• Welcome to ชมรมนิติกรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น:เว็บไซท์อันดับ๑ของวงการท้องถิ่น.
Main Menu

เทศบาลจะก่อสร้างอาคารต้องขออนุญาตเจ้าท่าหรือไม่ เทศบาลจะก่อสร้างสะพานข้ามคลองต้องขออนุญาตเจ้าท่าหรื

เริ่มโดย admin, 18-05-2018, 07:54:32

หัวข้อก่อนหน้า - หัวข้อถัดไป

admin
เทศบาลจะก่อสร้างอาคารต้องขออนุญาตเจ้าท่าหรือไม่

เทศบาลจะก่อสร้างสะพานข้ามคลองต้องขออนุญาตเจ้าท่าหรือไม่ ในเมื่อถ่ายโอนภารกิจตามแผนกระจายอำนาจกำหนดไว้ให้ท้องถิ่น รวมถึงมีคำสั่งกรมการข่นส่งนาวี ที่ 185/2548 มอบให้ท้องถิ่นเป็นผู้อนุญาตก่อสร้างสะพาน
1.คำสั่งกรมเจ้าท่ามอบอำนาจดังกล่าวชอบด้วยกฎหมายหรือไม่
2.หากชอบกรณีเอกชนก่อสร้างขออนุญาตท้องถิ่นแต่เทศบาลจะก่อสร้างเองต้องขออนุญาตเจ้าท่า เจ้าท่ามีอำนาจอยู่หรือไม่

คิดมาก 101.108.216.* [ วันพฤหัสบดี ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 15:04 น. ]

เป็นคู่กรณีเอง ขัด มาตรา 13 พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539
โดยคุณ 173 101.109.52.* [ วันศุกร์ ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09:47 น. ] ผู้ตอบคนที่ 1
[ ลบคำตอบที่ 1 ]

เจ้าท่ายังมีอำนาจดูแลรักษาลำน้ำอยู่ ตาม พรบ.เดินเรือในน่าน้ำ 2456 จะทำการก่อสร้างในลำน้ำก็ต้องขออนุญาตก่อนแม้ว่าจะถ่ายโอนภารกิจมาแต่ก็ต้องไม่ขัดกับกฎหมาบอื่น
โดยคุณ พี่เสกไฮโซ 171.5.232.* [ วันเสาร์ ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 13:32 น. ] ผู้ตอบคนที่ 2
[ ลบคำตอบที่ 2 ]

ขออนุญาตออกความเห็น
การสร้างสะพานเป็นการสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ ต้องขออนุญาตเจ้าท่าทุกกรณี แม้อปท จะเป็นผู้สร้างก็ตาม
โดยคุณ นตก.ชก 119.46.126.* [ วันพฤหัสบดี ที่ 16 มีนาคม 2560 เวลา 16:15 น. ] ผู้ตอบคนที่ 3
[ ลบคำตอบที่ 3 ]

ไม่ต้องแจ้งถ่ายโอนแล้วครับ เพิ่งประสานเข้ารวมตรวจสอบรุกล้ำๆคลอง กรมชลประทาน กรมเจ้าท่า ปฏิเสธว่าไม่อยู่ในอำนาจหน้าที่ เว้นแต่ (คลองขนาดใหญ่)
โดยคุณ มหา 183.88.100.* [ วันพฤหัสบดี ที่ 23 มีนาคม 2560 เวลา 09:10 น. ] ผู้ตอบคนที่ 4
[ ลบคำตอบที่ 4 ]
อยากให้ชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายของเรา