• Welcome to ชมรมนิติกรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น:เว็บไซท์อันดับ๑ของวงการท้องถิ่น.
Main Menu

อบจ.จัดอบรมกลุ่มแม่บ้านมีการจัดซื้อเสื้อยูนิฟอร์มให้แม่บ้าน สตง.ให้รับผิดละเมิด

เริ่มโดย นายพรนรินทร์ ภูครองหิน, 14-09-2023, 04:26:39

หัวข้อก่อนหน้า - หัวข้อถัดไป

นายพรนรินทร์ ภูครองหิน

นิติกรพรขอนำเรียนกรณีศึกษา การที่ อบจ. ได้จำทำโครงการฝึกอบรมกลุ่มแม่บ้าน อบจ.ในเขตอำเภอเมือง..ช.จังหวัด ช.จำนวน 5 รุ่น รวมผู้เข้าอบรมจำนวน 5,000 คน และมีการจัดซื้อเสื้อยูนิฟอร์ม แม่บ้าน อบจ.เป็นแจ็กเกต สีเหลืองแขนยาวมอบให้ผู้เข้ารับการอบรม เพื่อใช้เป็นสัญลักษณ์ของกลุ่มแม่บ้าน อบจ.
     ต่อมาสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ...ได้ตรวจสอบงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด 30 กันยายน 2551 โดยมีข้อทักท้วงว่าการจัดซื้อเสื้อยูนิฟอร์มมอบให้ผู้เข้ารับการอบรมสมาชิกกลุ่มแม่บ้าน อบจ.ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0307/ว 384 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 กล่าวคือ แม้ไม่มีการมอบเสื้อยูนิฟอร์มแม่บ้าน อบจ.ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมก็สามารถดำเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการอบรมสมาชิกกลุ่มแม่บ้าน อบจ. ได้ จึงเรียกเงินจำนวน 1,650,000 บาท
     ต่อมา อบจ.มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดตามละเมิดและมีคำสั่งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องรับผิดทางละเมิด โดยข้าราชการ อบจ.ไม่พอใจจึงนำคดีมาฟ้องคดีต่อศาลปกครองให้เพิกถอนคำสั่งดังกล่าว
     โดยศาลปกครองชั้นต้นให้เพิกถอนคำสั่งดังกล่าว แต่การปกครองสูงสุดไม่เห็นพ้องด้วยพิพากษายกฟ้อง
คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด คดีหมายเลขแดงที่ อผ.181/2566 (ค้นโดยนิติกรพร)
<a href="https://www.nitikon.com/document/doc_82651294420230914_111405.pdf" target="_blank">https://www.nitikon.com/document/doc_82651294420230914_111405.pdf</a>
เพื่อพี่น้องท้องถิ่นและประชาชน