• Welcome to ชมรมนิติกรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น:เว็บไซท์อันดับ๑ของวงการท้องถิ่น.
Main Menu

ตัวอย่าง ซื้อวัสดุสำนักงาน ราคาเกินห้าพันบาท ลงระบบอีจีพี กำหนดคุณลักษณะ มีใบเบิกพัสดุ

เริ่มโดย admin, 21-04-2018, 05:41:53

หัวข้อก่อนหน้า - หัวข้อถัดไป

admin

ตัวอย่าง ซื้อวัสดุสำนักงาน ราคาเกินห้าพันบาท ลงระบบอีจีพี กำหนดคุณลักษณะ มีใบเบิกพัสดุ             https://drive.google.com/file/d/12CStTDG9V04SC_wukZ2VgFpKl2ijvQyX/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/15O2vuCbgir84w-9JHMNMd473FmfJxa7X/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1SDrS9xuOuVMHqbeCZmlrlNY8GQhQldiF/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1UlqYhrzy3KRKQU_wBj_QeqZT9V1Lorxf/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1PqZDLf01XajojV1xHoQ5tGmoxIIV7lHi/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1HoBzgsb7oXDBR-VNN7sZIwtJ7D34Mwzt/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1uA3N8WNwGLtCwkK2zx-VMuLJvFxQLtPK/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_l3_tyZ71VVAe54gqwye7LRauULiJmN3/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1XmNFbuiTTfe8tZFQO2qPhl8L5t38dkqc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16QZ90FqLc6n5hmkmtUt6L_liyVEN8wCq/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12WVcEL4zovErwqXTyWT_rfSkGy6Dh0YB/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1uHhoUZhhs-pAz2YAtfF47YpwA4NBW2eO/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Q5OvdrSMx3fSY_C1IL0nmMwYg1o6o80L/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1hBlzuNDLYMM8dCja3intWqnOFZqcMe-n/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Ak5Z4l3WfUqKFBSDSAAtObUVi9TqSZ5C/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1vIJyuIVJYRBA__JX2u6pvG2VIgLCcLwQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1wYZpC4dWR3mTl1nn4W5QBkMUFdBetISM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1XYBcgG-okDPzJoF0qStEg9ewYAglqYgm/view?usp=sharing
อยากให้ชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายของเรา