• Welcome to ชมรมนิติกรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น:เว็บไซท์อันดับ๑ของวงการท้องถิ่น.
Main Menu

@กรรมกรสีกากี... เหตุใดไฟไหม้บ้านหลังเดียวถึงช่วยเหลือไม่ได้ แต่พายุพัดหลังเดียว

เริ่มโดย admin, 21-04-2018, 05:39:58

หัวข้อก่อนหน้า - หัวข้อถัดไป

admin


@กรรมกรสีกากี...
เหตุใดไฟไหม้บ้านหลังเดียวถึงช่วยเหลือไม่ได้ แต่พายุพัดหลังเดียว ถึงช่วยได้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ดังนั้นหากมีสาธารณภัย อปท สามารถเข้าให้การช่วยเหลือได้ โดยไม่ต้องรอประกาศภัยพิบัติ เหตุที่ไฟไหม้บ้านหลังเดียวมิใช่สาธารณภัย เนื่องจากสมมุติฐานคือ คำว่า "สาธารณภัย" ตาม พรบ.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 มาตรา 4 กำหนดไว้ว่า สาธารณภัย หมายถึง อัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย ภัยแล้ง โรคระบาดในมนุษย์ โรคระบาดสัตว์น้ำ การระบาดของศัตรูพืช ตลอดจนภัยอื่น ๆ อันมีผลกระทบต่อสาธารณชน ซึ่งคำว่า สาธารณชน คือคนหมู่มาก ดังนั้น การช่วยเหลือ จึงต้องมองว่า ภัยที่เกิดขึ้นน่าจะส่งผลกระทบต่อคนหมู่มาก จึงจะจัดเป็นสาธารณภัย แม้นข้อเท็จจริงแล้วภัยที่เกิดขึ้นกระทบรายเดียวก็สามารถช่วยเหลือได้
ที่มา พรบ.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550
หนังสือ กรมส่งเสริมการปกครองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 4673 ลงวันที่ 27 เมษายน 2560

** สรุปประเด็น "ไฟไหม้หลังเดียว"
1) กรณีเกิดเหตุไฟไหม้บ้านเพียงหลังเดียว ที่เป็นเหตุเฉพาะตน เช่น จุดธูป/ไฟฟ้ารัดวงจร แล้วเสียหายเพียงหลังเดียว ไม่ถือเป็นสาธารณภัย
2) กรณีเกิดเหตุไฟไหม้ป่าทุ่งลุกลามวงกว้างแล้วไปไหม้บ้านเพียงหลังเดียวที่อยู่ใกล้ พิจารณาได้ว่าเป็นเหตุให้เสียหายกระทบหลายคน ถือว่าเป็นสาธารณภัย ถึงแม้จะมีไฟไหม้บ้านเพียง 1 หลัง ก็ตาม
**** ดังนั้น การจะเบิกจ่ายช่วยเหลือ จะกระทำได้ดังนี้
1. จากข้อ 1) ท่านไม่สามารถเบิกจ่ายเงินทดรองราชการได้ แต่ให้ท่านสามารถพิจารณาช่วยเหลือได้ตามหนังสือ กรมการปกครองที่ มท 0313.4/ว 3050 ลว.22 กุมภาพันธ์ 2543 เป็นการช่วยเหลือสิ่งของหรือเงิน ไม่เกินครั้งละ 3,000 บาท ติดต่อกันได้ไม่เกิน 3 ครั้ง
2. จากข้อ 2) อปท. ท่านสามารถเบิกจ่ายเงินสำรองจ่าย เพื่อช่วยเหลือกรณีสาธารณภัย ตาม รบ.กระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติการฉุกเฉิน พ.ศ.2556 ได้ตามความจำเป็นเหมาะสม
3. จากข้อ 2 ) พิจารณาอัตราค่าใช้จ่ายได้ตาม ที่ กค 0406.3/ว 35 ลว. 26 มีนาคม 2556 และ ที่ กค 0406.3/ว 144 ลว. 20 พฤศจิกายน 2558 (ปรับปรุงหลักเกณฑ์กรณีภัยหนาว)
## ปัญหาอาจจะไม่อยู่เพียงแค่เป็นภัยพิบัติหรือไม่ แต่ให้คำนึงถึงแหล่งงบประมาณที่จะใช้ด้วย
Cr. สมาคมคนท้องถิ่น
** สิ่งที่พบ ขอบเขตและการตีความ คำนิยาม "ภัยพิบัติ" ตามข้อ 5 แห่งระเบียบ กค.ว่าด้วยเงินทดรองราชการ... พ.ศ. 2556 อ้างถึงตาม นส.กค. 0406.3/33185 ลว 4 กันยายน 2556 และ นส.กค. 0406.3/34678 ลว 23 สิงหาคม 2558 ได้มีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม..

หารือไฟไหม้บ้าน1หลัง

กรรมกรสีกากี

@AOM@2AE
https://www.dropbox.com/.../%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8...

https://www.dropbox.com/s/87dz9p7.../2358353_content-1476.pdf...

ว.3050
https://www.dropbox.com/s/1n71x7qihb10t.../%E0%B8%A7.3050.pdf...

ท่านสามารถตอบกระทู้เพิ่มเติม หรือแสดงความคิดเห็นต่อได้  และรบกวนกดไลค์ กดแชร์ ปุ่มด้านล่างนี้ ให้ด้วยนะครับ ถ้าข้อมูลเป็นประโยชน์ ขอบคุณครับ
อยากให้ชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายของเรา

admin

ปัจจุบันช่วยเหลือได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการช่วยเหลือประชาชน ฉ 2 ปี 61 ครับ
อยากให้ชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายของเรา