• Welcome to ชมรมนิติกรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น:เว็บไซท์อันดับ๑ของวงการท้องถิ่น.
Main Menu

ตัวอย่างคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด

เริ่มโดย นายพรนรินทร์ ภูครองหิน, 22-11-2023, 06:12:25

หัวข้อก่อนหน้า - หัวข้อถัดไป

นายพรนรินทร์ ภูครองหิน

ตัวอย่างคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด รวบรวมโดยนิติกรพร
1.นิติกรพรขอนำเรียน ตัวอย่าง คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด (ค้นโดยนิติกรพร)
http://legal.dld.go.th/web2012/news/P15/m00000001.pdf
2.นิติกรพรขอนำเรียน ตัวอย่าง คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด (2) (ค้นโดยนิติกรพร)
 http://www.banhadsao.go.th/site/attachments/article/6982/1518.PDF
3.หนังสือหารือสอบความรับผิดทางละเมิดขององค์การบริหารส่วนตำบล จังหวัดพิษณุโลก (ค้นโดยนิติกรพร)
http://www.dla.go.th/upload/ebook/column/2011/10/1111_4405.pdf
4.นิติกรพรขอนำเรียนแนวทางการสอบละเมิด (ค้นโดยนิติกรพร)
 https://lad.coj.go.th/th/file/get/file/20191122d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e152859.pdf
5.นิติกรพรขอนำเรียนหารือการสอบละเมิดเกษียณอายุราชการแล้ว (ค้นโดยนิติกรพร)
 http://web.krisdika.go.th/data/outsitedata/outsite16/file/2558-01.pdf
6.นิติกรพรหลักการแต่งตั้งกรรมการสอบละเมิด (ค้นโดยนิติกรพร)
 https://www.tonhong.go.th/datacenter/doc_download/a_070513_132645.pdf
7.นิติกรพรหนังสือการปรับปรุงแก้ไขหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานบริห่ารราชการส่วนท้องถิ่น (ค้นโดยนิติกรพร)
http://www.phetchabunlocal.go.th/files/com_order/2020-10_c2b2639fbd132a0.pdf
8.นิติกรพรการปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ (ค้นโดยนิติกรพร)
 http://www.krisdika.go.th/data/outsitedata16/file/481_2551.pdf
9.นิติกรพรหนังสือซักซ้อมตกลงประนีประนอมยอมความต่อหน้าศาล (ค้นโดยนิติกรพร)
 http://www.tranglocal.go.th/datacenter/doc_download/a_251214_101926.pdf
10.การออกคำสั่งเรียกให้เจ้าหน้าที่ชำระเงินค่าสินไหมทดแทน และการใช้มาตรการบังคับทางปกครอง (ค้นโดนนิติกรพร)
 https://www.krisdika.go.th/data/outsitedata16/file/523_2550.pdf
11.กรณีศึกษาจากตัวอย่างคำสั่งเรียกให้เจ้าหน้าที่ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่กรุงเทพมหานคร และตัวอย่างคำสั่งให้รับผิดทางละเมิดหน้าสุดท้าย (ค้นโดยนิติกรพร)
 https://circular.bangkok.go.th/doc/20220920/7481.pdf
12.ตัวอย่างคำสั่งให้บุคคลที่จะต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าสินไหมทดแทน (ค้นโดยนิติกรพร)
 https://www.chumporn101.go.th/downloadfile-7139.html
เพื่อพี่น้องท้องถิ่นและประชาชน