• Welcome to ชมรมนิติกรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น:เว็บไซท์อันดับ๑ของวงการท้องถิ่น.
Main Menu

ายกเทศมนตรีเรียกร้องผลประโยชน์จากผู้รับจ้างต้องพ้นตำแหน้ง

เริ่มโดย นายพรนรินทร์ ภูครองหิน, 31-10-2023, 21:52:11

หัวข้อก่อนหน้า - หัวข้อถัดไป

นายพรนรินทร์ ภูครองหิน

นิติกรพรขอนำเรียนแนวทางกรณีศึกษา การที่นายกเทศมนตรีฟ้องกระทรวงมหาดไทย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และปลัดกระทรวงมหาดไทย กรณีที่นายกเทศมนตรีถูกร้องเรียกว่า ได้ร่วมกันเรียกรับเงินกับผู้รับเหมาก่อจสร้าง ต่อมาผู้ว่าราชการจังหวัดจึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนนายกเทศมนตรี กรณีถูกกล่าวหาว่ามีพฤติการณ์ที่เป็นไปในทางเรียกร้องผลประโยชน์ต่าง ๆ ปฏิบัติการไม่ชอบด้วยหน้าที่ และมีความประพฤติในทางที่จะนำความเสื่อมเสียแก่เกียรติศักดิ์ตำแหน่งและแก่ทางราชการ กล่าวคือ โดยนายกเทศมนตรีมีพฤติการณ์เรียกร้องเงินจากผู้รับเหมาก่อสร้างและมีพฤติการณ์เรียกร้องเงินเพื่อการผ่านร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี คณะกรรมการสอบสวนเสนอให้นายกเทศมนตรีพ้นจากตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดจึงเสนอให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้นายกเทศมนตรีพ้นจากตำแหน่ง ต่อมารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีคำสั่งให้นายกเทศมนตรีพ้นจากตำแหน่ง แต่นายกเทศมนตรีจึงฟ้องคดีต่อศาลปกครองให้เพิกถอนคำสั่งดังกล่าว ศาลปกครองวินิจฉัยว่าคำสั่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดที่ให้นายกเทศมนตรีพ้นจากตำแหน่งจึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว ต่อมานายกเทศมนตรีได้มีหนังสือขอความเป็นธรรมเนื่องจากตนได้พบพยานหลักฐานใหม่ขอให้พิจารณาเรื่องดังกล่าวใหม่ แต่ยกคำขอให้พิจารณาใหม่ ดังนั้น การที่มีหนังสือยกคำขอให้พิจารณาใหม่จึงเป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว "คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดคดีหมายเลขแดงที่ อ. 454/2563" (ค้นโดยนิติกรพร)
คดีหมายเลขดำที่ อ. 154/2558 คดีหมายเลขแดงที่ อ. 454/2563

https://www.admincourt.go.th/admincourt/Casefile/admcase/document/signed/pdf/2558/01012-580154-1f-630806-0000662716.pdf
เพื่อพี่น้องท้องถิ่นและประชาชน