• Welcome to ชมรมนิติกรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น:เว็บไซท์อันดับ๑ของวงการท้องถิ่น.
Main Menu

องค์การบริหารส่วนตำบลฟ้ององค์การบริหารส่วนตำบลการเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน

เริ่มโดย นายพรนรินทร์ ภูครองหิน, 27-09-2023, 23:27:36

หัวข้อก่อนหน้า - หัวข้อถัดไป

นายพรนรินทร์ ภูครองหิน

กรณีศึกษาการที่องค์การบริหารส่วนตำบล บ. ฟ้ององค์การบริหารส่วนตำบล  ส.กรณีข้อพิพาทการเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดินและภาษีป้ายไม่เป็นไปตามประกาศกระทรวงมหาดไทยการกำหนดเขตตำบลเขตการปกครอง จึงขอให้องค์การบริหารส่วนตำบล ส.ชดใช้ค่าเสียหาย กล่าวคือ องค์การบริหารส่วนตำบล บ.ยังมิได้ดำเนินการเสนอข้อพิพาทดังกล่าวไปยังสำนักงานอัยการสูงสุดเพื่อพิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดตามขั้นตอนหรือวิธีการสำหรับการแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหายตามที่กฎหมายกำหนดก่อนฟ้องคดี ดังนั้น จึงไม่รับคำฟ้องไว้พิจารณา "คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คำร้องที่ คร. 286/2562 คำสั่งที่ คร. 90/2563  (ค้นโดยนิติกรพร)

คำร้องที่ คร. 286/2562 คำสั่งที่ คร. 90/2563
https://www.admincourt.go.th/admincourt/Casefile/admcase/document/signed/pdf/2562/09013-620286-2f-630619-0000659503.pdf
เพื่อพี่น้องท้องถิ่นและประชาชน