• Welcome to ชมรมนิติกรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น:เว็บไซท์อันดับ๑ของวงการท้องถิ่น.
Main Menu

ประกาศฉบับที่๙ (เรื่องการแต่งตั้งรองประธานชมรมฯ)

เริ่มโดย admin, 24-04-2018, 13:02:39

หัวข้อก่อนหน้า - หัวข้อถัดไป

admin

ประกาศฉบับที่๙ (เรื่องการแต่งตั้งรองประธานชมรมฯ)
http://www.nitikon.com/prakad9.pdf
อยากให้ชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายของเรา