• Welcome to ชมรมนิติกรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น:เว็บไซท์อันดับ๑ของวงการท้องถิ่น.
Main Menu

กำนันถามว่าใช้ตราครุฑในหนังสือราชการได้หรือไม่ กำนันมาถามว่าสามารถใช้ตราครุฑ ในหนีงสือส่งของกำนันได

เริ่มโดย admin, 01-06-2018, 07:22:27

หัวข้อก่อนหน้า - หัวข้อถัดไป

adminกำนันถามว่าใช้ตราครุฑในหนังสือราชการได้หรือไม่

กำนันมาถามว่าสามารถใช้ตราครุฑ ในหนีงสือส่งของกำนันได้หรือไม่
นิติกรท่านใดทราบ ขอความกรุณาด้วยครับ

น้อย 125.26.225.* [ วันพุธ ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 13:51 น. ]

หนังสือราชการมี หนังสือภายในและหนังสือภายนอก
หนังสือภายนอก สำหรับติดต่อราชการนอกหน่วยงานนั้น
หนังสือภายใน สำหรับติดต่อราชการภายในหน่วยงานนั้น
กรณีกำนันมีหนังสือถึง อบต. เนื่องจากเป็นคนละหน่วยงาน จึงไม่สามารถใช้หนังสือราชการภายในได้ แต่อาจใช้แบบฟอร์มหนังสือราชการภายนอกที่มีตราครุฑได้ (ปกติไม่มีตราครุฑ) เนื่องจากเป็นคนละหน่วยงานกัน แต่ต้องดูประกอบแบบธรรมเนียมของราชการประกอบด้วย เพราะบางครั้งการติดต่อหน่วยงานของฝ่ายปกครอง หนังสือภายนอกอาจใช้เฉพาะส่วนราชการระดับอำเภอก้ได้
เป็นเพียงความเห็นครับ
โดยคุณ ผบ.หมู่ฯ 1.1.210.* [ วันพฤหัสบดี ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 10:04 น. ] ผู้ตอบคนที่ 1
[ ลบคำตอบที่ 1 ]

ทำไมจะใช้ไม่ได้หละ ?


กำนัน เป็นเจ้าหน้าที่ ของรัฐหรือไม่ หรือว่าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ?


ตอน ๒
การแต่งตั้งผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
การออกจากตำแหน่งของผู้ใหญ่บ้าน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน


มาตรา ๙ ในหมู่บ้านหนึ่งให้มีผู้ใหญ่บ้านคนหนึ่ง และมีผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง หมู่บ้านละสองคน เว้นแต่หมู่บ้านใดมีความจำเป็นต้องมีมากกว่าสองคน ให้ขออนุมัติกระทรวงมหาดไทย
ในหมู่บ้านใด ผู้ว่าราชการจังหวัดเห็นสมควรให้มีผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบ ก็ให้มีได้ตามจำนวนที่กระทรวงมหาดไทยจะเห็นสมควร
ผู้ใหญ่บ้านจะได้รับเงินเดือน แต่มิใช่จากเงินงบประมาณประเภทเงินเดือน ส่วนผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง จะได้รับเงินตอบแทนตามที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด

มาตรา ๑๐ ผู้ใหญ่บ้านมีอำนาจหน้าที่ปกครองบรรดาราษฎรที่อยู่ในเขตหมู่บ้าน

มาตรา ๕๘ ในการที่จะทำรายงานประจำหรือรายงานจรอย่างใด ๆ ยื่นต่อกรมการอำเภอ กำนันจะเรียกประชุมผู้ใหญ่บ้านและแพทย์ประจำตำบลในตำบลนั้นพร้อมกันตรวจสอบก่อน และจะให้ลงชื่อเป็นพยานในรายงานนั้นก็ได้

มาตรา ๕๙ ในเวลาที่ผู้ว่าราชการเมือง หรือกรมการอำเภอ มีหมายให้ประกาศข้อราชการอันใดแก่ราษฎร กำนันจะเรียกประชุมผู้ใหญ่บ้านในตำบลนั้นพร้อมกันชี้แจงให้เป็นที่เข้าใจข้อราชการอันนั้นแล้วให้รับข้อราชการไปประกาศแก่ราษฎรอีกชั้นหนึ่งก็ได้

มาตรา ๖๑ เวลาข้าราชการผู้ใหญ่หรือผู้บังคับบัญชาโดยตรงมาตรวจราชการในท้องที่ กำนันจะเรียกผู้ใหญ่บ้านและแพทย์ในตำบลประชุมพร้อมกันเพื่อแจ้งข้อราชการ หรือฟังราชการก็ได้

มาตรา ๖๑ ทวิ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และแพทย์ประจำตำบลต้องรักษาวินัยโดยเคร่งครัดอยู่เสมอ ผู้ใดฝ่าฝืนให้ถือว่าผู้นั้นกระทำผิดต้องได้รับโทษ
วินัยและโทษผิดวินัยให้ใช้กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนโดยอนุโลม
โดยเฉพาะโทษปลด หรือไล่ออก ถ้ากำนันผู้ใหญ่บ้านและแพทย์ประจำตำบลผู้ถูกลงโทษเห็นว่าตนไม่ได้รับความเป็นธรรม ก็มีสิทธิ์ร้องทุกข์ต่อกระทรวงมหาดไทย
การร้องทุกข์ให้ทำคำร้องลงลายมือชื่อยื่นต่อนายอำเภอภายในกำหนดสิบห้าวันนับแต่วันได้ทราบคำสั่งการลงโทษเพื่อนายอำเภอจักได้เสนอต่อไปยังข้าหลวงประจำจังหวัดและกระทรวงมหาดไทยตามลำดับ ภายในกำหนดสิบห้าวัน นับแต่วันได้รับคำร้องทุกข์ พร้อมด้วยคำชี้แจง ถ้าจะพึงมี ให้กระทรวงมหาดไทยมีอำนาจสั่งให้ยกคำร้องทุกข์หรือเพิกถอนคำสั่งการลงโทษหรือลดโทษ

โดยคุณ นิ๋ง 1.4.234.* [ วันพฤหัสบดี ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 10:26 น. ] ผู้ตอบคนที่ 2
[ ลบคำตอบที่ 2 ]

ไม่ได้ครับ เพราะกำนันมิได้เป็น ส่วนราชการ หรือ คณะกรรมการ ตามข้อ ๖ แ่ห่งระเบียบงานสารบรรณ
โดยคุณ นิติกร 183.89.12.* [ วันพฤหัสบดี ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 10:31 น. ] ผู้ตอบคนที่ 3
[ ลบคำตอบที่ 3 ]

ทีี่ทำการกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน มีเลขหนังสือ นำส่ง ที่ระบุ ท้ายระเบียบงานสารบรรณ หรือ การแบ่งส่วนราชการของอำเภอหรือไม่ .......... วิเคาะห์ดูครับ คำตอบจะได้
โดยคุณ นิติกามบริกร 118.174.47.* [ วันพฤหัสบดี ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 10:43 น. ] ผู้ตอบคนที่ 4
[ ลบคำตอบที่ 4 ]

ฟันธงไปเลยครับ ไม่ต้องสงสัยให้ยุ่งยากนะคับ

ว่า ใช้ไม่ได้ครับ ผมยืนยัน ครับ
โดยคุณ นักวิชาการพัสดุ 1.179.159.* [ วันพฤหัสบดี ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 12:01 น. ] ผู้ตอบคนที่ 5
[ ลบคำตอบที่ 5 ]

คำตอบจากท่านมีชัย ฤชุพันธุ์

คำถาม
หัวหนังสือตราครุฑ
การออกหนังสือจาก กำนันหรือผู้ใหญ่บ้าน จะใช้ตราครุฑได้หรือไม่

คำตอบ
ตราครุฑใช้สำหรับส่วนราชการกำนันผู้ใหญ่บ้านไม่ใช่ส่วนราชการจึงใช้ตราครุพไม่ได้มีชัย ฤชุพันธุ์
11 กันยายน 2552

โดยคุณ ^____^ 10.0.1.17, 118.174.22.* [ วันพฤหัสบดี ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 13:47 น. ] ผู้ตอบคนที่ 6
[ ลบคำตอบที่ 6 ]

กำนันจะใช้อำนาจในฐานะที่ตนเองเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐออกหนังสือเอง กำหนดเลขที่หนังสือเอง ใช้ตราครุฑเองไม่ได้ กำนันสังกัดอำเภอมีเหตุการณ์เกี่ยวกับราชการต้องรายงานต้นสังกัดคือนายอำเภอ อำเภอมีหนังสือถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การออกหนังสือของราชการต้องดำเนินการตามระเบียบฯงานสารบรรณ ถ้ากำนันออกหนังสือราชการเองได้ใช้ตราครุฑได้ กำหนดเลขส่งหนังสือเองได้ ข้าราชการ พนักงานของรัฐทุกคนก็ต้องทำได้
โดยคุณ ๐๐ 10.10.0.61, 1.179.128.* [ วันพฤหัสบดี ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 13:54 น. ] ผู้ตอบคนที่ 7
[ ลบคำตอบที่ 7 ]

พระราชบัญญัติ เครื่องหมายครุฑพ่าห์ พ.ศ. 2534
มาตรา 5 การทำหรือใช้เครื่องหมายครุฑพ่าห์ในราชการให้เป็นไป ตามระเบียบที่คณะรัฐมนตรีกำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
โดยคุณ นตก. 10.1.0.111, 202.143.185.* [ วันพฤหัสบดี ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 14:01 น. ] ผู้ตอบคนที่ 8
[ ลบคำตอบที่ 8 ]

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการทำหรือใช้เครื่องหมายครุฑพ่าห์ในราชการ พ.ศ. ๒๕๔๔
โดยที่พระราชบัญญัติเครื่องหมายครุฑพ่าห์ พ.ศ. ๒๕๓๔ กำหนดให้การทำหรือ

ใช้เครื่องหมายครุฑพ่าห์ในราชการเป็นไปตามระเบียบที่คณะรัฐมนตรีกำหนด โดยประกาศในราช

กิจจานุเบกษา

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายครุฑพ่าห์

พ.ศ. ๒๕๓๔ คณะรัฐมนตรีจึงวางระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า "ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการทำหรือใช้

เครื่องหมายครุฑพ่าห์ในราชการ พ.ศ. ๒๕๔๔"

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เป็นต้นไป

ข้อ ๓ ในระเบียบนี้

"หน่วยงานของรัฐ" หมายความว่า กระทรวง ทบวง กรม หรือส่วนราชการที่เรียก

ชื่ออย่างอื่นและมีฐานะเป็นกรม ราชการส่วนภูมิภาค และราชการส่วนท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วย

ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน และหมายความรวมถึงหน่วยงานอื่นใดของรัฐซึ่งเป็นราชการแต่ไม่

รวมถึงรัฐวิสาหกิจ

"การทำเครื่องหมายครุฑพ่าห์" หมายความว่า การทำขึ้นซึ่ง องค์ ภาพ รูป หรือ

สัญลักษณ์ เครื่องหมายครุฑพ่าห์

"การใช้เครื่องหมายครุฑพ่าห์" หมายความว่า การนำเครื่องหมายครุฑพ่าห์ไปใช้

ในราชการ และหมายความรวมถึงการนำเครื่องหมายครุฑพ่าห์ที่ทำขึ้นไปใช้ในราชการด้วย

ข้อ ๔ หน่วยงานของรัฐจะทำเครื่องหมายครุฑพ่าห์ขึ้นได้จะต้องทำตามที่มี

กฎหมาย กฎ ข้อบังคับ ประกาศ หรือระเบียบกำหนดให้ใช้เครื่องหมายครุฑพ่าห์ในเรื่องหรือการ

นั้น โดยการทำเครื่องหมายครุฑพ่าห์ให้หน่วยงานของรัฐทำตามแบบของสำนักพระราชวัง

ข้อ ๕ ให้หน่วยงานของรัฐใช้เครื่องหมายครุฑพ่าห์ในราชการหรือใช้ตามที่

กฎหมาย กฎ ข้อบังคับ ประกาศ หรือระเบียบว่าด้วยการนั้นกำหนด

การใช้เครื่องหมายครุฑพ่าห์ตามวรรคหนึ่ง ให้หน่วยงานของรัฐคำนึงถึงความ

เหมาะสม ความเรียบร้อย และความสมควรหรือมิสมควรในการใช้ การติดหรือการประดับเครื่อง

หมายครุฑพ่าห์ซึ่งเป็นตราแผ่นดินชนิดหนึ่ง และเป็นที่เคารพนับถือว่าเป็นของสูง

ข้อ ๖ ให้หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบหรือเกี่ยวข้องกับการทำหรือใช้เครื่อง

หมายครุฑพ่าห์ตามข้อ ๔ และข้อ ๕ มีหน้าที่ตรวจตรา สอดส่อง และดูแลการทำหรือใช้เครื่องหมาย

ครุฑพ่าห์ให้เป็นไปตามที่ใช้ในราชการหรือตามที่กฎหมาย กฎ ข้อบังคับ ประกาศ หรือระเบียบ

กำหนด

ในกรณีที่มีการทำหรือใช้เครื่องหมายครุฑพ่าห์โดยผู้ทำหรือผู้ใช้เครื่องหมาย

ครุฑพ่าห์ไม่มีสิทธิ ให้หน่วยงานของรัฐตามวรรคหนึ่ง ดำเนินการตามมาตรา ๑๓ แห่งพระราช

บัญญัติเครื่องหมายครุฑพ่าห์ พ.ศ. ๒๕๓๔ โดยเคร่งครัด

ข้อ ๗ ให้ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีรักษาการตามระเบียบนี้ และให้มีอำนาจ

วินิจฉัยปัญหาและตีความเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๔

พันตำรวจโท ทักษิณ ชินวัตร

นายกรัฐมนตรี[รก.๒๕๔๔/พ๑๐๗ง/๕/๓๐ ตุลาคม ๒๕๔๔]

โดยคุณ นตก. 10.1.0.111, 202.143.185.* [ วันพฤหัสบดี ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 14:03 น. ] ผู้ตอบคนที่ 9
[ ลบคำตอบที่ 9 ]

ไม่ได้หรอกค่ะ กำนันผู้ใหญ่บ้านก็สร้างแบบฟอร์มเอง จะมาใช้ครูฑเหมือนส่วนราชการอื่นไม่ได้หรอกค่ะ (จบ)
โดยคุณ อยากบอก 110.77.236.* [ วันพุธ ที่ 8 ตุลาคม 2557 เวลา 09:49 น. ] ผู้ตอบคนที่ 10
[ ลบคำตอบที่ 10 ]

สรุปแล้วก็คือไม่สามารถใช้ได้ใช่ไหมค่ะ
โดยคุณ อยากรู้ ส่งเมล์ถึง อยากรู้ 118.174.138.* [ วันพฤหัสบดี ที่ 2 กรกฎาคม 2558 เวลา 14:42 น. ] ผู้ตอบคนที่ 11
[ ลบคำตอบที่ 11 ]

การระบุตำแหน่ง ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 10 บ้านโนนฆ้อง กับ ผู้ใหญ่บ้านโนนฆ้อง หมู่ที่ 10 อย่างไหนถูกต้องครับ เรียนถามผู้รู้ทั้งหลายครับ เพื่อยึดถือเป็นแนวทางในการทำหนังสือราชการ
โดยคุณ คนพิมงาน 1.47.69.* [ วันศุกร์ ที่ 2 ตุลาคม 2558 เวลา 10:33 น. ] ผู้ตอบคนที่ 12
[ ลบคำตอบที่ 12 ]
อยากให้ชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายของเรา