เรื่องการรับสมัครสมาชิกชมรมนิติกร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

            เรียน  ท่านผู้มีเกียรติทุกท่านที่ให้ความสนใจและให้ความสำคัญกับชมรมนิติกรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ขณะนี้
ี้ชมรมนิติกรอปท.ได้กำเนิดเกิดขึ้นมาอย่างเป็นทางการและครบถ้วนเกือบสมบูรณ์แล้วหลังจากที่ผมฝันใฝ่และทุ่มเทแรงกาย
แรงใจ กว่า 2 ปี สำหรับท่านที่สนใจอยากเป็นสมาชิกชมรมนิติกร อปท.อย่างถูกต้องและเป็นทางการนั้น ขอรบกวนให้ท่าน
อ่านประกาศชมรมฯ ฉบับที่ 2 เพื่อทำความเข้าใจและทราบว่าควรทำอย่างไร อ่านประกาศฉบับที่ 2 ที่นี่ และเมื่อท่านมีความ
ประสงค์ที่จะสมัครแล้ว โหลดใบสมัครได้เลย โดยส่งใบสมัครและหลักฐานพร้อมด้วยค่าธรรมเนียมบำรุงชมรม ได้ที่ นางสาวรัช
นก ซึ่งเป็นฝ่ายเหรัญญิก จากนั้นเหรัญญิกจะสแกนรูปและส่งข้อมูลบางส่วนมาที่ผมเพื่อลงในทำเนียบสมาชิกชมรมฯอย่าง
เป็นทางการจริงๆ   ส่วนในขณะนี้ที่ผมทำเป็นทำเนียบสมาชิกก่อนหน้านี้ที่ชมรมยังไม่เกิดขึ้นจริง ผมขอโล๊ะไปก่อนแต่
่จะแจ้งไปยังท่านเหล่านั้นเพื่อให้ทำการสมัครสมาชิกชมรมอย่างถูกต้องและเป็นทางการ  (แต่ตอนนี้ขอคงหน้านี้เอาไว้ก่อน
ในชื่อที่ว่าสมาชิกเวบเท่านั้นแต่ยังมิใช่สมาชิกชมรมซึ่งเราอยากให้ท่านสมัครสมาชิกชมรมอย่างถูกต้องมากกว่า)หากท่าน 
ประสงค์อยากนำรูปและข้อมูลลงเวบก็สามารถส่งได้ที่นี่
  หรือ ที่อีเมลล์ nitikon@hotmail.com หรือ
 nitikon101@gmail.com

            ดูหน้าทำเนียบสมาชิกเวบที่นี่       ดูหน้าทำเนียบสมาชิกชมรมนิติกร อปท.ที่นี่


                                                                                               จึงเรียนมาเพื่อทราบทุกท่าน

                                                                                                    สมเกียรติ  วรรณสุทธิ์
                                                                                         ประชาสัมพันธ์ชมรมฯ(WEBMASTER)