• Welcome to ชมรมนิติกรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น:เว็บไซท์อันดับ๑ของวงการท้องถิ่น.
 

การอุทิศที่ดินให้เป็นชื่อของอบต.กับให้เป็นที่ดินสาธารณประโยชน์แตกต่างกันอย่างไรครับ การที่ชาวบ้านอุ

เริ่มโดย admin, 18-05-2018, 07:33:11

หัวข้อก่อนหน้า - หัวข้อถัดไป

adminการอุทิศที่ดินให้เป็นชื่อของอบต.กับให้เป็นที่ดินสาธารณประโยชน์แตกต่างกันอย่างไรครับ

การที่ชาวบ้านอุทิศที่ดินให้เป็นชื่อของ อบต.กับการอุทิศที่ดินให้เป็นที่ดินสาธารณประโยชน์มีควากแตกต่างกันอย่างไรครับ

เด็กใหม่ครับ 1.20.176.* [ วันศุกร์ ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 13:28 น. ]

1.ยกที่ดินให้เป็นชื่อของ อบต. นั้น หากเป็นการยกให้โดยมีเงื่อนไขต้องนำเข้าสภาอบต.พิจารณาว่าจะรับหรือไม่ตามระเบียบพัสดุฯ (ส่วนว่าอะไรคือเงื่อนไขนั้นไม่ขออธิบาย) และที่ดินนั้นก็ตกเป็นทรัพย์สินของเทศบาล
2.การอุทิศที่ดินให้เป็นที่ดินสาธารณประโยชน์ ให้ดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติกรณีที่ทางราชการขอให้ราษฎรอุทิศที่ดินให้หรือกรณีเข้าไปดำเนินการในที่ดินของเอกชน เพื่อให้มีการใช้ประโยชน์ร่วมกัน ที่ดินตกเป็นสาธารณประโยชน์
โดยคุณ ทน. 61.19.82.* [ วันจันทร์ ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09:21 น. ] ผู้ตอบคนที่ 1
[ ลบคำตอบที่ 1 ]

ขอบคุณมากๆครับได้ความรู้เยอะเลยครับ
โดยคุณ เจ้าของกระทู้ 101.51.55.* [ วันพุธ ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 13:41 น. ] ผู้ตอบคนที่ 2
[ ลบคำตอบที่ 2 ]

2195/2522 ยกที่ดิน ตลาดสดและผลไม้ มีโฉนดให้สุขาภิบาลเพื่อหาประโยชน์มาปรับปรุงท้องที่ เป็นการให้แก่สุขาภิบาลโดยเฉพาะ มิใช่ให้ใช้เป็นสาธารณประโยชน์ ตาม ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1304 เมื่อไม่ได้จดทะเบียนการให้ตาม มาตรา 525 ผู้ให้เรียกคืนได้
โดยคุณ เจ้าช่อมาลี 125.26.94.* [ วันพุธ ที่ 8 มีนาคม 2560 เวลา 10:01 น. ] ผู้ตอบคนที่ 3
[ ลบคำตอบที่ 3 ]

ถ้ายกให้ อบต. คือ อุทิศให้ อบต.ตามเงื่อนไข เช่น ให้สร้างประปาหมู่บ้าน ที่มีโฉนด ในการดำเนินการแบ่งโฉนดแยกให้ อบต. ต้องมีค่าใช้จ่ายมั้ย ค ะ หรือ มี อบต.จะเบิกให้ได้หรือไม่
เพราะ ปัจจุบันมีท่านลุงใจดีท่านนึงจะอุทิศให้ 1 งาน ค่ะ
โดยคุณ หัวหน้าสำนักปลัดฯ 1.0.205.* [ วันจันทร์ ที่ 20 มีนาคม 2560 เวลา 12:09 น. ] ผู้ตอบคนที่ 4
[ ลบคำตอบที่ 4 ]

ค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียน
            การจดทะเบียนโอนเป็นที่สาธารณประโยชน์  หรือแบ่งหักเป็นที่สาธารณประโยชน์นี้  หากเป็นการโอนหรือแบ่งหักเป็นที่สาธารณประโยชน์โดยไม่มีค่าตอบแทนหรือไม่มีเงื่อนไขที่ต้องให้ทางราชการปฏิบัติตอบแทนแล้ว  อยู่ในความหมายว่าเป็นการบริจาคให้แก่ทางราชการ  จึงได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนตามนัยมาตรา  ๑๐๓  ทวิ  แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน  ในกรณีที่เป็นการแบ่งหักเป็นที่สาธารณประโยชน์  และจะต้องมีการรังวัดที่ดิน  ก็ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมในการรังวัดด้วย   แต่ในกรณีที่เป็นการโอนเป็นที่สาธารณประโยชน์   หรือแบ่งหักที่สาธารณประโยชน์มีค่าตอบแทน  หรือมีเงื่อนไขให้ทาง  ราชการต้องปฏิบัติการอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นการตอบแทน ไม่ถือว่าเป็นการบริจาคให้แก่ทางราชการ  และจะต้องเสียค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนร้อยละ  ๒  ของราคาประเมินทุนทรัพย์ตามที่คณะกรรมการกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์กำหนด
โดยคุณ เจ้าช่อมาลี 125.26.86.* [ วันพุธ ที่ 22 มีนาคม 2560 เวลา 10:00 น. ] ผู้ตอบคนที่ 5
[ ลบคำตอบที่ 5 ]
อยากให้ชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายของเรา