• Welcome to ชมรมนิติกรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น:เว็บไซท์อันดับ๑ของวงการท้องถิ่น.
Main Menu

ผู้ถูกกล่าวหารับสารภาพ ช่วงแจ้ง สว.2 จะต้องดำเนินการอย่างไรครับ กำลังดำเนินการสอบวินัยครับ ได้คุยรา

เริ่มโดย admin, 15-05-2018, 09:04:05

หัวข้อก่อนหน้า - หัวข้อถัดไป

adminผู้ถูกกล่าวหารับสารภาพ ช่วงแจ้ง สว.2 จะต้องดำเนินการอย่างไรครับ

กำลังดำเนินการสอบวินัยครับ ได้คุยรายละเอียดนอกรอบกับผู้ถูกกล่าวหา ซึ่งดูเหมือนเค้าจะรับสารภาพ เช่นนี้แล้วหากวันแจ้งข้อกล่าวหา ผู้ถูกกล่าวหาเกิดรับสารภาพ

(กฎหมายวางหลักว่า " ในกรณีที่ผู้ถูกกล่าวหาให้ถ้อยคำรับสารภาพว่าได้กระทำการตามที่ถูกกล่าวหาให้คณะกรรมการสอบสวนแจ้งให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบว่าการกระทำตามที่ถูกกล่าวหาดังกล่าว เป็นความผิดวินัยกรณีใด...หากผู้ถูกกล่าวหายังคงยืนยันตามที่รับสารภาพ ให้บันทึกถ้อยคำรับสารภาพรวมทัง้ เหตุผลในการรับสารภาพ (ถ้ามี) และสาเหตุแห่งการกระทำไว้ด้วย ในกรณีเช่นนี ้คณะกรรมการสอบสวนจะไม่ทำการสอบสวนต่อไปก็ได้ "

ส่วนตัวไม่เคยทำแบบผู้ถูกกล่าวหารับสารภาพครับ ในทางปฏิบัติจะดำเนินการอย่างไรครับ
1.บันทึกถ้อยคำรับสารภาพ หน้าตาเป็นอย่างไร
2.เมื่อสารภาพ ต้องจัดทำเอกสารอะไรบ้าง สว.4/5/6 ต้องทำหรือไม่
3.จะแจ้งจังหวัดยังไง

ขอบคุณล่วงหน้าครับ

New lawyer 61.7.168.* [ วันอังคาร ที่ 26 สิงหาคม 2557 เวลา 10:00 น. ]

-เมื่อรับสารภาพแล้วในชั้นแจ้งสว.2 คณะกรรมการต้องสอบสวนพฤติกรรมที่ได้รับสารภาพนั้นว่า ได้กระทำอย่างไร วัน เวลา ใด (ดูองค์ประกอบความปผิดวินัยในเรื่องนั้นๆ)ก็ดำเนินการสอบประจักษ์พยานที่ผู้ถูกกล่าวหาให้การพาดพิงไว้..เมื่อเห้นว่ามีน้ำหนักสอดรับกับคำสารภาพแล้ว ก็ประชุมคณะกรรมการเพื่อลงมติว่า สมควรลงโทษถานใด จัดทำ สว.6 แล้วรายงาน ผู้แต่งตั้งคณะกรรมการ..(นายกฯ) เมื่อนายกสั่งอย่างไร ก็ดำเนินาการตามนั้น (ถ้าวินัยไม่ร้ายแรงออกคำสั่งลงโทษแล้วรายงาน จังหวัด) ถ้าโทษวินัยร้ายแรง รอผลมติ ก.จังหวัดก่อนออกคำสั่งลงโทษ ประมาณนี้นะท่าน ท่านอื่นเห้นต่างอย่างไรช่วยชี้แนะเพิ่มเติมด้วย
โดยคุณ ผู้ผ่านมา 1.4.149.* [ วันอังคาร ที่ 26 สิงหาคม 2557 เวลา 12:12 น. ] ผู้ตอบคนที่ 1
[ ลบคำตอบที่ 1 ]

1. วิธีการก็คือ คณะกรรมการสอบสวนวินัยเรียกผู้ถูกกล่าวหามาให้ถ้อยคำ และดำเนินการบันทึกถ้อยคำผู้ถูกกล่าว โดยใช้แบบบันทึกถ้อยคำผู้ถูกกล่าวหา (แบบ สว.4) โดยตั้งคำถามให้ผู้ถูกกล่าวหาตอบ ดังนี้
(1) แจ้งข้อกล่าวหาให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบ แล้วถามผู้ถูกกล่าวหาว่า ผู้ถูกกล่าวหาได้กระทำตามที่ถูกกล่าวหาหรือไม่
(2) ถ้าผู้ถูกกล่าวหารับสารภาพ คณะกรรมการสอบสวนก็แจ้งให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบว่าการกระทำตามที่ถูกกล่าวหาดังกล่าวเป็นความผิดวินัยกรณีใด ตามข้อใด แล้วถามผู้ถูกกล่าวหาว่า ผู้ถูกกล่าวหายังคงยืนยันรับสารภาพหรือไม่
(3) หากผู้ถูกกล่าวหายังคงยืนยันรับสารภาพ ก็ให้คณะกรรมการสอบสวนบันทึกถ้อยคำการยืนยันรับสารภาพไว้ แล้วถามผู้ถูกกล่าวต่อไปว่า ผู้ถูกกล่าวหามีเหตุผลใดถึงการกระทำผิด
(4) ถ้าผู้ถูกกล่าวหาแจ้งเหตุผลของการกระทำผิด ก็ให้คณะกรรมการสอบสวนบันทึกไว้

2. เมื่อดำเนินการบันทึกถ้อยคำตามแบบ สว.4 แล้ว คณะกรรมการสอบสวนจะดำเนินการสอบสวนต่อไปหรือไม่ อยู่ที่ดุลพินิจของคณะกรรมการสอบสวนเอง

3. หากคณะกรรมการสอบสวนเห็นว่า ไม่ทำการสอบสวนต่อไปอีกแล้ว ก็ให้คณะกรรมารสอบสวนดำเนินการ
(1) ประชุมเพื่อพิจารณามีมติว่า ผู้ถูกกล่าวหากระทำผิดวินัยหรือไม่ ถ้าผิดเป็นความผิดวินัยกรณีใด ตามข้อใด และควรได้รับโทษสถานใด
(2) ทำรายงานการสอบสวน ตามแบบ สว.6 เสนอต่อผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนพิจารณาต่อไป

4. ตัวอย่าง (ถาม-ตอบ) พอสังเขป
(1) คณะกรรมการสอบสวนขอแจ้งให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบว่า ผู้ถูกกล่าวหากระทำผิดวินัยในเรื่อง.......................................ผู้ถูกกล่าวหาจะให้ถ้อยคำรับสารภาพหรือปฏิเสธ หรือจะให้ถ้อยคำอย่างไรบ้าง ? ... ตอบ ข้าฯ ขอรับสารภาพตามที่ถูกกล่าวหา
(2) คณะกรรมการสอบสวนขอแจ้งให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบว่า ตามข้อกล่าวหาดังกล่าว เป้นความผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรงฐาน.............................ตามข้อ...........................ของประกาศ ก.จังหวัด...............เรื่อง.................. ผู้ถูกกล่าวหายังยืนยันตามที่รับสารภาพหรือไม่ อย่างไร ? ... ตอบ ข้าฯ ขอยืนยันตามที่รับสารภาพดังกล่าวแล้ว
(3) ขอทราบเหตุผลที่ผู้ถูกกล่าวหาได้กระทำผิดตามที่ถูกกล่าวหาข้างต้น ? ตอบ ข้าฯ .............................--------------------------------------------
หมายเหตุ.- แบบบันทึกคำรับสารภาพไม่มีครับ แต่ถ้าคณะกรรมการสอบสวนจะทำขึ้น ก็ไม่มีระเบียบห้ามไว้ แต่ผมเห็นว่า ใช้แบบ สว.4 เพื่อบันทึกถ้อยคำผู้ถูกกล่าวหา ก็เป็นคำรับสารภาพของผู้ถูกกล่าวหาอย่างดีแล้วครับ ผมใช้วิธีบันทึกถ้อยคำรับสารภาพตามแบบ สว.4 ครับ


โดยคุณ - 110.164.175.* [ วันอังคาร ที่ 26 สิงหาคม 2557 เวลา 12:18 น. ] ผู้ตอบคนที่ 2
[ ลบคำตอบที่ 2 ]

ขอบคุณทุกท่านครับ อย่างนี้ก็ไม่แตกต่างกับการสอบสวนแบบปกติเท่าไรเลยใช่ไหมครับ เพียงไม่ต้องแจ้ง สว.3 และไม่ต้องสืบพยาน สว.5 เท่านั้น
โดยคุณ New lawyer 116.58.229.* [ วันอังคาร ที่ 26 สิงหาคม 2557 เวลา 14:17 น. ] ผู้ตอบคนที่ 3
[ ลบคำตอบที่ 3 ]

ประเด็นคือ ผู้ถูกกล่าวหารับสารภาพ ต้องดำเนินการต่อไปอย่างไร?
ตอบ การสารภาพของผู้ถูกกล่าวหาไม่เป็นสาระสำคัญในการทำสำนวนวินัย เพราะ การสอบสวนทางวินัยเป็นขั้นตอนอย่างหนึ่งในการทำคำสั่งทางปกครอง ดังนั้น ต้องทำตามแบบ สว1 ถึง สว6 ให้ครบทุกขั้นตอน เพราะ สว.1 เป็นคำสั่งตั้งผู้มีอำนาจสอบสวน สว.2 เป็นการแจ้างข้อกล่าวหา สว.3 เป็นการแสดงหลักฐานประกอบการกล่าวหา (สำคัญมาก มิฉะนั้น การสอบสวนจะไม่ชอบตาม พ.ร.บ.วิปฏิบัติราชการทางปกครอง ) สว.4 เป็นบันทึกถ้อยคำผู้ถูกกล่าว นั้นคือ การให้สิทธิผู้ถูกกล่าวโต้แย้งนั้นเอง สว.5 เป็นการแสดงพยานหลักฐานสนับสนุนทั้งสองฝ่าย และ สว.6 เป็นบทสรุป
สรุป คือ ต้องทำทุกขั้นตอน ส่วนคำสารภาพให้ทำเป็นเป็น ป.ค.14 หรือ บันทึกข้อความไปประกอบกับ สว.4 เพราะเป็นถ้อยคำของผู้ถูกกล่าวหานั่นเอง
โดยคุณ นิติกวน 180.180.87.* [ วันพฤหัสบดี ที่ 28 สิงหาคม 2557 เวลา 08:47 น. ] ผู้ตอบคนที่ 4
[ ลบคำตอบที่ 4 ]

ระเบียบได้กำหนดหลักเกณฑ์ไว้แล้วว่า ไม่สอบสวนหรืองดสอบสวนก็ได้ แล้วอย่างนี้จะสอบสวนไปทำไมอีก เมื่อผู้ถูกกล่าวหายอมรับสารภาพแล้ว ก็บันทึกแบบ สว.4 ไว้เป็นถ้อยคำของยอบรับสารภาพของผู้ถูกกล่าวไว้เป็นหลักฐาน อย่างนี้แล้วจะให้โอกาสผู้ถูกกล่าวหาโต้แย้งเรื่องอะไรอีก ถ้าเขาต่อสู้ซิถึงจะให้โอกาสเขาโต้แย้ง การสอบสวนที่ทำทุกขั้นตอนนั้นเป็นกรณีทั่วไป ส่วนกรณีความผิดปรากฏชัดแจ้ง (กรณีรับสารภาพ) เป็นข้อยกเว้นที่จะไม่สอบสวนหรืองดสอบสวนก็ได้ (ดุลพินิจ) ดังนั้น มีระเบียบปฏิบัติก็ใช้มันให้เป็นประโยชน์ จะไปเสียเวลากับมันมากทำไม เอาเวลาไปทำงานอื่นจะดีกว่าโดยคุณ - 27.55.197.* [ วันเสาร์ ที่ 30 สิงหาคม 2557 เวลา 12:13 น. ] ผู้ตอบคนที่ 5
[ ลบคำตอบที่ 5 ]

ขออนุญาตเพิ่มเติมครับ
อยากให้ทบทวนดูว่า หากระเบียบหรือกฎหมายใดมีมาตรฐานต่ำกว่า พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 2539 ให้ใช้ พ.ร.บ.วิธีฯ แทน เว้นแต่ระยะเวลาการอุทธรณ์
คำสั่งลงโทษทางวินัย เป็นคำสั่งที่ก่อให้เกิด โอน สงวนหรือระงับซึ่งสิทธิของผู้รับคำสั่ง จึงเป็นคำสั่งทางปกครอง เมื่อเป็นคำสั่งทางปกครองจึงต้องทำให้ครบทุกขั้นตอน แม้กระทั้งคำสั่งลงโทษ ต้องแจ้งระยะมีการอุทธรณ์ไปด้วย เป็นต้น
อยากออกความเห็น ไม่ได้โต้เถียงหรือชี้แนะครับ
โดยคุณ นิติกวน 182.52.2.* [ วันอังคาร ที่ 2 กันยายน 2557 เวลา 08:35 น. ] ผู้ตอบคนที่ 6
[ ลบคำตอบที่ 6 ]
อยากให้ชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายของเรา