• Welcome to ชมรมนิติกรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น:เว็บไซท์อันดับ๑ของวงการท้องถิ่น.
Main Menu

พี่น้องชาวพัสดุได้เฮ เมื่อ ก.จ,ก.ท.,ก.อบต. ได้กำหนดเงินเพิ่มเหตุพิเศษ

เริ่มโดย admin, 02-09-2020, 10:05:31

หัวข้อก่อนหน้า - หัวข้อถัดไป

adminเมื่อ วันที่ 2 กันยายน 2563 ชนินทร์ ราชมณี  ผู้อำนวยการส่วนประสานการถ่ายโอนบุคลากร และมาตรฐานตำแหน่ง สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น. ได้โพสเฟสบุ๊คส่วนตัวว่า "สำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ได้มีหนังสือ ที่ มท 0809.3/ว2630 ลงวันที่ 1 ก.ย. 63 แจ้งประกาศ เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหจุพิเศษตำแหน่งด้านพัสดุ พ.ศ. 2563
     โดยปนะกาศดังกล่าวเป็นการกำหนดเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ คุณสมบัติของผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ที่จะมีสิทธิได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ซึ่งเป็นไปตามกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง รายละเอียดตามประกาศที่โพลส ครับ"
   อันจะทำให้ ผู้ดำรงตำแหน่งดังกล่าวมีเงินเพิ่มพิเศษ ทั้งนี้ เป็นไปตามหนังสือสั่งการ


อยากให้ชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายของเรา