• Welcome to ชมรมนิติกรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น:เว็บไซท์อันดับ๑ของวงการท้องถิ่น.
Main Menu

ป.ป.ช.ชี้มูลความผิดฐานอื่นนอกจากทุจริตไม่แต่งตั้งกรรมการสอบสวนลงโทษไล่ออกไม่ชอบ

เริ่มโดย นายพรนรินทร์ ภูครองหิน, 25-10-2023, 10:56:57

หัวข้อก่อนหน้า - หัวข้อถัดไป

นายพรนรินทร์ ภูครองหิน

นิติกรพรขอนำเรียนกรณีศึกษา การที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิดพนักงานเทศบาลกรณีที่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเข้าตรวจสอบสรุปผลการตรวสอบว่ามีการกระทำผิดเบิกเงินค่าใช้จ่ายในการรอบรมโดยไม่มีการอบรมจริง แต่มีการไปดูงานโดยผู้ฟ้องคดีร่วมเดินทางไปด้วย มีการร้องเรียนต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช.กล่าวหาเจ้าหน้าที่รัฐดังกล่าว
     ต่อมามีคำสั่งไล่ออกจากราชการ กล่าวคือ การกรทำดังกล่าวของผู้ฟ้องคดีไม่เป็นความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่เป็นการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบของทางราชการฯ คณะกรรมการ ป.ป.ช.จึงไม่มีอำนาจในการชี้มูลความผิดการลงโทษไล่ออกโดยไม่แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยฐานจงใจไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบของทางราชการฯ
     ดังนั้น คำสั่งลงโทษไล่ออกจากราชการจึงไม่ชอบให้เพิกถอนคำสั่งดังกล่าว คดีหมายเลขดำที่ อบ. 113/2558 คดีหมายเลขแดงที่ อบ. 15/2565 มีผู้ขอมาครับท่าน (ค้นโดยนิติกรพร)

https://www.admincourt.go.th/admincourt/Casefile/admcase/document/signed/pdf/2558/03012-580113-1f-650303-0000701570.pdf

เอกสารคำแถลงการณ์ คดีหมายเลขดำที่ อบ. 113/2558 คดีหมายเลขแดงที่ อบ. 15/2565

https://www.admincourt.go.th/admincourt/Casefile/admcase/document/signed/pdf/2558/03012-580113-4f-650303-0000701571.pdf
เพื่อพี่น้องท้องถิ่นและประชาชน