• Welcome to ชมรมนิติกรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น:เว็บไซท์อันดับ๑ของวงการท้องถิ่น.
Main Menu

*****คำถาม 5 ดาว อบต.จัดซื้อที่ดิน นส ๓ ได้หรือไม่ อบต.จะซื้อที่ดินที่เป็น นส ๓ ได้หรือ ไม่คะ หรือ

เริ่มโดย admin, 15-06-2018, 06:47:18

หัวข้อก่อนหน้า - หัวข้อถัดไป

admin
อบต.จัดซื้อที่ดิน นส ๓ ได้หรือไม่

อบต.จะซื้อที่ดินที่เป็น นส ๓ ได้หรือ ไม่คะ หรือ ซื้อได้ที่เป็นโฉนด เท่านั้น
รบกวนท่่่านนิติกร ให้ข้อมูลด้วบค่ะ
ขอบคุณค่ะ

หัวหน้าสำนักปลัดฯ 182.53.184.* [ วันจันทร์ ที่ 31 ตุลาคม 2559 เวลา 14:34 น. ]

การซื้อจะพูดเรื่องการโอนกรรมสิทธิ์ด้วย
เมื่อมาดูเอกสารที่ท่านถาม

หนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.๓ น.ส.๓ ก. และ น.ส.๓ ข)


หนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.๓ น.ส.๓ ก. และ น.ส.๓ ข) หมายความว่าหนังสือรับรองจากพนักงานเจ้าหน้าที่ว่าได้ทำประโยชน์ในที่ดินแล้ว
น.ส. ๓ ออกให้แก่ผู้ครอบครองที่ดินทั่ว ๆ ไป ในพื้นที่ที่ไม่มีระวาง มีลักษณะเป็นแผนที่รูปลอย ไม่มีการกำหนดตำแหน่งที่ดินแน่นอน หรือออกในท้องที่ที่ไม่มีระวางรูปถ่ายทางอากาศ ซึ่งรัฐมนตรียังไม่ได้ประกาศยกเลิกอำนาจหน้าที่ในการปฏิบัติการตามประมวลกฎหมายที่ดินของหัวหน้าเขต นายอำเภอ หรือปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำกิ่งอำเภอ (นายอำเภอท้องที่เป็นผู้ออก)
น.ส. ๓ ก. ออกในท้องที่ที่มีระวางรูปถ่ายทางอากาศ โดยมีการกำหนดตำแหน่งที่ดินในระวางรูปถ่ายทางอากาศ (นายอำเภอท้องที่เป็นผู้ออกให้)
น.ส. ๓ ข. ออกในท้องที่ที่ไม่มีระวางรูปถ่ายทางอากาศ และรัฐมนตรีได้ประกาศยกเลิกอำนาจหน้าที่ในการปฏิบัติการตามประมวลกฎหมายที่ดินของหัวหน้าเขต นายอำเภอหรือปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำกิ่งอำเภอแล้ว (เจ้าพนักงานที่ดิน เป็นผู้ออก)

โฉนดที่ดิน


โฉนดที่ดิน คือหนังสือสำคัญแสดงกรรมสิทธิ์ในที่ดิน ซึ่งออกให้ตามประมวลกฎหมายที่ดินปัจจุบัน นอกจากนี้ยังรวมถึงโฉนดแผนที่ โฉนดตราจอง และตราจองที่ว่า "ได้ทำประโยชน์แล้ว" ซึ่งออกให้ตามกฎหมายเก่า แต่ก็ถือว่ามีกรรมสิทธิ์เช่นกัน
ผู้เป็นเจ้าของที่ดิน ถือว่ามีกรรมสิทธิ์ในที่ดินนั้นอย่างสมบูรณ์เช่น มีสิทธิใช้ประโยชน์จากที่ดิน มีสิทธิจำหน่าย มีสิทธิขัดขวางไม่ให้ผู้ใดเข้ามาเกี่ยวข้องกับทรัพย์สินโดยมิชอบด้วยกฎหมาย

กรณีนี้จึงเห็นว่า อบต.ไม่สามารถซื้อที่ นส.๓ได้ เนื่องจากไม่ได้กรรมสิทธิ์ ฉะนั้น หากจะซื้อต้องซื้อที่มีโฉนดเท่านั้น
(ความเห็นส่วนตัว)
โดยคุณ new lawyer ส่งเมล์ถึง new lawyer 180.180.51.* [ วันจันทร์ ที่ 31 ตุลาคม 2559 เวลา 16:29 น. ] ผู้ตอบคนที่ 1
[ ลบคำตอบที่ 1 ]

ระเบียบพัสดุ
"พัสดุ" หมายความว่า วัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่กำหนดไว้ในหนังสือการ
จำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ หรือการจำแนกประเภทรายจ่ายตามสัญญาเงิน+++้จากต่างประเทศ
"การซื้อ" หมายความว่า การซื้อพัสดุทุกชนิดทัง้ ที่มีการติดตัง้ ทดลอง และบริการ
ที่เกี่ยวเนื่องอื่นๆ แต่ไม่รวมถึงการจัดหาพัสดุในลักษณะการจ้าง

ปพพ.
มาตรา ๔๕๓ อันว่าซื้อขายนั้น คือสัญญาซึ่งบุคคลฝ่ายหนึ่ง เรียกว่าผู้ขาย โอนกรรมสิทธิ์แห่งทรัพย"สินใหแกบุคคลอีกฝ่ายหนึ่ง เรียกว่าผูซื้อ และผู้ซื้อตกลงว่าจะใช้ราคาทรัพยสินนั้น
ให้แก่ผู้ขาย
มาตรา ๔๕๖๗ การซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ถ้ามิได้ทำเป็นหนังสือและจดทะเบียน
ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่เป็นโมฆะ วิธีนี้ให้ใช้ถึงซื้อขายเรือมีระวางตั้งแ่้ห้าตันขึ้นไป ทั้งซื้อขายแพและสัตว์พาหนะด้วย
โดยคุณ new lawyer ส่งเมล์ถึง new lawyer 180.180.51.* [ วันจันทร์ ที่ 31 ตุลาคม 2559 เวลา 16:33 น. ] ผู้ตอบคนที่ 2
[ ลบคำตอบที่ 2 ]
ไม่มีข้อห้าม หากซื้อแล้วเป็นเจ้าของ ทำไม จะซื้อไม่ได้

โดยคุณ นิ๋ง 1.4.224.* [ วันจันทร์ ที่ 31 ตุลาคม 2559 เวลา 19:33 น. ] ผู้ตอบคนที่ 3
[ ลบคำตอบที่ 3 ]

ถามว่าซื้อได้มั้ย คงจะซื้อได้ครับ แต่...หนังสือรับรองการทำประโยชน์ เป็นการทำประโยชน์ในที่ดิน ส่วนใหญ่แล้วที่ดินประเภทนี้ จะมีพื้นที่ไม่แน่นอน (ท่านต้องดูใน น.ส.3) ขอบเขตของเนื้อที่ที่ดิน ไม่ค่อยแน่นอน ก่อนที่จะซื้อควรรังวัดสอบเขตใหม่ดีๆ
.............เทศบาลผม ซื้อที่ดินมาแล้ว 4 แปลง เคยเจอปัญหา กล่าวคือ เราจะซื้อที่ น.ส.3 ปรากฎว่า เนื้อที่ไม่ครบตาม นส.3 (บางแปลงก็เกิน แล้วแต่กรณี) จากประสบการณ์ผมขอแนะนำให้เจ้าของที่ดินไปดำเนินการให้เป็นโฉนดก่อน เพราะจะมีปัญหาเรื่องเนื้อที่ครับ ซึ่งเป็นสาระสำคัญ บางแปลงที่ผมซื้อ หายเกือบไร่ ก็มี เรื่องนี้ต้องระวังครับ
โดยคุณ เซรุย 1.20.134.* [ วันอังคาร ที่ 1 พฤศจิกายน 2559 เวลา 15:05 น. ] ผู้ตอบคนที่ 4
[ ลบคำตอบที่ 4 ]

ขอบคุณค่ ะ จะเสนอผู็บริหารพิจารณาอีกครั้ง
โดยคุณ หัวหน้าสำนักปลัดฯ 1.20.98.* [ วันพุธ ที่ 2 พฤศจิกายน 2559 เวลา 13:51 น. ] ผู้ตอบคนที่ 5
[ ลบคำตอบที่ 5 ]
อยากให้ชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายของเรา