• Welcome to ชมรมนิติกรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น:เว็บไซท์อันดับ๑ของวงการท้องถิ่น.
Main Menu

การที่ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิดฐานจงใจไม่ปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบลงโทษไล่ออกไม่ชอบ

เริ่มโดย นายพรนรินทร์ ภูครองหิน, 23-09-2023, 10:40:51

หัวข้อก่อนหน้า - หัวข้อถัดไป

นายพรนรินทร์ ภูครองหิน

กรณีศึกษาการที่ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิดนายช่างโยธา ฐานจงใจไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบของทางราชการ กรณีการควบคุมงานโครงการขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมทางเดินเท้าจราจรตลอดแนวซึ่งไม่เป็นไปตามแบบแปลนตามสัญญาจ้างที่เทศบาลกำหนดไว้ ต่อมานายช่างโยธาได้โอน (ย้าย) มา อบต.ป.ป.ช.จึงส่งเรื่องให้นายก อบต.ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ โดยนายก อบต.เอาสำนวนการไต่สวนของ ป.ป.ช.มาลงโทษไล่ออกจากราชการ ประกอบกับคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัด... มีมติเห็นชอบให้ลงโทษไล่ออกจากราชการ กล่าวคือ การเอาสำนวนการไต่สวนของ ป.ป.ช.มาลงโทษไล่ออกจากราชการ โดยไม่ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนตามขั้นตอนของประกาศ ก.อบต.จังหวัด ไม่มีการแจ้งข้อกล่าวหาให้ทราบเพื่อมีโอกาสชี้แจงแสดงพยานหลักฐานนำสืบแก้ข้อกล่าวหา ไม่ได้ทุจริตต่อหน้าที่ราชการแต่อย่างใด ดังนั้น คำสังลงโทษไล่ออกจากราชการจึงไม่ชอด้วยกฎหมาย ให้เพิกถอนคำสั่งดังกล่าว ทั้งนี้ เป็นอำนาจหน้าที่ของนายก อบต.ที่จะดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยฐานอื่นแก่นายช่างโยธาถ้าหากมีได้ต่อไป มีผู้ขอมาครับท่าน ไฟล์ PDF คดีหมายเลขดำที่ อบ.87/2564 คดีหมายเลขแดงที่ อบ.345/2565 (ค้นโดยนิติกรพร)

คดีหมายเลขดำที่ อบ. 87/2564 คดีหมายเลขแดงที่ อบ. 345/2565
https://www.admincourt.go.th/admincourt/Casefile/admcase/document/signed/pdf/2564/03012-640087-1f-650915-0000727864.pdf

เอกสารคำแถลงการณ์ คดีหมายเลขดำที่ อบ. 87/2564 คดีหมายเลขแดงที่ อบ. 345/2565 https://www.admincourt.go.th/admincourt/Casefile/admcase/document/signed/pdf/2564/03012-640087-4f-650915-0000727866.pdf
เพื่อพี่น้องท้องถิ่นและประชาชน