• Welcome to ชมรมนิติกรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น:เว็บไซท์อันดับ๑ของวงการท้องถิ่น.
Main Menu

นายกเทศมนตรีจ้างลูกและหลานเป็นพนักงานจ้างได้จึงไม่มีส่วนได้เสียแต่อย่างใด

เริ่มโดย นายพรนรินทร์ ภูครองหิน, 07-11-2023, 21:55:57

หัวข้อก่อนหน้า - หัวข้อถัดไป

นายพรนรินทร์ ภูครองหิน

นิติกรพรขอนำเรียนกรณีศึกษาการที่มีผู้ฟ้องคดีต่อศาลปกครองว่า นายกเทศมนตรีตำบล บ.ได้ทำสัญญาว่าจ้างนางสาว ป.บุตรสาวของตนเองในตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ทะเบียนและทำสัญญาว่าจ้างนาย ส.หลานชายของตนเองเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบล บ.ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ถึอว่านายกเทศมนตรี บ.เป็นผู้มีส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมในสัญญาที่กับเทศบาลตำบล เป็นคู่สัญญา กล่าวคือ เทศบาลตำบล บ.ได้ดำเนินการรับสมัคร การรับสมัคร การสอบ การบรรจุ โดยปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด ข.ทุกประการ ถึงแม้นางสาว ป.จะเป็นบุตรของนายกเทศมนตรี บ.และนาย ส.จะเป็นหลานของตนก็ตาม จึงไม่มีลักษณะเป็นผู้มีส่วนได้เสียในสัญญาหรือกิจการที่กระทำให้แก่เทศบาลหรือที่เทศบาลจะกระทำแต่อย่างใด การที่ผู้ว่าราชการจังหวัด ข. วินิจฉัยให้ยุติเรื่องจึงชอบแล้ว คำพิพากาษาศาลปกครองสูงสุด คดีหมายเลขดำที่ อ. 400/2550 คดีหมายเลขแดงที่ อ. 742/2555 มีผู้ขอมาครับท่าน (ค้นโดยนิติกรพร)

https://www.admincourt.go.th/admincourt/Casefile/admcase/document/signed/pdf/2550/01012-500400-1f-551116-0000109175.pdf
เพื่อพี่น้องท้องถิ่นและประชาชน