• Welcome to ชมรมนิติกรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น:เว็บไซท์อันดับ๑ของวงการท้องถิ่น.
Main Menu

กำหนดแบบอุทธรณ์ผลการจัดซื้อจัดจ้างของผู้อุทธรณ์รายงานความเห็นอุทธรณ์

เริ่มโดย นายพรนรินทร์ ภูครองหิน, 21-04-2024, 15:32:37

หัวข้อก่อนหน้า - หัวข้อถัดไป

นายพรนรินทร์ ภูครองหิน

กรณีศึกษาจากหนังสือคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และข้อร้องเรียน กรมบัญชีกลาง  กำหนดแบบอุทธรณ์ผลการจัดซื้อจัดจ้างของผู้อุทธรณ์ และแบบรายงานความเห็นอุทธรณ์ของหน่วยงานของรัฐ (ค้นโดยนิติกรพร)
https://drive.google.com/.../1-Ib8twuviz5T1PJtt54.../view...
1.หนังสือซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการอุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 (ด่วนที่สุด ที่ กค (กอร) 0405.5/ว374 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2562) (ค้นโดยนิติกรพร)
 https://qsds.go.th/.../uploads/sites/70/2021/04/36.pdf
2.หนังสือขอแจ้งแบบอุทธรณ์ผลการจัดซื้อจัดจ้างของผู้อุทธรณ์ (อธ๒) (ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.2/ว185 ลงวันที่ 11 เมษายน 2561) (ค้นโดยนิติกรพร)
 https://qsds.go.th/.../uploads/sites/70/2021/04/37.pdf
3.หนังสือการกำหนดแบบรายงานความเห็นอุทธรณ์ของหน่วยงานของรัฐ (ด่วนที่สุด ที่ กค (กอร) 0405.2/ว124 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2561) (ค้นโดยนิติกรพร)
 https://qsds.go.th/.../uploads/sites/70/2021/04/38.pdf
เพื่อพี่น้องท้องถิ่นและประชาชน