• Welcome to ชมรมนิติกรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น:เว็บไซท์อันดับ๑ของวงการท้องถิ่น.
Main Menu

การจับมือ จับไหล่ พูดจาลวนลามทางเพศ ล่วงละเมิดทางเพศมีความผิดทางวินัย

เริ่มโดย นายพรนรินทร์ ภูครองหิน, 29-11-2023, 14:39:05

หัวข้อก่อนหน้า - หัวข้อถัดไป

นายพรนรินทร์ ภูครองหิน

กรณีศึกษาการจับมือ จับไหล่ พูดจาลวนลามทางเพศ ล่วงละเมิดทางเพศ ผิดวินัยนะท่าน
1.กรณีศึกษาการที่ข้าราช การจับมือ จับไหล่ และพูดจาลวนลามทางเพศแก่ผู้เสียหาย โดยผู้เสียหายไม่ยิมยอม พฤติการณืดังกล่าวเป็นความผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง ฐานไม่รักษาชื่อเสียงของตนและไม่รักษาเกียรติศักดิ์ของตำแหน่งหน้าที่ราชการของตนมิให้เสื่อมเสีย ต่อมามีคำสั่งลงโทษภาคทัณฑ์อันเป็นโทษระดับเบาสุด คำสั่งดังกล่าวจึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว คำพิากษาศาลปกครองสูงสุด คดีหมายเลขดำที่ ฟ. 133/2554 คดีหมายเลขแดงที่ ฟ. 27/2558 มีผู้ขอมาครับท่าน (ค้นโดยนิติกรพร)

https://www.admincourt.go.th/admincourt/Casefile/admcase/document/signed/pdf/2554/01011-540133-1f-580820-0000555159.pdf

2.กรณีศึกษาการล่วงละเมิดทางเพศกับลูกศิษผิดวินัยอย่างร้ายแรง ฐานประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง ผู้บังคับัญชามีคำสั่งลงโทษปลดออกจากราชการ แต่เพิ่มโทษเป็นไล่ออกจากราชการ กล่าวคือ คำสั่งดังกล่าวจึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว คำพิากษาศาลปกครองสูงสุด คดีหมายเลขดำที่ อ. 1678/2555 คดีหมายเลขแดงที่ อ. 457/2560 มีผู้ขอมาครับท่าน (ค้นโดยนิติกรพร)

https://www.admincourt.go.th/admincourt/Casefile/admcase/document/signed/pdf/2555/01012-551678-1f-600810-0000603889.pdf

เอกสารคำแถลงการณ์ คำพิากษาศาลปกครองสูงสุด  คดีหมายเลขดำที่ อ. 1678/2555 คดีหมายเลขแดงที่ อ. 457/2560

https://www.admincourt.go.th/admincourt/Casefile/admcase/document/signed/pdf/2555/01012-551678-4f-600810-0000603890.pdf

3.กรณีศึกษาการที่ข้าราชการค้นตัวผู้หญิงแค่จับตัวก็ประฤติชั่วอย่างร้ายแรง ต่อมามีคำสั่งลงโทษไล่ออกจากราชการ กล่าวคือ คำสั่งดังกล่าวจึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว คำพิากษาศาลปกครองสูงสุด คดีหมายเลขดำที่ อ. 1143/2556 คดีหมายเลขแดงที่ อ. 753/2560 มีผู้ขอมาครับท่าน (ค้นโดยนิติกรพร)

https://www.admincourt.go.th/admincourt/Casefile/admcase/document/signed/pdf/2556/01012-561143-1f-600919-0000606387.pdf
เพื่อพี่น้องท้องถิ่นและประชาชน