• Welcome to ชมรมนิติกรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น:เว็บไซท์อันดับ๑ของวงการท้องถิ่น.
Main Menu

สอบถามเรื่องการอยู่เวรรักษาสถานที่ราชการ อบต ให้มาอยู่เวรรักษาสถานที่ราชการ จึงขอสอบถามปรึกษา ดังนี

เริ่มโดย admin, 21-05-2018, 07:45:38

หัวข้อก่อนหน้า - หัวข้อถัดไป

adminสอบถามเรื่องการอยู่เวรรักษาสถานที่ราชการ

อบต ให้มาอยู่เวรรักษาสถานที่ราชการ จึงขอสอบถามปรึกษา ดังนี้
1. มีกฎหมายระเบียบบังคับให้ต้องมาอยู่เวรหรือไม่
2. อบต ให่มาอยู่เวรกลางคืนวันนี้เวลา 16.30 ถึง- 8.30 ของวันพรุ่งนี้
แต่วันนี้ เรามาทำงาน 8.30 - 16.30 แล้ว และวันพรุ่งนี้ ต้องมาทำงานอีก
ตั้งแต่ 8.30 - 16.30 มันถูกต้องหรือไม่ เพราะจะเป็นว่าเราทำงานติดต่อกัน
โดยไม่มีเวลาพักผ่อนเลย ผิดกฎหมายแรงงานหรือไม่
เป็นการใช้แรงงานบุคคลเกินสมควรหรือไม่

จขกท 1.2.211.* [ วันอังคาร ที่ 30 สิงหาคม 2559 เวลา 10:53 น. ]

การอยู่เวรณ์ยามหรือนอนเวรรักษาการณ์เป็นหน้าที่ปกติของข้าราชการครับ ไม่ถือว่าสร้างภาระที่ไม่จำเป็น ผมเองก็ได้อยู่เวรแบบนี้เดือนหนึ่ง 2-3 วัน แต่ถ้ามากกว่านี้ก็คงไม่ไหวเพราะต้องทำงานติดต่อกันอย่างท่านว่า ลองพิจารณาคำสั่งอยู่เวรฯ ที่ผมเจอประจำครับ แล้วลองดูซิว่าผู้บังคับบัญชามีอำนาจสั่งหรือไม่ หรือสั่งชอบหรือไม่
"..ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๔๒ เห็นชอบหลักเกณฑ์การอยู่เวรรักษาการณ์ตามที่สำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเสนอ และให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐทั้งในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นที่มีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น และรัฐวิสาหกิจจัดให้มีเวรรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการหรือหน่วยงานนอกเวลาราชการ และในวันหยุดราชการตลอดเวลาทั้งกลางวันและกลางคืน เพื่อดูแลป้องกันความเสียหายอันจะเกิดแก่สถานที่และทรัพย์สินของทางราชการ นั้น
เพื่อให้การอยู่เวรรักษาการณ์ สถานที่ราชการขององค์การบริหารส่วนตำบล.....เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงแต่งตั้งให้พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง และพนักงานจ้างเหมา ผู้มีรายชื่อตาม ผนวก ก ผนวก ข และผนวก ค เป็นผู้อยู่เวรรักษาการณ์ ตามวัน เวลา ที่กำหนดให้โดยมีอำนาจหน้าที่ดังนี้..."
โดยคุณ นิติกรgan 1.179.170.* [ วันอังคาร ที่ 30 สิงหาคม 2559 เวลา 14:01 น. ] ผู้ตอบคนที่ 1
[ ลบคำตอบที่ 1 ]

"ให้มีเวรรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการหรือหน่วยงานนอกเวลาราชการ และในวันหยุดราชการตลอดเวลาทั้งกลางวันและกลางคืน.........." แสดงว่าส่วนราชการไม่จำเป็นต้องให้เฉพาะเจ้าหน้ามาอยู่เวรก็ได้ อาจจะจ้างยามหรือพนักงานรักษาความปลอดภัยเอกชนก้ได้ ใช่ไหมคับ หรือบังคับให้ต้องให้เจ้าหน้าที่เท่านั้นมาอยู่าเวรยาม
โดยคุณ จขกท 1.2.220.* [ วันพุธ ที่ 31 สิงหาคม 2559 เวลา 20:25 น. ] ผู้ตอบคนที่ 2
[ ลบคำตอบที่ 2 ]
อยากให้ชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายของเรา

admin

จะเลือกทางใดก็ได้ครับ หรือจะจ้างยามอย่างเดียว หรือจ้างยามและให้เจ้าหน้าที่ร่วมด้วยก็ได้ หรือจะให้เจ้าหน้าที่อยู่โดยไม่จ้างยามก็ได้ แล้วแต่ความเหมาะสม แต่ถ้าผมเป็นนายกผมจะเลือกจ้างเหมายามดีกว่าครับ ที่สำคัญควรจะจัดให้อยู่อย่างน้อย 2 คน ถ้าให้อยู่คนเดียวเจ้าหน้าที่คนนั้นควรเป็นคนที่มีใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืน (การอยู่เวรยามสถานที่ราชการติดปืนกับตัวได้ครับเข้าข้อยกเว้นตามกฎหมายคือถือว่ามีเหตุจำเป็นและเร่งด่วน)
และเวรกลางคืนควรให้แต่เจ้าหน้าที่ชายอยู่เท่านั้น ส่วนเจ้าหน้าที่หญิงควรจัดให้อยู่ในเวลากลางวันที่เป็นวันหยุด
ที่สำคัญคำสั่งอยู่เวรฯ จะต้องไม่มีข้อความห้ามนอนในเวลาอยู่เวรฯ เพราะจะเป็นการสร้างภาระเกินสมควร เพราะต้องทำงานติดต่อกันทั้งเวลากลางวันและกลางคืนต่อเนื่องกัน และเพื่อป้องกันเจ้าหน้าที่ให้ต้องรับผิดเวลาทรัพย์สินหาย
ไหน ๆ ก็กล่าวถึงตอนนี้แล้วก็มีข้อมูล เผื่อจะเป็นประโยชน์ในวันข้างหน้าสำหรับท่านและใครหลาย ๆ คน ผมเองเคยเจอกับตัวแบตเตอรี่รถดับเพลิงหายในวันที่ผมอยู่เวรฯ ซึ่งวันนั้นผมเองก็นอนหลับไม่รู้เรื่อง เพราะคำสั่งไม่ได้ห้ามนอนในระหว่างอยู่เวรฯ ลองดูนะครับ
...ซึ่งพิจารณาแล้วเห็นว่า พื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล...... รวมทั้งที่ทำการและโรงจอดรถยนต์มีพื้นที่ 11 ไร่เศษ ไม่มีรั้วล้อมรอบบุคคลภายนอกเข้าออกได้โดยง่าย และโรงจอดรถยนต์อยู่ห่างจากตัวอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล........ ในเวลากลางคืนไม่มีแสงสว่างที่เพียงพอ การดูแลทรัพย์สินให้ทั่วถึงทำได้ยาก และองค์การบริหารส่วนตำบล....... ไม่ได้จัดจ้างหรือจ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัยผู้มีอาชีพเฝ้ายามโดยเฉพาะ เพื่อดูแลรักษาทรัพย์สิน แต่ได้มอบหมายให้ข้าราชการและพนักงานซึ่งมีหน้าที่ราชการประจำอยู่แล้วเป็นผู้อยู่เวรรักษาการณ์ ภายหลังจากที่ได้ปฏิบัติงานตามปกติแล้วต่อเนื่องไปจนถึงวันรุ่งขึ้นโดยต้องปฏิบัติงานในวันดังกล่าวต่อไปอีกจนกว่าจะหมดเวลาราชการ ทำให้ผู้อยู่เวรฯ ต้องปฏิบัติหน้าที่ทั้งในเวลาทำงานปกติและนอกเวลาทำงานปกติรวมกันถึงสองวันกับหนึ่งคืนติดต่อกัน แม้ตามคำสั่งมอบหมายหน้าที่เวรยามกำหนดให้ผู้อยู่เวรฯ มีหน้าที่สอดส่องดูแลความปลอดภัยรวมทั้งการป้องกันการโจรกรรมทรัพย์สิน แต่ก็ไม่ได้ห้ามมิให้ผู้อยู่เวรฯ นอนพักผ่อนระหว่างการอยู่เวรฯ ดังนั้น โดยสภาพของการทำงานจึงต้องยอมให้ผู้อยู่เวรฯ ได้นอนพักผ่อนระหว่างอยู่เวรฯ ในช่วงกลางคืน ทั้งผู้ได้รับมอบหมายให้อยู่เวรฯ ต้องปฏิบัติงานประจำในเวลาราชการ จึงไม่ต้องรับผิดดังเช่นพนักงานรักษาความปลอดภัยผู้มีอาชีพเฝ้ายามโดยเฉพาะ และเห็นว่าผู้ได้รับมอบหมายให้อยู่เวรฯ ได้ทำหน้าที่ตรวจตราและดูแลทรัพย์สินในอาคารสำนักงานและโรงจอดรถเยี่ยงวิญญูชนจะพึงกระทำในการดูแลทรัพย์สินของตนแล้ว ทั้งจากการสอบสวนของคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดและจากการสอบสวนของพนักงานสอบสวน ไม่อาจทราบได้ว่าทรัพย์สินได้ถูกคนร้ายลักไปในเวลาใดแน่ชัด และในระหว่างเกิดเหตุรถยนต์ดับเพลิงก็ได้จอดเก็บรักษาในโรงจอดรถอันเป็นสถานที่จัดเก็บรักษาที่กำหนดตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๑4 แล้ว
ดังนั้น คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด จึงเห็นว่าความเสียหายอันเกิดจากการที่คนร้ายลักแบตเตอรี่ของรถยนต์บรรทุกเฉพาะกิจ (รถดับเพลิง) ไม่ได้เกิดจากการจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง............ซึ่งเป็นผู้อยู่เวรฯ ในห่วงเวลาที่คนร้ายอาจลักทรัพย์ดังกล่าว ได้ใช้ความระมัดระวังตามสมควรในการตรวจตราความเรียบร้อยโดยรอบบริเวณอาคารที่ทำการและโรงจอดรถตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชาที่ได้รับมอบหมายแล้ว เมื่อพฤติการณ์ไม่ปรากฏว่าเจ้าหน้าที่กระทำด้วยความจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง จึงไม่มีผู้ใดต้องรับผิดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ทางราชการ ทั้งนี้ โดยเทียบเคียงคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. 79/2549 และ ที่ อ. 455/2554 และคำวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาความรับผิดทางแพ่ง เรื่องเสร็จที่ สรพ. 116/2556...
โดยคุณ นิติกรgan 1.179.170.* [ วันพฤหัสบดี ที่ 1 กันยายน 2559 เวลา 08:50 น. ] ผู้ตอบคนที่ 3
[ ลบคำตอบที่ 3 ]

ขอบคุณคับ
โดยคุณ จขกท 1.2.210.* [ วันพฤหัสบดี ที่ 1 กันยายน 2559 เวลา 09:05 น. ] ผู้ตอบคนที่ 4
[ ลบคำตอบที่ 4 ]

โรงเรียนมีครูสตรีทั้งหมดมีพนักงานบริการชาย 1 คน แต่งตั้งผู้ตรวจเวรยามเป็นผอ (หญิง)ได้ไหม
โดยคุณ ครูบี 171.6.251.* [ วันศุกร์ ที่ 6 มกราคม 2560 เวลา 13:00 น. ] ผู้ตอบคนที่ 5
[ ลบคำตอบที่ 5 ]

การอยู่เวรอัคคีภัยของกรุงเทพมหานครเราจะจ้างกันอยู่ได้ป่าวคับและอยากทราบว่าผมทำงานขับรถ8.30-16.30อยู่เวร16.30-08.30ตอนเช้าทำงานเสร็จต้องมาอยู่ต้องเดินตรวจตรากว่าจะนอนก็ดึกเวลาพักผ่อนก็น้อยเช้าต้องขับรถอีกถ้าเกิดหลับในขึ้นมาเกิดรถชนใครจะรับผิดชอบคับช่วยสอบถามให้ด้วยคับขอบคุณครับ
โดยคุณ กิตติศักดิ์ หล่าสกุล 124.122.127.* [ วันพุธ ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 21:21 น. ] ผู้ตอบคนที่ 6
[ ลบคำตอบที่ 6 ]

การอยู่เวรอัคคีภัยของกรุงเทพมหานครเราจะจ้างกันอยู่ได้ป่าวคับและอยากทราบว่าผมทำงานขับรถ8.30-16.30อยู่เวร16.30-08.30ตอนเช้าทำงานเสร็จต้องมาอยู่ต้องเดินตรวจตรากว่าจะนอนก็ดึกเวลาพักผ่อนก็น้อยเช้าต้องขับรถอีกถ้าเกิดหลับในขึ้นมาเกิดรถชนใครจะรับผิดชอบคับช่วยสอบถามให้ด้วยคับขอบคุณครับ
โดยคุณ กิตติศักดิ์ หล่าสกุล 124.122.127.* [ วันพุธ ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 21:21 น. ] ผู้ตอบคนที่ 7
[ ลบคำตอบที่ 7 ]

การอยู่เวรอัคคีภัยของกรุงเทพมหานครเราจะจ้างกันอยู่ได้ป่าวคับและอยากทราบว่าผมทำงานขับรถ8.30-16.30อยู่เวร16.30-08.30ตอนเช้าทำงานเสร็จต้องมาอยู่ต้องเดินตรวจตรากว่าจะนอนก็ดึกเวลาพักผ่อนก็น้อยเช้าต้องขับรถอีกถ้าเกิดหลับในขึ้นมาเกิดรถชนใครจะรับผิดชอบคับช่วยสอบถามให้ด้วยคับขอบคุณครับ
โดยคุณ กิตติศักดิ์ หล่าสกุล 124.122.127.* [ วันพุธ ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 21:21 น. ] ผู้ตอบคนที่ 8
[ ลบคำตอบที่ 8 ]

พนักงานจ้างเหมาบริการตามสัญญาจ้างให้เป็นคนขับรถและจ้างให้ทำความสะอาด สามารถออกคำสั่งให้เข้าอยู่เวรกลางคืนได้ไหม ปัญหาคือในสัญญาจ้างไม่ได้ระบุให้เขาปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ในเวลากลางคืนในสถานที่ราชการ
โดยคุณ นิก ส่งเมล์ถึง นิก 110.77.135.* [ วันพุธ ที่ 26 กรกฎาคม 2560 เวลา 14:27 น. ] ผู้ตอบคนที่ 9
[ ลบคำตอบที่ 9 ]

สอบถามค่ะ ข้าราชครูผู้หญิง สังกัดกรมปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถแต่งตั้งคำสั่งมาตรวจเวรกลางคืนได้ไหมค่ะ อยากทราบระเบียบด้วยค่ะ
โดยคุณ ครูวิภาดา ส่งเมล์ถึง ครูวิภาดา 1.10.208.* [ วันอาทิตย์ ที่ 17 ธันวาคม 2560 เวลา 15:47 น. ] ผู้ตอบคนที่ 10
[ ลบคำตอบที่ 10 ]

สอบถามค่ะ ข้าราชครูผู้หญิง สังกัดกรมปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถแต่งตั้งคำสั่งมาตรวจเวรกลางคืนได้ไหมค่ะ อยากทราบระเบียบด้วยค่ะ
โดยคุณ ครูวิภาดา ส่งเมล์ถึง ครูวิภาดา 1.10.208.* [ วันอาทิตย์ ที่ 17 ธันวาคม 2560 เวลา 15:47 น. ] ผู้ตอบคนที่ 11
[ ลบคำตอบที่ 11 ]

สอบถามค่ะ
การแต่งตั้งอยู่เวรรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการมีหลักเกณฑืในการจัดเรียงบุคลากรอย่างไร
ใน 1 เดือน เรียงตามตำแหน่งข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ เรียงตามวันลงไปใช่ไหมค่ะ มีระเบียบรองรับไหมอยากทราบค่ะ
โดยคุณ ครูวรรณ ส่งเมล์ถึง ครูวรรณ 171.101.73.* [ วันพฤหัสบดี ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 07:12 น. ] ผู้ตอบคนที่ 12
[ ลบคำตอบที่ 12 ]


อยากให้ชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายของเรา