รออัพ

จากข้อความ 1 เรียงตามลำดับ
1. จ.อ.อัครพล 0-6715-5650
2.นายสุรพร 0-7872-0619
3.นายวันชัย 0-9274-7249
4.นายศักดา (ดูข้อมูลในนิติกร อปท.รุ่นที่ 2))
5.นายเอกภพ (สอบถามจากอบจ.ร้อยเอ็ด)
6. นายเทอดธรรม (ดูข้อมูลนิติกรอปท.รุ่นที่ 1)
อยากให้โจ๋ช่วยประชาสัมพันธ์ในเว็บให้หน่อย ว่าพี่ธีรเดช นิติกรอบจ.พิษณุโลก ขอให้รวบรวมรายชื่อเพื่อประสานในเรื่องงานฝ่ายนิติการของ อบจ. เพราะลงในเว็บฯของเราจะสะดวกในการติดต่อสื่อสารและแลกเปลี่ยนข้อมูลต่างๆ ส่วนการสมัครสมาชิกนั้น ก็อยู่ในส่วนของสมาพันธ์อยู่แล้ว ในส่วนนี้เป็นเพียงแค่รวบรวมรายชื่อเพื่อสะดวกในการติดต่อเรื่องงานของอบจ.เท่านั้น