาวินัยทุกเรื่อง
โดยคุณ พี่เสกไฮโซ 223.205.69.* [ วันพุธ ที่ 4 มีนาคม 2558 เวลา 22:07 น. ] ผู้ตอบคนที่ 1
อยากให้ชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายของเรา

admin

สมมุติว่า ต้องบรรจุวันที่ 1 เม.ย. แต่มีการเลื่อนการประชุม ก.อบต. เป็นวันที่ 2 เม.ย. เราลาออกไม่ได้ เพราะต้องรอ มติก.อบต.จะไม่เสียสิทธิ์บรรจุเหรอครับ ในความเห็นผมๆว่า แค่นายก อบต. มีคำสั่งอนุญาตก็พอแล้ว ก.อบต. แค่ให้ความเห็นชอบ เพราะ ตามระเบียบผู้มีอำนาจบรรจุแต่งตั้งคือนายก อบต.นะครับ ไม่ใช่ ก.อบต. ดูในบัตรข้าราชการคนเซ็นต์คือ นายก อบต. นะครับไม่ใช่ ก.อบต. อันนี้ชัวร์ครับ
โดยคุณ @_@ 49.230.182.* [ วันพฤหัสบดี ที่ 5 มีนาคม 2558 เวลา 01:14 น. ] ผู้ตอบคนที่ 2
อยากให้ชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายของเรา

admin

ไม่ต้องไปสน เขียนวันนี้ออกวันนี้ยังได้เลย ให้เหตุผลตามจริงไปด้วยเพื่อประกอบการอนุญาตการลาออกกรณีเขียนลาออกไม่ถึง 30 วัน เหตุผลก็ฟังได้ มติ ก.แค่ประกอบในการทำคำสั่งเท่านั่น
โดยคุณ จริงๆนะ 110.77.154.* [ วันพฤหัสบดี ที่ 5 มีนาคม 2558 เวลา 08:33 น. ] ผู้ตอบคนที่ 3
อยากให้ชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายของเรา

admin

การลาออก ให้ลาล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน เว้นมีเหตุผลความจำเป้นพิเศษ
นายก อนุมติให้ลาออกก่อนนนั้นได้
หมายถึง ท่านเขียนใบลาวันนี้ ต้องให้มีผลเมื่อผ่าน 30 วัน
ท่านจึงอกกได้ ออกก่อนถือว่าขาดราชการ
เว้นแต่ ท่านมีเหตุผลความจำเป้น เช่น ไปลงรับเลือกตั้ง นายก อบต.
ขอให้นายก อนุมัติก่อน 30 วัน หรือวันที่ท่านเขียนใบลาได้ มีผล ท่านไปได้เลย
ส้วนการรายงาน ก. ก็รายงานไป พร้อมเหตุผลที่อนุมติให้ลาออกก่อน 30 วัน
ก. เห้นชอบ เข้าไม่ยั้บยั้งดอก
โดยคุณ น้อย 1.2.227.* [ วันพฤหัสบดี ที่ 5 มีนาคม 2558 เวลา 09:40 น. ] ผู้ตอบคนที่ 4
อยากให้ชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายของเรา

admin

ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนครสวรรค์
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย การให้ออกจากราชการ
การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์

ข้อ 84 พนักงานส่วนตำบลผู้ใดประสงค์จะลาออกจากราชการตามข้อนี้ให้ยื่นหนังสือขอลาออกต่อประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อให้ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบล เป็นผู้ออกคำสั่งให้ออกจากราชการ โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล
ในกรณีที่ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบล พิจารณาเห็นว่าจำเป็นเพื่อประโยชน์แก่ราชการ จะยับยั้งการอนุญาตให้ลาออกไว้เป็นเวลาไม่เกินเก้าสิบวันนับตั้งแต่วันขอลาออกก็ได้ แต่ต้องแจ้งการยับยั้งการอนุญาตให้ลาออกพร้อมทั้งเหตุผลให้ผู้ขอลาออกทราบ และให้หารลาออกมีผลนับตั้งแต่วันถัดจากวันครบกำหนดเวลาที่ยับยั้ง
ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบล จะยับยั้งการอนุญาตตามวรรคสอง โดยเหตุเนื่องจากอยู่ระหว่างการดำเนินการทางวินัยมิได้ กรณีที่สงสัยว่าพนักงานส่วนตำบลซึ่งขอลาออกจากราชการ กระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง ให้ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลตั้งเรื่องกล่าวหาผู้นั้นเป็นหนังสือไว้ในวันก่อนที่จะมีคำสั่งอนุญาตให้ผู้นั้นลาออกจากราชการเพื่อจะได้ดำเนินการทางวินัยต่อไปตามข้อ 27
ถ้าประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลไม่ได้ดำเนินการตามวรรคหนึ่ง หรือวรรคสอง ให้การลาออกนั้นมีผลตั้งแต่วันขอลาออก
ภายใต้บังคับวรรคหนึ่ง ในกรณีที่พนักงานส่วนตำบลผู้ใดประสงค์จะลาออกจากราชการเพื่อดำรงตำแหน่งทางการเมือง หรือเพื่อสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกรัฐสภา สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น ให้ยื่นหนังสือขอลาออกต่อประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบล และให้การลาออกมีผลนับตั้งแต่วันที่ผู้นั้นขอลาออก
หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการลาออก การพิจารณาอนุญาตให้ลาออกและการยับยั้งการอนุญาตให้ลาออกจากราชการตามวรรคหนึ่ง วรรคสอง และวรรคห้า ให้เป็นไปตามที่กำหนดในส่วนที่ 3 ของหมวดนี้
โดยคุณ พี่เสกไฮโซ 223.205.69.* [ วันศุกร์ ที่ 6 มีนาคม 2558 เวลา 21:13 น. ] ผู้ตอบคนที่ 5
อยากให้ชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายของเรา

admin

ส่วนที่ 3
การลาออกจากราชการ

ข้อ 104 พนักงานส่วนตำบลผู้ใดประสงค์จะลาออกจากราชการตามข้อ 84 ให้ยื่นหนังสือลาออกต่อประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบล ตามแบบ ลก.1 ท้ายหลักเกณฑ์นี้
การยื่นหนังสือขอลาออกจากราชการ นอกจากกรณีลาออกเพื่อดำรงตำแหน่งทางการเมือง หรือเพื่อสมัครรับเลือกตั้งตามข้อ 84 วรรคห้า ให้ยื่นล่วงหน้าก่อนวันลาออกไม่น้อยกว่า 30 วัน
ผู้ขอลาออกจะขอถอนหนังสือขอลาออกก่อนที่คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลพิจารณาให้ความเห็นชอบการลาออกเสร็จสิ้นก็ได้ เว้นแต่การลาออกนั้นมีผลตามข้อ 84 วรรคสองหรือวรรคสี่แล้ว โดยทำเป็นหนังสือตามแบบ ลก.2 ท้ายหลักเกณฑ์นี้ ยื่นต่อประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบล
ในกรณีประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลเห็นว่ามีเหตุผลความจำเป็นเป็นพิเศษ ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลจะอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนวันขอลาออก ให้ผู้ที่ประสงค์จะลาออกจากราชการยื่นหนังสือขอลาออกล่วงหน้าน้อยกว่า 30 วัน ก็ได้
หนังสือขอลาออกจากราชการที่ยื่นล่วงหน้าก่อนวันขอลาออกน้อยกว่า 30 วัน โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบล หรือที่มิได้ระบุวันขอลาออก ให้ถือวันถัดจากวันครบกำหนด 30 วัน นับแต่วันยื่นเป็นวันขอลาออก
ข้อ 105 เมื่อประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบล ได้รับหนังสือขอลาออกแล้ว ให้บันทึกวันยื่นหนังสือขอลาออกนั้นไว้เป็นหลักฐาน และให้ตรวจสอบว่าหนังสือขอลาออกดังกล่าวได้ยื่นล่วงหน้าก่อนวันขอลาออกไม่น้อยกว่า 30 วัน หรือไม่ พร้อมทั้งพิจารณาเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล ภายใน 7 วัน นับแต่วันได้รับหนังสือขอลาออก
ข้อ 106 เมื่อประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบล ได้รับหนังสือขอลาออกจากราชการของพนักงานส่วนตำบลผู้ใดแล้ว ถ้าเป็นหนังสือขอลาออกจากราชการที่ยื่นล่วงหน้าก่อนวันขอลาออกไม่น้อยกว่า 30 วัน หรือที่มิได้ระบุวันขอลาออก ให้ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบล พิจารณาว่าควรอนุญาตให้ผู้นั้นลาออกจากราชการหรือจะสั่งยับยั้งการอนุญาตให้ลาออกโดยให้ดำเนินการ ดังนี้
(1) ในกรณีที่ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบล พิจารณาเห็นว่าควรอนุญาต ให้ลาออกจากราชการได้ ให้เสนอคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลพิจารณาให้ความเห็นชอบให้ผู้นั้นออกจากราชการ เมื่อคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลเห็นชอบแล้วให้ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบล มีคำสั่งอนุญาตให้ลาออกเป็นลายลักษณ์อักษรตามแบบ ลก.3 ท้ายหลักเกณฑ์นี้ ให้เสร็จสิ้นก่อนวันขอ ลาออก แล้วแจ้งคำสั่งดังกล่าวให้ผู้ขอลาออกทราบก่อนวันขอลาออกด้วย
(2) ในกรณีที่ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาเห็นว่าควรยับยั้งการอนุญาตให้ลาออก เนื่องจากจำเป็นเพื่อประโยชน์แก่ราชการ ให้ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลมีคำสั่งยับยั้งการอนุญาตให้ลาออกเป็นลายลักษณ์อักษรให้เสร็จสิ้นก่อนวันขอลาออก แล้วแจ้งคำสั่งดังกล่าวพร้อมทั้งเหตุผลให้ผู้ขอลาออกทราบก่อนวันขอลาออกด้วย ทั้งนี้ การยับยั้งการอนุญาตให้ลาออกให้สั่งยับยั้งได้เพียงครั้งเดียวและจะขยายอีกไม่ได้
ในกรณีเป็นหนังสือขอลาออกจากราชการที่ยื่นล่วงหน้าก่อนวันขอลาออกน้อยกว่า 30 วัน เมื่อประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบล ได้รับหนังสือขอลาออกดังกล่าวแล้ว ให้มีคำสั่งเป็นลายลักษณ์อักษรภายใน 3 วัน นับแต่วันได้รับหนังสือขอลาออกว่าจะอนุญาตให้ยื่นล่วงหน้าก่อนวันขอลาออกน้อยกว่า 30 วัน ตามที่ผู้ขอลาออกได้ยื่นไว้ หรือไม่ ทั้งนี้ เพื่อจะได้ทราบว่าวันขอลาออกในกรณี ดังกล่าวคือ วันที่ระบุไว้ในหนังสือขอลาออก หรือวันถัดจากวันครบกำหนด 30 วัน นับแต่วันยื่นหนังสือขอลาออกแล้วให้พิจารณาดำเนินการตาม (1) หรือ (2) แล้วแต่กรณี
ข้อ 107 ในกรณีที่ผู้ขอลาออกได้ออกจากราชการไปโดยผลตามข้อ 84 วรรคสอง และวรรคสี่ เนื่องจากประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบล มิได้มีคำสั่งอนุญาตให้ลาออกและมิได้คำสั่งยับยั้งการอนุญาตให้ลาออกก่อนวันขอลาออก หรือเนื่องจากครบกำหนดเวลายับยั้งการอนุญาตให้ลาออก ให้ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลมีหนังสือแจ้งวันออกจากราชการให้ผู้ขอลาออกทราบภายใน 15 วันนับแต่วันที่ผู้นั้นออกจากราชการ และแจ้งให้คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล และคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบลทราบด้วย
ข้อ 108 การยื่นหนังสือขอลาออกจากราชการเพื่อดำรงตำแหน่งทางการเมือง หรือเพื่อสมัครรับเลือกตั้งตามข้อ 84 วรรคห้า ให้ยื่นต่อประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลอย่างช้าภายในวันที่ขอลาออก และให้ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลเสนอหนังสือขอลาออกนั้นต่อคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลภายใน 3 วันทำการ
เมื่อคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลให้ความเห็นชอบการลาออกตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลมีคำสั่งอนุญาตให้ลาออกจากราชการได้ตั้งแต่วันที่ขอลาออก

หมายเหตุ เมื่อ ก.อบต.มีมติให้ลาออก อบต.ก็ออกคำสั่งให้มีผลย้อนหลังนับแต่วันที่ประสงค์จะลาออก
โดยคุณ พี่เสกไฮโซ 223.205.69.* [ วันศุกร์ ที่ 6 มีนาคม 2558 เวลา 21:24 น. ] ผู้ตอบคนที่ 6
อยากให้ชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายของเรา