• Welcome to ชมรมนิติกรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น:เว็บไซท์อันดับ๑ของวงการท้องถิ่น.
Main Menu

สาร์นจากชมรมนิติกร อปท. ฉบับที่ ๔ก่อตั้งชมรมฯครบ ๘ ปี

เริ่มโดย admin, 24-04-2018, 13:12:47

หัวข้อก่อนหน้า - หัวข้อถัดไป

admin

สาร์นจากชมรมนิติกร อปท. ฉบับที่ ๔ก่อตั้งชมรมฯครบ ๘ ปี
http://www.nitikon.com/5yearnitikon.pdf
อยากให้ชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายของเรา