• Welcome to ชมรมนิติกรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น:เว็บไซท์อันดับ๑ของวงการท้องถิ่น.
Main Menu

30 พฤษภาคม 2561 202,954 ที่ประชุม กกถ. มีมติเห็นชอบในหลักการ ถ่ายโอนภารกิจ รพ.สต. จาก สธ. ให้แก่ อ

เริ่มโดย admin, 01-06-2018, 07:51:00

หัวข้อก่อนหน้า - หัวข้อถัดไป

admin


30 พฤษภาคม 2561
202,954

ที่ประชุม กกถ. มีมติเห็นชอบในหลักการ ถ่ายโอนภารกิจ รพ.สต. จาก สธ. ให้แก่ อปท.
เมื่อเวลา 13.30 น. ที่ ห้องประชุม 301 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล  นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (กกถ.) ครั้งที่ 2/2561ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบในหลักการ เรื่อง การถ่ายโอนภารกิจโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หรือ รพ.สต. จากกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ซึ่งเป็นไปตามหลักการการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. ทั้งนี้ ที่ประชุมมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการฯ ไปประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กระทรวงสาธารณสุข สำนักงบประมาณ และ อปท. เพื่อดำเนินการต่อไป พร้อมกันนี้ ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบในหลักการเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ วิธีการ และขั้นตอน การบริหารจัดการภารกิจถ่ายโอนด้านแหล่งน้ำ ตามแผนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. พร้อมมีมติเห็นชอบแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อจัดทำฐานข้อมูลด้านการถ่ายโอนภารกิจและด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นการสร้างองค์ความรู้และความเข้าใจที่ชัดเจนในด้านการดำเนินงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

http://www.bangkokbiznews.com/news/detail/803380
อยากให้ชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายของเรา