• Welcome to ชมรมนิติกรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น:เว็บไซท์อันดับ๑ของวงการท้องถิ่น.
Main Menu

ระเบียบสภา อบต.ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น

เริ่มโดย นายพรนรินทร์ ภูครองหิน, 09-11-2023, 05:58:46

หัวข้อก่อนหน้า - หัวข้อถัดไป

นายพรนรินทร์ ภูครองหิน

1. ระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิมาย ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2565 (ค้นโดยนิติกรพร)

https://ratchakitcha.soc.go.th/documents/140D235S0000000000100.pdf

2.ระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสหกรณ์ ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2566 (ค้นโดยนิติกรพร)
 
https://ratchakitcha.soc.go.th/documents/140D235S0000000000400.pdf
 
3.ระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2566 (ค้นโดยนิติกรพร)
 
https://ratchakitcha.soc.go.th/documents/140D235S0000000000700.pdf
เพื่อพี่น้องท้องถิ่นและประชาชน