• Welcome to ชมรมนิติกรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น:เว็บไซท์อันดับ๑ของวงการท้องถิ่น.
Main Menu

ก.ท.ให้นำแนวทางการลงโทษทางวินัยของข้าราชการพลเรือนมาใช้กับพนักงานเทศบาล

เริ่มโดย นายพรนรินทร์ ภูครองหิน, 02-11-2023, 21:35:11

หัวข้อก่อนหน้า - หัวข้อถัดไป

นายพรนรินทร์ ภูครองหิน

📍กรณีศึกษา📍
     ⚖️สำนักงาน ก.ท.ขอเรียนว่า ก.ท. ในการประชุม.ครั้งที่ 9/2566 เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2566 พิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้การพิจารณาความผิดและกำหนดโทษของ ก.ท.จ.ถูกต้องเหมาะสมและเป็นไปในทางทิศเดียวกัน รวมทั้งมีมาตรฐานเช่นเดียวกันที่บัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน จึงมีมติกำหนดให้ ก.ท.จ.นำแนวทางการลงโทษข้าราชการพลเรือนที่สำนักงาน ก.พ. และเรียบเรียงไว้จากกรณีการลงโทษระหว่างปี พ.ศ 2540 ถึง 2545 ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ 2535 และระหว่าง ปี พ.ศ 2552 ถึง พ.ศ 2560 ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ 2551 รวมทั้งที่จะได้มีการเรียบเรียงเพิ่มเติมในอนาคตไปใช้เป็นกรอบในการพิจารณาความผิดและกำหนดโทษของ ก.ท.จ.และของเทศบาลต่อไป
     ⚖️ทั้งนี้ ให้แจ้งเทศบาลในสังกัดและเมืองพัทยาทราบและถือปฏิบัติด้วย (ค้นโดยนิติกรพร)
     ⚖️ฉบับเต็ม⚖️ คลิก Download ได้ที่ 👉
     
     1.กรณีศึกษาจากหนังสือแจ้งแนวทางการพิจารณาความผิดและกำหนดโทษทางวินัย (ค้นโดยนิติกรพร)
https://www.dla.go.th/upload/document/type2/2566/11/30262_1_1698829436669.pdf?time=1698926594959
     
     2.กรณีศึกษาจากแนวทางการลงโทษข้าราชการพลเรือนตามพระราชบัญญัติข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 มีผู้ขอมาครับท่าน (ค้นโดยนิติกรพร)
 https://www.nitikon.com/document/doc_49843672220231102_195936.pdf
     
     3.กรณีศึกษาจากแนวทางการลงโทษ พ.ศ. 2535 มีผู้ขอมาครับท่าน (ค้นโดยนิติกรพร)
 
https://www.ocsc.go.th/sites/default/files/document/aenwthaangkaarlngothstaam_phrb.2535_2540_-_2545.pdf
     
     4.สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 9/2566 เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2566
 
https://www.dla.go.th/upload/document/type2/2566/10/30248_1_1698723711995.pdf?time=1698926594959

สิ่งที่ส่งมาด้วย
 
https://www.dla.go.th/upload/document/type2/2566/10/30248_2_1698723712042.pdf?time=1698926594959
เพื่อพี่น้องท้องถิ่นและประชาชน